Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • İŞA

  İŞA’ ə. axşam

  Полностью »
 • İŞAƏ

  İŞAƏ1 ə. yayma, nəşr etmə. İŞAƏ2 ə. 1) şayiə, dedi-qodu; 2) xəbər, xəbər-ətər

  Полностью »
 • İŞAL

  İŞ’AL ə. yandırma, alışdırma, alovlandırma

  Полностью »
 • İŞAR

  İŞ’AR ə. yazılı şəkildə bildirmə, yazı ilə xəbər vermə

  Полностью »
 • İŞARƏ

  İŞARƏ(T) ə. 1) əlamət, nişan; 2) qaş-gözlə, əllə, barmaqla və s. göstərmə

  Полностью »
 • İŞARƏT

  İŞARƏ(T) ə. 1) əlamət, nişan; 2) qaş-gözlə, əllə, barmaqla və s. göstərmə

  Полностью »
 • İŞBA

  İŞBA’ ə. 1) doydurma, doyma; 2) kimyada: məhlulun doyması; 3) ədəbiyyatda: vəzn və qafiyənin tələbinə görə bəzi saitlərin uzadılması

  Полностью »
 • İŞĞAL

  ə. tutma, zəbt etmə

  Полностью »
 • İŞĞALGƏR

  ə. və f. işğalçı

  Полностью »
 • İŞHAD

  ə. şahid gətirmə, şahid göstərmə

  Полностью »
 • İŞKAL

  ə. 1) müşküllük, çətinlik; 2) əngəl olma, mane olma

  Полностью »
 • İŞKƏNBƏ

  ə. mədə, qarın

  Полностью »
 • İŞKƏNCƏ

  f. 1) müqəssirlərə müxtəlif üsul və vasitələrlə verilən ağır əzab və əziyyət; 2) əzab, əziyyət

  Полностью »
 • İŞKİL

  ə. 1) şübhə, güman; 2) müşkül, həlli çətin

  Полностью »
 • İŞMAM

  ə. qoxulama, iyləmə

  Полностью »
 • İŞRAB

  ə. 1) içirmə; 2) m. anlatma, başa salma

  Полностью »
 • İŞRAK

  ə. çoxallahlılıq

  Полностью »
 • İŞRAQ

  ə. parlatma; işıqlandırma

  Полностью »
 • İŞRƏT

  ə. kef çəkmə; kef

  Полностью »
 • İŞRƏTABAD

  ə. və f. kef yeri, yemək-içmək olan yer

  Полностью »
 • İŞRƏTGAH

  ə. və f. bax işrətkədə

  Полностью »
 • İŞRƏTKƏDƏ

  ə. və f. işrət evi, kef evi

  Полностью »
 • İŞRİN

  ə. bax işrun

  Полностью »
 • İŞRUN

  ə. iyirmi // iyirminci

  Полностью »
 • İŞTƏHA

  İŞTƏHA’ ə. 1) yemək istəmə; iştaha; 2) m. arzu, istək

  Полностью »
 • İŞTİAL

  ə. şölələnmə, alovlanma

  Полностью »
 • İŞTİBAH

  ə. 1) səhv, yanlışlıq; 2) şübhələnmə, şəkk etmə; 3) bənzəmə, oxşama

  Полностью »
 • İŞTİDAD

  ə. şiddətlənmə, bərkimə, güclənmə

  Полностью »
 • İŞTİĞAL

  ə. məşğul olma, iş görmə; məşğuliyyət

  Полностью »
 • İŞTİHAR

  ə. şöhrətlənmə, məşhur olma, ad qazanma

  Полностью »
 • İŞTİKA

  İŞTİKA’ ə. şikayət etmə, şikayətlənmə

  Полностью »
 • İŞTİQAQ

  ə. düzəltmə (söz haqqında) // etimologiya

  Полностью »
 • İŞTİQAQİ

  ə. düzəlmiş, düzəltmə (söz haqqında)

  Полностью »
 • İŞTİMAL

  ə. əhatə etmə, ehtiva etmə

  Полностью »
 • İŞTİMAM

  ə. iyləmə, qoxulama

  Полностью »
 • İŞTİRA

  İŞTİRA’ ə. satın alma

  Полностью »
 • İŞTİRAK

  ə. 1) şəriklik, birlik // ortaqlıq, ortaq olma; 2) bir işə qarışma, birlikdə olma; 3) həmdərd olma, dərdə şərik olma

  Полностью »
 • İŞTİYAQ

  ə. çox arzu etmə, çox istəmə

  Полностью »
 • İŞVƏ

  ə. naz, qəmzə

  Полностью »
 • İŞVƏBAZ

  ə. və f. bax işvəgər

  Полностью »
 • İŞVƏDAR

  ə. və f. işvəsi olan; işvəli

  Полностью »
 • İŞVƏGƏR

  ə. və f. bax işvəkar

  Полностью »
 • İŞVƏKAR

  ə. və f. işvəli, nazlı, qəmzəli

  Полностью »
 • İŞVƏKARANƏ

  f. və ə. işvəkaranə

  Полностью »
 • İŞVƏSƏNC

  ə. və f. işvə verən; nazlanan

  Полностью »
 • İTAB

  İTAB1 ə. 1) azarlama, xəstəlik; 2) bulandırma, bulanıq. İTAB2 ə. məzəmmət etmə, üzünü danlama. İT’AB3 ə

  Полностью »
 • İTABAMİZ

  ə. və f. 1) xəstəlik törədən; azarladan; 2) bulanıq edən; bulandıran

  Полностью »
 • İTABNAMƏ

  ə. və f. xəstəlik haqqında sənəd, xəstəlik kağızı

  Полностью »
 • İTAƏT

  ə. tabe olma; mütilik

  Полностью »
 • İTAƏTKAR

  ə. və f. 1) itaət edən, tabe olan, qulaq asan; 2) müti

  Полностью »