XƏRAC ƏRƏB

Bac, vergi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Eyvazım xərac alanda,

Hələbə talan salanda,

Düşmən çox, sən tək olanda,

Hirslənib coşduğun varmı?

                      (“Koroğlunun Bayazid səfəri”)

XƏR FARS
XƏRMÖHRƏ FARS