DİALEKTİKA

i. fəls. dialectics; inkişafın ~sı dialectics of development; təbiətin ~sı dialec tics of nature

DİALEKTİK
DİALEKTİZM

Digər lüğətlərdə