PLÜRALİZM

\[alm. Pluralismus; fr. Pluralisme; ing. Pluralism; ər. وثْشَر خٍّ ; tr. Çokçuluq; osm. tr. kesretiye\] – həqiqətin açıqlanmasında birdən çox prinsipin mövcud olmasını qəbul edən təlim, yəni fəlsəfədə həqiqətin növ-növ olduğunu, aləmi təşkil edən varlıq və əşyanın tək bir prinsipə və ya qanuna çevrilmə-yəcəğini, bir çox reallıqların mövcud olduğunu qəbul edən görüş.
PLURALİZM
POLİSİLLOGİZM

Значение слова в других словарях