Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • İMA

  İMA’ ə. him-cimlə bildirmə, işarə ilə anlatma // qaş-göz etmə, him-cim

  Полностью »
 • İMAD

  İMAD1 ə. 1) dirək, sütun; 2) dor ağacı; 3) dayaq. İMAD2 ə. xaç suyuna sal(ın)ma (xristianlıqda)

  Полностью »
 • İMALƏ

  İMALƏ1 ə. 1) bir tərəfə əymə, bir yana yat(ır)ma, meyil et(dir)mə; 2) əruz vəznində: şeirdə vəznə uyğun olmaq üçün bəzi hecaların tələffüzdə qısaldılm

  Полностью »
 • İMAM

  ə. 1) rəhbər, başçı; 2) peyğəmbərlərdən sonra islam dininə rəhbərlik edən din xadimi; 3) kütləvi surətdə namaz qılanların qabağında duran din xadimi

  Полностью »
 • İMAMƏT

  ə. 1) imamlıq etmə, imam olma, imamlıq; 2) din, məzhəb işlərinə rəhbərlik etmə

  Полностью »
 • İMAMİYYƏ

  ə. on iki imama etiqad edən təriqət

  Полностью »
 • İMAMZADƏ

  ə. və f. imam övladı, imam nəslindən olan // həmin adamın dəfn olunduğu müqəddəs yer

  Полностью »
 • İMAN

  İMAN ə. inanma, etiqad, inam. İM’AN ə. 1) diqqət, diqqətlilik; 2) m. dərinlik, ciddilik

  Полностью »
 • İMAR

  ə. yəhər; qoşqu ləvazimatı

  Полностью »
 • İMARƏT

  ə. 1) abad, adam yaşayan hala salma; 2) kasıblara, məktəblilərə xeyriyyə yeməyi verən müəssisə; 3) böyük bina, iri tikinti

  Полностью »
 • İMDAD

  ə. kömək, yardım

  Полностью »
 • İMDADİ

  ə. köməyə aid olan, yardım üçün olan

  Полностью »
 • İMDADRƏS

  ə. və f. dada çatan, köməyə gələn

  Полностью »
 • İMHA

  İMHA’ ə. məhv etmə, yox etmə, aradan qaldırma

  Полностью »
 • İMHAL

  ə. möhlət vermə, vaxt vermə, təxirə salma

  Полностью »
 • İMKAN

  ə. mümkün olma; mümkünlük

  Полностью »
 • İMLA

  İMLA(L) ə. 1) söyləyib başqasına yazdırma, deyib yazdırma; 2) bu üsulla yazılan yazı; 3) orfoqrafiya

  Полностью »
 • İMLAL

  İMLA(L) ə. 1) söyləyib başqasına yazdırma, deyib yazdırma; 2) bu üsulla yazılan yazı; 3) orfoqrafiya

  Полностью »
 • İMRAR

  ə. keçirmə. İmrari-həyat həyat sürmə; yaşama; imrari-vəqt vaxt keçirmə

  Полностью »
 • İMRUZ

  f. bu gün

  Полностью »
 • İMRUZİ

  ə. bugünkü

  Полностью »
 • İMRUZÜ FƏRDA

  ə. bu gün-sabah

  Полностью »
 • İMSAK

  ə. 1) nəfsini saxlama, pəhriz etmə; 2) aza qane olma; qənaət; 3) xəsislik, simiclik; 4) ramazan ayında orucluğun başlanğıcı

  Полностью »
 • İMSAKİYYƏ

  ə. ramazan ayında orucluğun başlanğıcı və qurturmasını göstərən cədvəl

  Полностью »
 • İMSAS

  ə. əm(dir)mə, ye(dir)mə, iç(dir)mə

  Полностью »
 • İMŞƏB

  f. bu gecə

  Полностью »
 • İMTƏHAN

  ə. 1) sınaq, təcrübə; 2) yoxlama; 3) tədqiqat, araşdırma

  Полностью »
 • İMTİDAD

  ə. uzanma, çox sürmə

  Полностью »
 • İMTİLA

  İMTİLA’ ə. 1) dolma; dolğunluq; 2) qan yığılması, qan toplanması

  Полностью »
 • İMTİNA

  İMTİNA’ ə. 1) çəkinmə, istəməmə; 2) boyun qaçırma

  Полностью »
 • İMTİNAN

  ə. təşəkkür etmə, minnətdarlıq

  Полностью »
 • İMTİSAL

  ə. 1) təqlid etmə; 2) tabe olma

  Полностью »
 • İMTİSALƏN

  ə. təqlid edərək, təqlidən

  Полностью »
 • İMTİSAS

  ə. 1) əmmə, əmərək çəkmə, sovurma; 2) yeyilən şeylərin damarlara yayılması

  Полностью »
 • İMTİYAZ

  ə. 1) başqalarından ayrılma, fərqlənmə; 2) rüsxət, icazə; 3) müstəsna hal, istisna; 4) sənaye müəssisəsi və s

  Полностью »
 • İMTİYAZİ

  ə. imtiyazla olan

  Полностью »
 • İMTİZAC

  ə. 1) çox şeyin qarışıb bir şey əmələ gətirməsi; 2) uyğun gəlmə, uyğunluq; 3) keçinmə, dolanma, yaşama; 4) qaynayıbqarışma; sintez; 5) ərinti, xəlitə

  Полностью »
 • İMZA

  İMZA’ ə. qol çəkmə; qol

  Полностью »
 • İN

  f. bu

  Полностью »
 • İNA

  İNA’ ə. qab, qab-qacaq

  Полностью »
 • İNAB

  ə. bax innab

  Полностью »
 • İNABƏ

  İNABƏ(T) ə. 1) tövbə etmə; tövbə; 2) bir mürşidin təriqətinə daxil olma

  Полностью »
 • İNABƏT

  İNABƏ(T) ə. 1) tövbə etmə; tövbə; 2) bir mürşidin təriqətinə daxil olma

  Полностью »
 • İNAD

  İNAD(ƏT) ə. tərslik, höcətlik, israr

  Полностью »
 • İNADƏT

  İNAD(ƏT) ə. tərslik, höcətlik, israr

  Полностью »
 • İNADKAR

  ə. və f. inadcıl, tərs

  Полностью »
 • İNAQ

  ə. boynuna sarılma, qucaqlama

  Полностью »
 • İNAM

  İN’AM ə. yaxşılıq etmə; yaxşılıq

  Полностью »
 • İNAN

  ə. 1) cilov // yüyən; 2) ixtiyar; 3) m. dövləti idarə edən adam, dövlət başçısı. İnani-dövlət hakimiyyət

  Полностью »
 • İNANDAR

  ə. və f. 1) cilov çəkən; cilovçu; 2) m. yolgöstərən

  Полностью »