ARPA

əski türkcədə sehr, tilsim, şamanist ənənələrdə qamların oxuduğu dua deməkdir.
ARQUMENT
ARVİŞ

Значение слова в других словарях