Neft terminlərinin izahlı lüğəti

 • Şərti yanacaq

  müxtəlif yanacaq növlərinin efektivliyini müqayisə etmək və onların ümumi hesabını (uçotunu) aparmaq üçün işlədilən üzvi yanacağın uçot vahidi

  Tam oxu »
 • Şlam

  qazma zamanı quyunun dibində əmələ gəlmiş xırda süxur qırıntılarına deyilir. Yer səthinə balta və qazma borusundan keçərək cərəyan edən gili məhlul va

  Tam oxu »
 • Ştanq

  texnikada bir çox alət, mexanizmdə detal kimi istifadə edilən metal mil; məs, qazma ştanqı aşağı ucuna qazma alətləri bağlanan metal mil

  Tam oxu »
 • Ştanqla Qazma

  bax: Qazma.

  Tam oxu »
 • Ştanqsız dərinlik nasosu ilə neftçıxarma

  bax: Dərinlik nasosu ilə neftçıxarma.

  Tam oxu »
 • Şurf

  yatağın parametrləri haqında məlumat əldə etmək üçün istifadə olunan quyu.

  Tam oxu »
 • Tanker

  rezervuarlarında maye, yarımaye və səpələnən yüklər (neft, benzin və sürtkü yağları və s.) daşıyan gəmi

  Tam oxu »
 • Termik neftçıxarma

  neft laylarına istilik (elektrik enerjisi, buxar, qızdırılımış su) verməklə neftin Yer səthinə qaldırılması üsulu

  Tam oxu »
 • Termiki qazma

  mədən süxurlarına səsdən sürətli, yüksək temperaturlu qaz axını və ya plazma ilə (bax: Plazma ilə qazma) təsir etməklə quyu qazma üsulu

  Tam oxu »
 • Terminal

  xam neft məhsulunun toplandığı və nəql olunduğu anbar. Azərbaycanda ən böyük neft terminalı Sanqaçal terminalıdır

  Tam oxu »
 • Təbi ehtiyatlar

  bəşəriyətin varlığı üçün zəruri olan və təsərüfatda istifadə edilən təbiət elementləri.

  Tam oxu »
 • Təkrar istismar üsuları

  layların neftvermə qabiliyətinin artırılması, quyuların məhsuldarlığını və layın neftvermə qabiliyətini artırmaq üçün tətbiq edilən termiki və kimyəvi

  Tam oxu »
 • Tələ

  neft və qazın hərəkətinə (miqrasiyasına) maneçilik göstərən şəraitin olması ilə fərqlənən keçirici neftli-qazlı layın bir hisəsi

  Tam oxu »
 • Toluol

  metilbenzol, benzolaoxşar iyli, rəngsiz yanan maye. 110,60C-də qaynayır, -950C-də donur. Tərkibində həcmcə 1,27-7,0% T

  Tam oxu »
 • Torpağın rekultivasiyası

  insan fəaliyəti nəticəsində (faydalı qazıntıların çıxarılması, su qurğularının yaradılması və s.) yararsız hala düşmüş torpaqların məhsuldarlığının bə

  Tam oxu »
 • Torpaq qurğular

  Tamamilə və ya əsasən, qruntdan hazırlanan qurğu.

  Tam oxu »
 • Transformator yağları

  neft yağları və ya sintetik yağlar; transformatorlarda və yağla doldurulmuş digər elektrik təchizatlarında, elektrik ayrıcılarında elektroizoləedici m

  Tam oxu »
 • Transmisiya yağları

  tərkibində yeyilməyə qarşı aşqar (kükürdlü və xlorlu üzvi birləşmələr və s.) olan neft yağları.

  Tam oxu »
 • Turbin qazması

  turboburdan istifadə etməklə qazma üsulu; fırlanma qazmasının bir növü. Bu üsula süxuru qazmaq üçün lazımi enerji baltaya bilavasitə, yəni qazma kəmər

  Tam oxu »
 • Turbin yağları

  sürtkü yağları, buxar, su turbini, turbanasos, turbakompresorlu maşınlardakı val və köməkçi mexanizmləri yağlamaq və ya soyutmaq üçün, dövri sistemlə

  Tam oxu »
 • Turbobur, turbin qazıyıcısı

  hidravlik turbinlər vasitəsilə qazma baltasına bilavasitə quyudibinə fırlanma hərəkəti verən mühərik

  Tam oxu »
 • Turbokompresor

  qazı sıxmaq və ötürmək üçün kürəkli kompresor; turbokompresor mühərikinin əsas aqreqatı.

  Tam oxu »
 • Turş qudron

  neft məhsularını qatı sulfat turşusu ilə təmizləyərkən alınan tulantı; qara, qatranvari kütlə. Üzvi hisədən və sərbəst sulfat turşusundan (15-70%) iba

  Tam oxu »
 • Tutucu kalibr

  bax: Tutucu alət.

  Tam oxu »
 • Universal preventor

  qazma zamanı neft və qaz quyularının ağzını kipləşdirmək üçün işlədilən avadanlıq. U.p.-dən sualtı quyuların qazılmasında da istifadə olunur

  Tam oxu »
 • Üzən əsaslar

  dəniz və okeanların mineral sərvətlərinin faydalı qazıntı ehtiyatlarının mənimsənilməsində işlədilən səyar qurğular

  Tam oxu »
 • Üzən qazma qurğuları

  dəniz akvatoriyalarında axtarış, struktur-axtarış və kəşfiyat quyuları qazmaq məqsədi ilə işlədilən səyar dəniz qurğuları

  Tam oxu »
 • Üzvi həledicilər

  müxtəlif madələri həl etmək üçün işlədilən uçucu üzvi madələr və ya onların qarışığı. Benzin, benzol, tolyol və s

  Tam oxu »
 • Vakum distiləsi

  təmizləmə prosesi nəticəsində xamalın tərkibində qalan ağır fraksiyaları çıxartmaq və prosesi başa çatdırmaq üçün fraksiyaların vakum şəraitində qayna

  Tam oxu »
 • Vazelin

  neft emalı məhsulu; Bəzi bərk karbohidrogenlərin və ya onların qarışığının sürtkü yağlarında həl edib sulfat turşusu və ağardıcı gilə təmizləməklə alı

  Tam oxu »
 • Ventil

  boru kəmərinin müəyən bir hisəsinə maye, buxar və ya qazın daxil olmasına imkan verən axının qarşısını alan, yaxud tənzimləyən qurğu

  Tam oxu »
 • Vertlyuq

  Qazma borusunun daxilinə təzyiqlə vurulan qazma məhlulunun və qazın təsiri ilə hərəkət edən borunun tarazlığını saxlamaq üçün ondan asılan qurğu

  Tam oxu »
 • Vibrasiya qazması

  qazma alətini titrədən (rəqs etdirən) vibrator tətbiqi ilə qazma üsulu. 20-30 metr dərinlikdəki yumşaq suxurlar bu üsula qazılarkən alət fırladılmır (

  Tam oxu »
 • Vurucu quyu

  bax: İnjeksiya quyusu.

  Tam oxu »
 • Yanacaq

  yandıqda istilik verən madələr. Y. kimi əsas tərkib hisəsi karbon olan boz kömür, yanar qazlar, yanar şistlər, daş kömür, neft, torf kimi üzvi mənşəli

  Tam oxu »
 • Yanacaq kalonkası, benzin kalonkası

  nəqliyat maşınları və başqa motorlu maşınların bakına, həmçinin istehsalçının qabına ölçməklə duru yanacaq tökən mexanikləşdirilmiş qurğu

  Tam oxu »
 • Yanacaq sənayesi

  müxtəlif yanacaq növlərinin çıxarılması və emalı ilə məşğul olan sənaye sahələrinin məcmusu. Y.s.-nə neft çıxarmaq, neftayırma, qaz, kömür, torf və şi

  Tam oxu »
 • Yanar qazlar

  yanma qabiliyəti olan qaz halındakı madələr. Sənaye üçün daha böyük əhəmiyəti olan Y.q., yerdən çıxan və çox vaxt tərkibində 99%-ə qədər müxtəlif karb

  Tam oxu »
 • Yanar şistlər

  sülh kaustoibiolitlər qrupundan faydalı qazıntı; gili, əhəngdaşlı, silisiumlu çökmə süxur. Tərkibində 10-15%-dən 60-80%-dək üzvi madələr (kerogen) olu

  Tam oxu »
 • Yatağın ehtiyatı

  lay süxurunun tərkibində olan neftin və qazın həcmi.

  Tam oxu »
 • Yatağın parametrləri

  yataqdakı karbohidratların və süxurların bütün spesifik xüsusiyətlərini (özlülük, sıxlıq, məsaməlik və s

  Tam oxu »
 • Yataq, faydalı qazıntı yatağı

  geoloji proseslər nəticəsində yer qabığında əmələ gəlmiş sənaye əhəmiyətli təbi mineral xamal yığımı

  Tam oxu »
 • Yeraltı təmir, quyuların yeraltı təmiri

  quyularda iş rejiminin bərpa edilməsi və yeni texnoloji rejim yaradılması məqsədi ilə aparılan işlər

  Tam oxu »
 • Yuyucu məhlul

  bax: Gili məhlul.

  Tam oxu »
 • Yüksəkoktanlı yanacaq

  karbüratorlu daxiliyanma mühərikləri üçün hazırlanan avtomobil və aviasiya benzinləri. Y.y. detonasiyaya qarşı davamlıdır və mühərikin böyük faydalı i

  Tam oxu »