Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • PLAGİAT

  Latın sözüdür, “oğurluq” deməkdir. İndi yalnız elmi ideyaların və s. oğurlan­ması ilə bağlı işlədilir

  Tam oxu »
 • PLAGİOKLAZLAR

  yun. plagios – çəp + yun. klasis – qırılma, sınma

  Tam oxu »
 • PLAN

  lat. planum – müstəvi

  Tam oxu »
 • PLANET

  yun. planetos – gəzən ulduz

  Tam oxu »
 • PLANKTON

  yun. plankton – gəzəyən

  Tam oxu »
 • PLANTASİYA

  lat. plantatio – bitki əkilməsi

  Tam oxu »
 • PLATFORMA

  fr. plat – hamar + lat. forma – görünüş

  Tam oxu »
 • PLATİN

  İspan sözüdür, ilkin mənası “gümüş” deməkdir. İndi məna dəyişib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PLATO

  fr. plat – hamar

  Tam oxu »
 • PLATONİK SEVGİ

  Yunan filosofu Platon müəllimi Sokratın fikir və baxışları əks olunan bir sıra kitabın müəllifidir. Bunların bir çoxu Sokratın kiminləsə dialoqu şəkli

  Tam oxu »
 • PLAYA

  isp. playa – sahil

  Tam oxu »
 • PLEONASTİK

  Yunan sözüdür, hərfi mənası “artıqlıq” deməkdir. Dilçilikdə eyni sözün təkrarını bildirir. Məsələn, qədimdə mən gəlirəm yerinə, mən gəlir mən işlətmiş

  Tam oxu »
 • PLEYADA

  Ulduzlar topasıdır, yunancadır, əfsanəyə görə, Atlant və Pleyenadan olmuş qızların adıdır. Ptolomeyin vaxtında (II əsr) 7 məşhur faciə yazana verilən

  Tam oxu »
 • PLUTONİZM

  qədim yunan əfsanələrində yeraltı dünyanın allahı Plutonun adı ilə

  Tam oxu »
 • PLÜVİOQRAF

  lat. pluvia – yağış + yun. grapho – yazıram

  Tam oxu »
 • PNEUMATOLİZ

  yun. pneuma, pneumatos – əsmə + yun. lysis – parçalanma, həll olunma

  Tam oxu »
 • POÇT

  İtalyan sözüdür. Qədim mənası “at üstündə xəbər aparanlar” deməkdir. Bir atlı müəyyən məsafəni qət edəndə oradakı ikinci atlı onun işini davam etdirir

  Tam oxu »
 • PODKASTİNQ

  ing. iPod – mediaoxucunun ticarət markası + ing. broadcast – yayım

  Tam oxu »
 • PODZOL

  rus. pod – alt + rus. zola – kül

  Tam oxu »
 • POEMA

  Bu söz latınca poetika (bədii sənətkarlıq), poeziya (bədii yaradıcılıq) kəlmə­ləri ilə qohumdur, hərfi mənası “bədii yaradıcılığın məhsulu” deməkdir

  Tam oxu »
 • POLDER

  holl. polders – bəndlə əhatələnmiş quru

  Tam oxu »
 • POLİS1

  Latın sözüdür, politika ilə eyni kökə malikdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti) E.ə. təxminən 450-ci ildə Yunanıstan çoxsaylı şəhər-dövlətlərdən i

  Tam oxu »
 • POMİDOR

  İtalyan sözüdür, hərfi mənası “qırmızı alma” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • POMPADUR

  Keçmiş zamanlarda padşahlar, adətən, çoxarvadlı olurdular. Onlar bundan zövq alır və heç də eyib saymırdılar

  Tam oxu »
 • PORFİR

  yun. porphyreos – tünd-qırmızı

  Tam oxu »
 • PORNOQRAFİYA

  yun. pornos – satılan + yun. grapho – yazıram, təsvir edirəm

  Tam oxu »
 • PORSUQ

  Dilimizdə porsumaq sözü var, cismin boz rəngə çalarlığını bildirir. Porsuq sözünün də boz kəlməsi ilə bağlı olması haqqında fikir söyləmək mümkündür

  Tam oxu »
 • PORT

  lat. portus – liman, körpü

  Tam oxu »
 • PORTVEYN

  1100-cü ildə  Douro çayının mənsəbində Portuqaliya adlı dövlət yarandı. Ölkənin adının kökü çay mənsəbində romalılar tərəfindən salınmış yaşayış məskə

  Tam oxu »
 • POTA

  Bəzi iri heyvanların balasına pota deyirlər. Mənbələrdə bu söz “bala”, “dəvə balası” kimi şərh olunub

  Tam oxu »
 • POTAMOLOGİYA

  yun. potamos – çay + yun. logos – elm, təlim

  Tam oxu »
 • PÖRTMƏK

  Qaqauz dilində örtlenmek sözü ruscaya “жечь”,” палить” kimi tərcümə olunub. Güman edirəm ki, pörtmək və ört (od) sözləri qohumdur

  Tam oxu »
 • PÖTƏKƏ

  Pötüyə kimi də işlədilir. Pətək sözü ilə qohumdur. Qədim mənası “qab”, “kisə”, “evcik” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • PÖTPÖTÜ

  Dialektlərdə pörtmək, pətənək, pötüyə, pötəkə kimi müxtəlif formalarda işlədilir. Mənası “quşun mədəsi” deməkdir

  Tam oxu »
 • PRAVOSLAVLIQ

  yun. orthodoxos – düzgün təlim sözünün slavyan dillərində kalkası

  Tam oxu »
 • PREFEKT

  Latın sözüdür, “müavin”, “müvəkkil”, “nümayəndə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PREFEKTURA

  lat. preafectura – rəhbərlik edən

  Tam oxu »
 • PREFERENSİYA

  lat. praeferentia – üstün tutmaq

  Tam oxu »
 • PRERİ

  lat. pratum – çəmən

  Tam oxu »
 • PRESS-TUR

  lat. presso – sıxıram, təzyiq edi­rəm + lat. torno – ümumiləşdirirəm

  Tam oxu »
 • PREZİDENT

  Latın sözüdür, hərfi mənası “prezidiumda oturan” deməkdir. İndi dövlət rəhbəri anlamında işlədilir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • PRİNT-SERVER

  ing. printer – çapçı + ing. se­r­ver – xidmətçi

  Tam oxu »
 • PROFESSOR

  Alman sözüdür və professiya kəlməsi ilə kökdaşdır. Mənası “öz peşəsi, tədris etdiyi fənn barədə açıq məlumat verən” deməkdir

  Tam oxu »
 • PROFİL

  fr. profil < lat. filum – cizgi, xətt

  Tam oxu »
 • PROKSİ-SERVER

  ing. proxy – səlahiyyət ve­rilmiş + ing. server – xidmətçi

  Tam oxu »
 • PROQNOZLAŞDIRMA

  yun. prognosis – qabaqcadan görmək

  Tam oxu »
 • PROLETARİAT

  Roma respublikasının mövcudluğunun ilk mərhələsində yüksək dövlət vəzifələrini tuta biləcək tanınmış əsilzadə ailələrinin üzvləri özlərini patrisi adl

  Tam oxu »
 • PROLÜVİ

  lat. proluo – axınla aparıram

  Tam oxu »
 • PROLÜVİUM

  lat. proluo – axınla aparıram

  Tam oxu »
 • PROMİL

  lat. pro mille – hər minə

  Tam oxu »