ÖLÇÜ

predmetin və hadisənin keyfiyyət və kəmiyyət müəyyənliyinin üzvi vəhdətini ifadə edən fəlsəfi kateqoriya.
ORQANON
ÖLÜM

Значение слова в других словарях