Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • PÖRTMƏK

  Qaqauz dilində örtlenmek sözü ruscaya “жечь”,” палить” kimi tərcümə olunub. Güman edirəm ki, pörtmək və ört (od) sözləri qohumdur

  Tam oxu »
 • PÖTƏKƏ

  Pötüyə kimi də işlədilir. Pətək sözü ilə qohumdur. Qədim mənası “qab”, “kisə”, “evcik” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • PÖTPÖTÜ

  Dialektlərdə pörtmək, pətənək, pötüyə, pötəkə kimi müxtəlif formalarda işlədilir. Mənası “quşun mədəsi” deməkdir

  Tam oxu »
 • PRAVOSLAVLIQ

  yun. orthodoxos – düzgün təlim sözünün slavyan dillərində kalkası

  Tam oxu »
 • PREFEKT

  Latın sözüdür, “müavin”, “müvəkkil”, “nümayəndə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PREFEKTURA

  lat. preafectura – rəhbərlik edən

  Tam oxu »
 • PREFERENSİYA

  lat. praeferentia – üstün tutmaq

  Tam oxu »
 • PRERİ

  lat. pratum – çəmən

  Tam oxu »
 • PRESS-TUR

  lat. presso – sıxıram, təzyiq edi­rəm + lat. torno – ümumiləşdirirəm

  Tam oxu »
 • PREZİDENT

  Latın sözüdür, hərfi mənası “prezidiumda oturan” deməkdir. İndi dövlət rəhbəri anlamında işlədilir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • PRİNT-SERVER

  ing. printer – çapçı + ing. se­r­ver – xidmətçi

  Tam oxu »
 • PROFESSOR

  Alman sözüdür və professiya kəlməsi ilə kökdaşdır. Mənası “öz peşəsi, tədris etdiyi fənn barədə açıq məlumat verən” deməkdir

  Tam oxu »
 • PROFİL

  fr. profil < lat. filum – cizgi, xətt

  Tam oxu »
 • PROKSİ-SERVER

  ing. proxy – səlahiyyət ve­rilmiş + ing. server – xidmətçi

  Tam oxu »
 • PROQNOZLAŞDIRMA

  yun. prognosis – qabaqcadan görmək

  Tam oxu »
 • PROLETARİAT

  Roma respublikasının mövcudluğunun ilk mərhələsində yüksək dövlət vəzifələrini tuta biləcək tanınmış əsilzadə ailələrinin üzvləri özlərini patrisi adl

  Tam oxu »
 • PROLÜVİ

  lat. proluo – axınla aparıram

  Tam oxu »
 • PROLÜVİUM

  lat. proluo – axınla aparıram

  Tam oxu »
 • PROMİL

  lat. pro mille – hər minə

  Tam oxu »
 • PROSES

  Latın sözüdür, hərfi mənası “irəliyə hərəkət” deməkdir. İndi “dəyişmə” an­lamına uyğun məna bildirir, bu isə təkcə irəliyə deyil, geriyə də hərəkət ol

  Tam oxu »
 • PROTEROZOY

  yun. proteros – ən erkən + yun. zoe – həyat

  Tam oxu »
 • PROTESTANTLAR

  Orta əsrlərdə Qərbi Avropada yeganə rəsmi din katolisizm idi. Hamı tərəfindən qəbul olunmuş doktrina ilə razılaşmayanlar kafir elan edilirdilər

  Tam oxu »
 • PROTESTANTLIQ

  lat. protestatio – etiraz

  Tam oxu »
 • PROTOJURNALİSTİKA

  yun. protos – birinci

  Tam oxu »
 • PSAMMİTLƏR

  yun. psammites – qumlu < psammos – qum

  Tam oxu »
 • PSEFİTLƏR

  yun. psephos – çaydaşı, çaqıl

  Tam oxu »
 • PSEVDO...

  yun. pseudos – yalan

  Tam oxu »
 • PSEVDOMORFOZ

  yun. pseudos – yalan + yun. morphe – forma, görünüş

  Tam oxu »
 • PSİXOAKUSTİKA

  yun. psyche – ruh + yun. akustikos – eşidilən

  Tam oxu »
 • PSİXOANALİZ

  Yunancadır, sıxışdırılıb şüurdan uzaqlaşdırılan halətlərin meydana çıxarılması və təhlili yolu ilə xəstəliyin (nevrozun) müəyyən edilməsi, eləcə də mü

  Tam oxu »
 • PSİXROMETR

  yun. psychros – soyuq + yun. metreo – ölçürəm

  Tam oxu »
 • PSİLOMELAN

  yun. psilos – hamar, çılpaq + yun. melas, melanos – qara

  Tam oxu »
 • PUÇUR

  “Puçur-puçur tər tökür” deyirik. Tər ağac puçuruna oxşadığı üçün belə işlə­dirik. Sözün əsli burcaq kimi olub (türkmənlərdə indi də işlədilir)

  Tam oxu »
 • PUD

  Funt sözünün təhrif olunmuş formasıdır, mənası “ağırlıq” deməkdir. Alman (bəzilərinə görə isə ingilis) sözüdür

  Tam oxu »
 • PUXTƏLƏŞMƏ

  Püxtə farsca “bişirən” anlamını verən pəz (müqayisə et: aşpaz –aşbişirən) sözü ilə bağlıdır, məsdər forması poxtən sözüdür

  Tam oxu »
 • PUL

  Əsli yunan dili ilə bağlıdır, bizə fars dilindən keçib, dəyərinə görə tengənin beş­də birinə bərabər olub

  Tam oxu »
 • PUL-PƏRƏ

  Danışıqda pulu-pərəsi varmı? cümləsi işlədilir. Buradakı pərə sözü para (pul) sözünün dəyişmiş formasıdır, pul-pərə sinonimlər birləşməsidir

  Tam oxu »
 • PUN SƏDAQƏTİ

  E.ə. 390-cı ildə Roma heç kimə məlum olmayan kiçik bir kənd idi. E.ə. 40-cı ildə isə o artıq bütün Aralıq dənizi hövzəsinə hakim olmuşdu

  Tam oxu »
 • PUNKT

  alm. punktum – nöqtə

  Tam oxu »
 • PURİTAN QANUNLARI

  İnsanlar bir-birinə və eləcə də cəmiyyətin özünə ziyan vurmasınlar deyə cəmiyyətlər qanunlar yaradır

  Tam oxu »
 • PURPUR

  Qədim zamanlarda insanlar hələ parlaq, suyadavamlı və günün altında solmayan boyaları kəşf etməmişdilər

  Tam oxu »
 • PUSMAQ

  Qədim mənası “gizlənmək” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PUŞ

  Farsca “hündür” deməkdir. Bir yerə yığılan peyin topası da püş (poş) adlanır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PUŞŞA

  slav. “boş” mənası verən “pustoy” sözündən əmələ gəlib, əvvəllər səhralara, sonra keçilməz meşələrə aid edilib

  Tam oxu »
 • PÜRÜZ

  Farscadır, “bəzək haşiyəsi” (paltarda) deməkdir ( müq. et: Ətlas, Bafta və s.) (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PÜSKÜRMƏK

  Asqırmaq, öskürmək sözlərinin qəlibi üzrə əmələ gəlib. Etimonu püs sözüdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PÜŞTƏ

  Su dəyirmanında donuzluğa novla su buraxmaq üçün hündür yer düzəldilir ki, su oradan təzyiqlə pərlərə dəysin və daşı fırlatsın

  Tam oxu »
 • RABİ

  “Tərbiyə edən” (Allah) mənasını əks etdirir, rəbbə sözü ilə kökdaşdır, ərəbcədir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • RADİASİYA

  lat. radiatio – əksetdirmə, şüalandırma

  Tam oxu »
 • RADİO

  Latıncadır, radiator, radiasiya, radius sözləri ilə qohumdur, “şüalandırma” an­la­mı ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »