PERSEPSİYA

\[lat. perceptio – qavrayış\] – hiss orqanları vasitəsilə şeylərin şüurla hissi qavranılması, inikası.
PERİPATETİZM
PERSONALİZM

Значение слова в других словарях