Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • İZA

  İZA’ ə. əziyyət vermə, incitmə

  Полностью »
 • İZABƏ

  ə. əritmə

  Полностью »
 • İZAC

  İZ’AC ə. narahat olma, həyəcanlanma

  Полностью »
 • İZAƏ

  İZAƏ1 ə. işıq vermə; ziyalandırma. İZAƏ2 ə. qeyb etmə, məhv etmə, yox etmə

  Полностью »
 • İZAF

  İZ’AF ə. 1) ikiqat artırma; çoxaltma; 2) zəiflətmə

  Полностью »
 • İZAFƏ

  ə. 1) artırma, həddən artıq çoxaltma; 2) bax izafət

  Полностью »
 • İZAFƏT

  ə. ərəb və fars qrammatikalarında: təyini söz birləşməsi

  Полностью »
 • İZAFİ

  ə. artıq, əlavə

  Полностью »
 • İZAH

  ə. açıq, aydın, ətraflı surətdə anlatma, ifadə etmə

  Полностью »
 • İZAHAT

  ə. «izah» c. t. aydın və ətraflı şərh etmə

  Полностью »
 • İZAHƏN

  ə. izah edərək

  Полностью »
 • İZAQƏ

  ə. dadlandırma

  Полностью »
 • İZALƏ

  ə. ayırma; dəf etmə, rədd etmə, uzaqlaşdırma

  Полностью »
 • İZAM

  İZAM1 ə. «əzim» c. böyüklər. İZAM2 ə. «əzm» c. sümüklər

  Полностью »
 • İZAN

  İZ’AN ə. 1) itaət; 2) tanıma, bilmə

  Полностью »
 • İZAR

  İZAR1 ə. yanaq, üz. İZAR2 ə. abır, həya. İZAR3 ə. belə bağlanıb bədənin aşağı hissəsini tutan fitə və s

  Полностью »
 • İZDİHAM

  ə. bir yerə çoxlu adam yığılması; qələbəlik, basırıq; kütlə

  Полностью »
 • İZDİYAD

  ə. tədricən çoxalma; get-gedə artma; artım

  Полностью »
 • İZƏD

  ə. 1) zərdüştilərdə: xeyir və nur allahı; 2) iranlılarda: Allah, Tanrı

  Полностью »
 • İZHAR

  ə. 1) aşkar etmə, üzə çıxarma; 2) yalandan özünü göstərmə; 3) bildirmə, anlatma. İzhari-təşəkkür təşəkkür etmə, təşəkkür bildirmə

  Полностью »
 • İZKAR

  ə. xatirə gətirmə, yada salma

  Полностью »
 • İZLAL

  İZLAL1 ə. zəlil etmə, alçaltma, xar etmə. İZLAL2 ə. yoldan çıxartma; azdırma, çaşdırma

  Полностью »
 • İZMAR

  ə. gizli saxlama; gizləmə

  Полностью »
 • İZMEHLAL

  ə. puç olma, zay olma, heç olma

  Полностью »
 • İZN

  ə. icazə, rüsxət

  Полностью »
 • İZNNAMƏ

  ə. və f. icazə kağızı

  Полностью »
 • İZRAR

  ə. zərər vurma, zərərə salma

  Полностью »
 • İZTİRAB

  ə. sıxıntı, əzab-əziyyət

  Полностью »
 • İZTİRAR

  ə. əlacsız qalma; çarəsizlik, məcburiyyət

  Полностью »
 • İZTİRARİ

  ə. əlacsız, çarəsiz, məcburi

  Полностью »
 • İZZ

  ə. izzət, ləyaqət

  Полностью »
 • İZZƏT

  ə. 1) əzizlik, əziz olma; 2) qiymət, qədir, etibar; 3) qüvvə, qüdrət; 4) hörmət

  Полностью »
 • İZZƏTİ-NƏFS

  heysiyyat, vüqar

  Полностью »
 • İZZƏTYAB

  ə. və f. izzətə layiq, hörmət edilməli

  Полностью »
 • İZZÜ RİFƏT

  İZZÜ RİF’ƏT ə. əzizlik və ucalıq

  Полностью »
 • J

  f. fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 14-cü hərfi

  Полностью »
 • JAJ

  JAJ(Ə) f. 1) dəvətikanı; 2) m. hədyan, çərən-pərən

  Полностью »
 • JAJƏ

  JAJ(Ə) f. 1) dəvətikanı; 2) m. hədyan, çərən-pərən

  Полностью »
 • JALƏ

  f. şeh, şəbnəm

  Полностью »
 • JE

  f. fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı

  Полностью »
 • JƏNDƏ

  f. 1) yırtıq, yamaqlı; 2) m. solğun

  Полностью »
 • JƏNDƏPUŞ

  f. cırıq paltar geymiş

  Полностью »
 • JƏNG

  f. 1) pas, paxır; 2) yağış damcısı; 3) m. qocalıq; 4) qırışıqlıq

  Полностью »
 • JƏNGAR

  f. mis pası

  Полностью »
 • JƏRF

  f. dərin

  Полностью »
 • JƏRFA

  f. dərinlik

  Полностью »
 • JİVƏ

  f. civə

  Полностью »
 • JİYAN

  f. qızğın, coşmuş (heyvan haqqında)

  Полностью »
 • JULİDƏ

  f. saçları qarışıq, daranmamış saçları olan

  Полностью »
 • JULİDƏMU

  f. qarışıq saçlı, daranmamış, pırtlaşıq saçları olan

  Полностью »