Məhsuldar qat

Azərbaycan Respublikasında əsas neftli-qazlı çöküntü kompleksi; orta Pliosenə müvafiqdir. Qalınlığı, əsasən, Abşeron yarımadasında, Kür düzənliyində və Xəzər dənizinin altında 3000-4000 m-ə çatır.
Məhlul
Məşəl, çıxarış borusu