TƏBƏSSÜM

i. smile; saxta ~ forced smile; güclə sezilən ~ a scarcely perceptible smile

TƏBƏQƏLƏŞMİŞ
TƏBƏSSÜMLÜ

Digər lüğətlərdə