Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • İN

  f. bu

  Полностью »
 • İNA

  İNA’ ə. qab, qab-qacaq

  Полностью »
 • İNAB

  ə. bax innab

  Полностью »
 • İNABƏ

  İNABƏ(T) ə. 1) tövbə etmə; tövbə; 2) bir mürşidin təriqətinə daxil olma

  Полностью »
 • İNABƏT

  İNABƏ(T) ə. 1) tövbə etmə; tövbə; 2) bir mürşidin təriqətinə daxil olma

  Полностью »
 • İNAD

  İNAD(ƏT) ə. tərslik, höcətlik, israr

  Полностью »
 • İNADƏT

  İNAD(ƏT) ə. tərslik, höcətlik, israr

  Полностью »
 • İNADKAR

  ə. və f. inadcıl, tərs

  Полностью »
 • İNAQ

  ə. boynuna sarılma, qucaqlama

  Полностью »
 • İNAM

  İN’AM ə. yaxşılıq etmə; yaxşılıq

  Полностью »
 • İNAN

  ə. 1) cilov // yüyən; 2) ixtiyar; 3) m. dövləti idarə edən adam, dövlət başçısı. İnani-dövlət hakimiyyət

  Полностью »
 • İNANDAR

  ə. və f. 1) cilov çəkən; cilovçu; 2) m. yolgöstərən

  Полностью »
 • İNARƏ

  ə. nurlan(dır)ma, işıqlan(dır)ma

  Полностью »
 • İNAS

  ə. bax ünas

  Полностью »
 • İNAYƏT

  ə. 1) qayğı, kömək; 2) diqqət, hümmət; 3) hüsnrəğbət, yaxşılıq

  Полностью »
 • İNAYƏTƏN

  ə. kömək edərək, əl tutaraq

  Полностью »
 • İNAYƏTKAR

  ə. və f. kömək edən, əl tutan

  Полностью »
 • İNAYƏTMƏZMUN

  ə. yaxşı məzmunlu

  Полностью »
 • İNBA

  İNBA’ ə. xəbər vermə, bildirmə, məlumat vermə

  Полностью »
 • İNBAT

  ə. göyər(t)mə, bit(ir)mə, bitməsinə səbəb olma

  Полностью »
 • İNBİSAT

  ə. 1) genişlənmə, böyümə; 2) şərh olunma, izah edilmə; 3) sevinmə, fərəhlənmə

  Полностью »
 • İNCA

  İNCA f. bura, bu yer. İNCA’ ə. nicat tapma, qurtarma

  Полностью »
 • İNCAZ

  ə. yerinə yetirmə, icra etmə

  Полностью »
 • İNCİL

  ə. xristianların dini kitabı

  Полностью »
 • İNCİLA

  İNCİLA’1 ə. 1) aşkar olma, zahir ola; 2) parlama, cilalanma. İNCİLA’2 ə. getmə, köçüb getmə, uzaqlaşıb getmə

  Полностью »
 • İNCİLABƏXŞ

  ə. və f. parlayan, işıldayan, işıq verən

  Полностью »
 • İNCİLİ

  ə. İncilə aid olan, İncildə olan

  Полностью »
 • İNCİMAD

  ə. 1) donma; 2) bərkimə, möhkəm olma

  Полностью »
 • İNCİZAB

  ə. coşub vəcdə gəlmə; coşma

  Полностью »
 • İNDAB

  ə. yaxşı olan yaranın yeri

  Полностью »
 • İNDƏSSƏLAT

  ə. namaz qılarkən, namaz üstündə, namaz vaxtı

  Полностью »
 • İNDİ

  ə. nəzdində olan, yanındakı

  Полностью »
 • İNDİFA

  İNDİFA’ ə. dəf edilmə, ortadan götür(ül)mə

  Полностью »
 • İNDİMAC

  ə. bir-birinə keçmə, yerinə girmə, kip olma, tax(ıl)ma

  Полностью »
 • İNDİRAC

  ə. dərc olunma, dərc

  Полностью »
 • İNDİRAS

  ə. 1) silinmə, izi-əsəri qalmama, məhv olma; 2) köhnəlmə

  Полностью »
 • İNDİVAC

  ə. evlənmə

  Полностью »
 • İNƏB

  ə. üzüm

  Полностью »
 • İNƏBÜSSƏLƏB

  İNƏBÜSSƏ’LƏB ə. quşüzümü

  Полностью »
 • İNFAQ

  ə. 1) sərf etmə, xərcləmə; 2) israf etmə, bədxərclik etmə, yersiz xərcləmə

  Полностью »
 • İNFAZ

  ə. yerinə yetirmə, icra etmə

  Полностью »
 • İNFİAL

  ə. 1) xəcalət çəkmə, utanma; 2) acığı tutma, hirslənmə; 3) həyəcana gəlmə, coşma; 4) reaksiya

  Полностью »
 • İNFİCAR

  ə. partlayış, partlama

  Полностью »
 • İNFİHAM

  ə. anlaş(ıl)ma, aydın olma

  Полностью »
 • İNFİKAK

  ə. 1) ayrılma, ayırma, ayrı düşmə; 2) üz(ül)mə, üz(ül)üşmə; 3) poz(ul)ma, dağılma

  Полностью »
 • İNFİRAD

  ə. ayrılıb tək qalma; təklənmə

  Полностью »
 • İNFİRAQ

  ə. ayrılma, fərqlənmə

  Полностью »
 • İNFİSAD

  ə. 1) xarab olma, pozulma; 2) mənəvi pozğunluq

  Полностью »
 • İNFİSAH

  ə. 1) genişlənmə, gen-bol olma; 2) şənlənmə, əylənmə

  Полностью »
 • İNFİSAX

  ə. 1) ləğv olma; 2) xarab olma, solma

  Полностью »