Plotforminq

neft məhsularının katalitik emalı növlərindən biri; avtomobil benzini və aromatik karbohidrogenlərin yüksək oktanlı komponentlərini almaq üçün işlədilir. P. hidrogen axınının təzyiqi altında pratili alüminium- oksid katalizatorunun iştirakı ilə aparılır (ətraflı məlumat üçün bax: Riforminq).
Plazma ilə qazma
Preventor