Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • İĞBİRAR

  ə. 1) tozlanma, üzərinə toz qonma; 2) xatirinə dəymə, xatirinə toxunma

  Полностью »
 • İĞFAL

  ə. qəflətə salma; aldatma

  Полностью »
 • İĞLA

  İĞLA’ ə. bahalan(dır)ma

  Полностью »
 • İĞLAQ

  ə. 1) qapa(n)ma, bağla(n)ma; 2) sözü anlaşılmayan şəkildə demə

  Полностью »
 • İĞMA

  İĞMA’ ə. bayılma, bayğınlıq

  Полностью »
 • İĞMAZ

  İĞMAZ1 ə. 1) böhtan; 2) qeybət. İĞMAZ2 ə. özünü görməməzliyə qoyma, nəyəsə göz yumma

  Полностью »
 • İĞNA

  İĞNA’ ə. varlandırma, ehtiyacdan qurtarma

  Полностью »
 • İĞRA

  İĞRA’ ə. 1) birini başqasına qarşı qaldırma, təhrik etmə; 2) həvəslən(dir)mə

  Полностью »
 • İĞRAQ

  ə. 1) suya batırma; 2) mübaliğə, şişirtmə

  Полностью »
 • İĞRAQİ

  ə. mübaliğəli söz

  Полностью »
 • İĞRAQİYYAT

  ə. «iğraqi» c. mübaliğəli sözlər

  Полностью »
 • İĞTİMAM

  ə. qəmlən(dir)mə, qüssələn(dir)mə

  Полностью »
 • İĞTİNAM

  ə. 1) qarət etmə, soyğunçuluq etmə; 2) qənimət

  Полностью »
 • İĞTİRAB

  ə. qürbətə getmə; qürbət, qəriblik

  Полностью »
 • İĞTİRAR

  ə. 1) aldanma, güvənməyəcək şeyə güvənmə; 2) qəflət etmə

  Полностью »
 • İĞTİSAB

  ə. qəsb etmə, zəbt etmə, mənimsəmə; qəsb, zəbt

  Полностью »
 • İĞTİŞAŞ

  ə. ara qarışma; şuluqluq, qarışıqlıq

  Полностью »
 • İĞTİZAB

  ə. qəzəblənmə, hirslənmə

  Полностью »
 • İĞVA

  İĞVA’ ə. yoldan çıxarma, başdan çıxarma, azdırma

  Полностью »
 • İĞZAB

  ə. qəzəblən(dir)mə, hirslən(dir)mə

  Полностью »
 • İHANƏT

  ə. təhqir etmə; alçal(t)ma

  Полностью »
 • İXAFƏ

  ə. qorxutma; hədə-qorxu

  Полностью »
 • İXBAR

  ə. xəbər vermə, bildirmə

  Полностью »
 • İXBARİYYƏ

  ə. xəbər vermək üçün alınan haqq

  Полностью »
 • İXBARNAMƏ

  ə. və f. yazılı xəbər, bildiriş; donos

  Полностью »
 • İXCAL

  ə. xəcalət vermə; utan(dır)ma

  Полностью »
 • İXFA

  İXFA’ ə. gizlətmə, məxfiləş(dir)mə

  Полностью »
 • İXLAL

  ə. rəxnə salma, xələl gətirmə, pozma

  Полностью »
 • İXLAS

  ə. 1) əsil sevgi, təmiz məhəbbət; 2) səmimiyyət, sidq; 3) ürəyi təmizlik, sədaqət; 4) xilas etmə; 5) bitirmə, qurtarma, yekunlaşdırma

  Полностью »
 • İXLASKAR

  ə. və f. səmimi, sədaqətli

  Полностью »
 • İXLASMƏND

  ə. və f. sədaqətli, vəfalı

  Полностью »
 • İXRAC

  ə. 1) çıxarma, bayıra qoyma; 2) istehsal etmə, hasilə gətirmə; 3) xarici ölkələrə mal göndərmə; 4) bax ixracat (2-ci mənada)

  Полностью »
 • İXRACAT

  ə. «ixrac» c. 1) xaricə göndərilən mal(lar); 2) t. sərf edilən pul; xərc

  Полностью »
 • İXTAR

  ə. 1) xatırla(t)ma; 2) bildirmə, elan etmə, xəbərdarlıq etmə; 3) bildiriş, xəbərdarlıq

  Полностью »
 • İXTİDA

  İXTİDA’ ə. hiyləgərlik

  Полностью »
 • İXTİFA

  İXTİFA’ ə. gizlənmə, örtünmə

  Полностью »
 • İXTİLAC

  ə. 1) titrəmə, lərzə, titrəyiş; 2) qıcolma, qıclıq

  Полностью »
 • İXTİLAF

  ə. 1) düz gəlməmə; uy(uş)mama; 2) zidd olma, əks olma. İxtilafi-nəzər fikir ayrılığı

  Полностью »
 • İXTİLAL

  ə. üsyan, asayişi pozma, qarışıqlıq

  Полностью »
 • İXTİLAS

  ə. mənimsəmə, oğurlama

  Полностью »
 • İXTİLAT

  ə. 1) söhbət, danışıq; 2) az adamın iştirak etdiyi toy məclisi, kiçik toy; 3) əlaqə, münasibət; 4) qarışıqlıq, dolaşıqlıq; 5) intizamsızlıq, qayda-qan

  Полностью »
 • İXTİMAR

  ə. mayalanma, gəlmə (xəmir, şərab və s. haqqında)

  Полностью »
 • İXTİNAQ

  ə. nəfəsi tutulma; boğulma

  Полностью »
 • İXTİRA

  İXTİRA’ ə. 1) icad etmə, düzəltmə; icad; 2) m. uydurma, düzəltmə

  Полностью »
 • İXTİRAAT

  ə. «ixtira» c. ixtiralar

  Полностью »
 • İXTİRAİ

  ə. ixtiraya aid olan

  Полностью »
 • İXTİRAT

  ə. yada salma, xatırla(t)ma

  Полностью »
 • İXTİSAB

  ə. rəngləmə, boyama (dırnaq, saç və s. haqqında)

  Полностью »
 • İXTİSAM

  ə. düşmən(çi)lik

  Полностью »
 • İXTİSAR

  ə. 1) qisal(t)ma, azal(t)ma; 2) qısalıq; 3) riyaziyyatda: kəsrin surət və məxrəcini eyni qədər azaltma

  Полностью »