Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • PSAMMİTLƏR

  yun. psammites – qumlu < psammos – qum

  Tam oxu »
 • PSEFİTLƏR

  yun. psephos – çaydaşı, çaqıl

  Tam oxu »
 • PSEVDO...

  yun. pseudos – yalan

  Tam oxu »
 • PSEVDOMORFOZ

  yun. pseudos – yalan + yun. morphe – forma, görünüş

  Tam oxu »
 • PSİXOAKUSTİKA

  yun. psyche – ruh + yun. akustikos – eşidilən

  Tam oxu »
 • PSİXOANALİZ

  Yunancadır, sıxışdırılıb şüurdan uzaqlaşdırılan halətlərin meydana çıxarılması və təhlili yolu ilə xəstəliyin (nevrozun) müəyyən edilməsi, eləcə də mü

  Tam oxu »
 • PSİXROMETR

  yun. psychros – soyuq + yun. metreo – ölçürəm

  Tam oxu »
 • PSİLOMELAN

  yun. psilos – hamar, çılpaq + yun. melas, melanos – qara

  Tam oxu »
 • PUÇUR

  “Puçur-puçur tər tökür” deyirik. Tər ağac puçuruna oxşadığı üçün belə işlə­dirik. Sözün əsli burcaq kimi olub (türkmənlərdə indi də işlədilir)

  Tam oxu »
 • PUD

  Funt sözünün təhrif olunmuş formasıdır, mənası “ağırlıq” deməkdir. Alman (bəzilərinə görə isə ingilis) sözüdür

  Tam oxu »
 • PUXTƏLƏŞMƏ

  Püxtə farsca “bişirən” anlamını verən pəz (müqayisə et: aşpaz –aşbişirən) sözü ilə bağlıdır, məsdər forması poxtən sözüdür

  Tam oxu »
 • PUL

  Əsli yunan dili ilə bağlıdır, bizə fars dilindən keçib, dəyərinə görə tengənin beş­də birinə bərabər olub

  Tam oxu »
 • PUL-PƏRƏ

  Danışıqda pulu-pərəsi varmı? cümləsi işlədilir. Buradakı pərə sözü para (pul) sözünün dəyişmiş formasıdır, pul-pərə sinonimlər birləşməsidir

  Tam oxu »
 • PUN SƏDAQƏTİ

  E.ə. 390-cı ildə Roma heç kimə məlum olmayan kiçik bir kənd idi. E.ə. 40-cı ildə isə o artıq bütün Aralıq dənizi hövzəsinə hakim olmuşdu

  Tam oxu »
 • PUNKT

  alm. punktum – nöqtə

  Tam oxu »
 • PURİTAN QANUNLARI

  İnsanlar bir-birinə və eləcə də cəmiyyətin özünə ziyan vurmasınlar deyə cəmiyyətlər qanunlar yaradır

  Tam oxu »
 • PURPUR

  Qədim zamanlarda insanlar hələ parlaq, suyadavamlı və günün altında solmayan boyaları kəşf etməmişdilər

  Tam oxu »
 • PUSMAQ

  Qədim mənası “gizlənmək” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PUŞ

  Farsca “hündür” deməkdir. Bir yerə yığılan peyin topası da püş (poş) adlanır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PUŞŞA

  slav. “boş” mənası verən “pustoy” sözündən əmələ gəlib, əvvəllər səhralara, sonra keçilməz meşələrə aid edilib

  Tam oxu »
 • PÜRÜZ

  Farscadır, “bəzək haşiyəsi” (paltarda) deməkdir ( müq. et: Ətlas, Bafta və s.) (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PÜSKÜRMƏK

  Asqırmaq, öskürmək sözlərinin qəlibi üzrə əmələ gəlib. Etimonu püs sözüdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PÜŞTƏ

  Su dəyirmanında donuzluğa novla su buraxmaq üçün hündür yer düzəldilir ki, su oradan təzyiqlə pərlərə dəysin və daşı fırlatsın

  Tam oxu »
 • RABİ

  “Tərbiyə edən” (Allah) mənasını əks etdirir, rəbbə sözü ilə kökdaşdır, ərəbcədir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • RADİASİYA

  lat. radiatio – əksetdirmə, şüalandırma

  Tam oxu »
 • RADİO

  Latıncadır, radiator, radiasiya, radius sözləri ilə qohumdur, “şüalandırma” an­la­mı ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • RADİODALĞA

  lat. radium – şüa, şüalan­dır­maq

  Tam oxu »
 • RADİOFİLM

  lat. radium – şüa, şüalandırmaq

  Tam oxu »
 • RADİOJURNAL

  lat. radium – şüa, şüalan­dır­maq

  Tam oxu »
 • RADİOQƏZET

  lat. radium – şüa, şüalan­dır­maq

  Tam oxu »
 • RADİOMETEOROLOGİYA

  lat. radio – şüalandırıram + yun. meteoros – səma hadisələri + yun. logos – elm, təlim

  Tam oxu »
 • RADİOMİKROFON

  lat. radium – şüa, şüa­landırmaq + yun. mikros – kiçik + yun. phone – səs

  Tam oxu »
 • RADİOPYES

  lat. radium – şüa, şüalandırmaq + fr. piece – parça

  Tam oxu »
 • RADİOSALNAMƏ

  lat. radium – şüa, şüalan­dırmaq

  Tam oxu »
 • RADİOTAMAŞA

  lat. radium – şüa, şüalan­dır­maq

  Tam oxu »
 • RADİOTUTMA

  lat. radium – şüa, şüalan­dır­maq

  Tam oxu »
 • RADİOZOND

  lat. radio – şüalandırıram + fr. sonde – ölçü meyarı

  Tam oxu »
 • RAHATHULQUM

  Ərəb mənşəlidir. Mənası “hulqumdan (boğazdan) rahat keçən” deməkdir. Loğma (loxma) sözü də elə hulqum sözü ilə bağlıdır (bir loğma -“bo­ğaz­dan bir də

  Tam oxu »
 • RAHİL

  Ra ( Misirdə günəş allahının adı olub ) sözü ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • RAİFƏ

  Ərəbcədir, Rauf sözü ilə qohumdur, “mehriban” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • RAKORD

  fr. raccord – birləşdirmə

  Tam oxu »
 • RAQİB

  Ərəbcədir, rəğbət sözü ilə qohumdur, “arzu edən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • RAMAZAN

  Ərəbcədir, aylardan birinin adıdır (qəməri təqvimlə 9-cu ay) mənası “yanma” deməkdir (pis əməllərin yanıb yox olması)

  Tam oxu »
 • RAMİDƏ

  Ərəbcə “yandıran” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • RAMİL

  Romul kimi də işlədilir. Yunanca “güc, qüvvət” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • RAMİN

  Ra yəhudilərdə günəş Allahının adı olub. Ramil, Ramin kimi sözlər “günəşin övladı” anlamını əks etdirir

  Tam oxu »
 • RAMİZ

  Ərəbcə rəmz (simvol) sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • RANÇO

  isp. rancho – bir yerdə yemək yeyən dəstə

  Tam oxu »
 • RAPA

  ukr. ropa – duz məhlulu

  Tam oxu »
 • RAPAKİVİ

  fin. rapakivi – çürük daş

  Tam oxu »