PARADİQMA

\[yun. Paradeigma – misal, nümunə\] – məlum mərhələdə elmi praktikada təcəssüm edən, konkret elmi tədqiqatı müəyyənləşdirən nəzəri və metodoloji ilkin şərtlərin məcmusu.
PANTEİZM
PARADOKSLAR

Значение слова в других словарях