Слово ABA в этимологическом словаре азербайджанcкого языка.

Dialektlərdə çox işlənir, “ana” anlamını əks etdirir. Həvva sözünün dəyişilmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

 
ABAD1 →

1. Ərəbcə əbəd (əbədi) sözünün cəmidir, “həmişəlik” deməkdir. 2. Farsca isə “şən” mənasını verir, ab

Həmin söz digər lüğətlərdə: