Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • İKLİL

  ə. 1) tac; 2) çələng, əklil; 3) günəşin haləsi

  Полностью »
 • İKMAL

  ə. tamamlama, təkmilləşdirmə, bitirmə. İkmali-təhsil təhsili axıra çatdırma, məktəbi bitirmə

  Полностью »
 • İKRAH

  ə. nifrət etmə, iyrənmə, çiyrənmə

  Полностью »
 • İKRAHƏN

  ə. ikrahla, iyrənərək, çiyrənərək

  Полностью »
 • İKRAHRƏSAN

  ə. və f. ikrah oyadan, çiyrəndirən, nifrətə səbəb olan

  Полностью »
 • İKRAM

  ə. 1) hörmət, təzim, əzizləmə; 2) hörmət əlaməti olaraq bir şey bağışlama

  Полностью »
 • İKRAMƏN

  ə. hörmətlə, təzim edərək

  Полностью »
 • İKRAMİYYƏ

  ə. hədiyyə, mükafat

  Полностью »
 • İKSAR

  ə. çoxal(t)ma, art(ır)ma

  Полностью »
 • İKSİR

  ə. əsli y. 1) keçmişdə yalançı kimyagərlərə görə, bütün metalları qızıla çevirə bilən maddə; 2) bitki cövhəri, bitki spirti; 3) m

  Полностью »
 • İKTİFA

  İKTİFA’ ə. kifayət(lənmə)

  Полностью »
 • İKTİNAH

  ə. bir şeyin əsasına, kökünə, əslinə varma, mahiyyətini aydınlaşdırma

  Полностью »
 • İKTİRAB

  ə. qəmlənmə, kədərlənmə, qüssələnmə

  Полностью »
 • İKTİRAS

  ə. qayğı çəkmə, qayğısına qalma

  Полностью »
 • İKTİSA

  İKTİSA’ ə. yey(in)mə

  Полностью »
 • İKTİSAB

  ə. qazanma, kəsb etmə, ələ keçirmə, əldə etmə // qazanc

  Полностью »
 • İKTİVA

  İKTİVA’ ə. dağla(n)ma

  Полностью »
 • İQA

  İQA’ ə. 1) atma, tullama; 2) vurma, salma, düşürmə

  Полностью »
 • İQAB

  İQAB1 ə. 1) cəzalan(dır)ma, qarşılıq vermə; 2) əzab, əziyyət. İQAB2 ə. 1) dağ cığırı; 2) sıldırım dərə, uçurum; 3) m

  Полностью »
 • İQAD

  İQAD ə. yan(dır)ma, alış(dır)ma. İQ’AD ə. otur(t)ma, oturmağa məcbur və ya sövq etmə

  Полностью »
 • İQAL

  ə. ayaq qandalı

  Полностью »
 • İQAMƏ

  ə. 1) otur(t)ma, sakit etmə; 2) qaldırma, ayağa qaldırma; 3) meydana qoyma, araya gətirmə. İqamei-səlat namaz qılma

  Полностью »
 • İQAMƏT

  ə. 1) sakit olma, yaşama; 2) dövlət idarəsinin və s. yerləşdiyi yer; 3) azançının camaatı namaza çağırması

  Полностью »
 • İQAMƏTGAH

  ə. və f. oturan yer; məskun, mənzil

  Полностью »
 • İQAN

  ə. yəqin bilmə

  Полностью »
 • İQAZ

  ə. 1) oyatma, ayıl(t)ma, yuxudan qaldırma; 2) m. qəflətdən ayıl(t)ma, gözünü açma

  Полностью »
 • İQBAL

  ə. 1) bəxt, tale; 2) işi yaxşı gətirmə; 3) birinə üz çevirib baxma; 4) irəli çıxma; 5) yapışma, yaxınlaşma; 6) qəbul, görüş; 7) bir şeyə maraq, həvəs

  Полностью »
 • İQBALMƏND

  ə. və f. xoşbəxt, bəxtiyar

  Полностью »
 • İQBALPƏRƏST

  ə. və f. öz bəxtinə inanan, taleyinə baş əyən

  Полностью »
 • İQD

  ə. 1) boyunbağı; 2) ipə düzülmüş inci, cavahir və s. İqdi-ərəq inci kimi düzülmüş tər damcıları; iqdi-sürəyya yeddi qardaş, ülkər (ulduz); iqdi-şəbnəm

  Полностью »
 • İQDAM

  ə. təşəbbüs göstərmə, bir işə girişmə; başlama

  Полностью »
 • İQDAR

  ə. qüvvətlən(dir)mə, qüdrət vermə

  Полностью »
 • İQLAL

  ə. azal(t)ma

  Полностью »
 • İQLİM

  ə. əsli y. 1) ölkə, diyar; 2) bir yerin ab-havası

  Полностью »
 • İQLİMGİR

  ə. və f. ölkələr alan, məmləkətlər tutan; istilaçı

  Полностью »
 • İQNA

  İQNA’ ə. 1) qənaətlən(dir)mə, qənaətbəxş olma; 2) qan(dır)- ma, başa salma; 3) razı salma, razılıq. İqnai-nəfs özünü razı salma

  Полностью »
 • İQRA

  İQRA’ ə. oxu! (Mələk Cəbrailin Məhəmməd peyğəmbərə müraciətən çatdırdığı ilk ilahi kəlam; «Qur’an» adı bu əmrə əsasən verilmişdir)

  Полностью »
 • İQRAR

  ə. 1) qərarlaş(dır)ma, yerləş(dir)mə; 2) dillə söyləmə, ifadə etmə, demə, söyləmə; 3) danışıq; 4) təsdiq etmə, qəbul etmə, boynuna alma, etiraf etmə;

  Полностью »
 • İQRARİ

  ə. təsdiq edilən

  Полностью »
 • İQRAZ

  ə. borc vermə

  Полностью »
 • İQSAM

  ə. and içmə

  Полностью »
 • İQTA

  İQTA’ ə. 1) bağışlanmış və ya icarəyə verilmiş yer; 2) malikanə

  Полностью »
 • İQTİBAS

  ə. 1) borc alma, istifadə etmə; 2) bir fikri və ya sözü eynilə, yaxud məzmunca başqasından köçürmə; sitat gətirmə

  Полностью »
 • İQTİBASƏN

  ə. iqtibas edərək, istifadə edərək

  Полностью »
 • İQTİDA

  İQTİDA’ ə. 1) nümunə götürmə, özünü ona oxşatma (məs.: namazda imama iqtida etmə); 2) yamsılama; 3) tabe olma, sözünə qulaq asma

  Полностью »
 • İQTİDAR

  ə. 1) edə bilmə, bacarma; 2) qüdrət, qüvvət, güc; 3) hakimiyyət

  Полностью »
 • İQTİFA

  İQTİFA’ ə. 1) arxasınca getmə, ardına düşmə, təqib etmə; 2) təqlid etmə, yamsılama

  Полностью »
 • İQTİHAM

  ə. şiddətli hücum, həmlə

  Полностью »
 • İQTİRAH

  ə. fikirləşmədən və bədahətən şeir və s. söyləmə

  Полностью »
 • İQTİRAN

  ə. 1) yaxınlaşma, birləşmə; 2) nikah bağlama, nikaha girmə, evlənmə

  Полностью »