Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • POÇT

  İtalyan sözüdür. Qədim mənası “at üstündə xəbər aparanlar” deməkdir. Bir atlı müəyyən məsafəni qət edəndə oradakı ikinci atlı onun işini davam etdirir

  Tam oxu »
 • PODKASTİNQ

  ing. iPod – mediaoxucunun ticarət markası + ing. broadcast – yayım

  Tam oxu »
 • PODZOL

  rus. pod – alt + rus. zola – kül

  Tam oxu »
 • POEMA

  Bu söz latınca poetika (bədii sənətkarlıq), poeziya (bədii yaradıcılıq) kəlmə­ləri ilə qohumdur, hərfi mənası “bədii yaradıcılığın məhsulu” deməkdir

  Tam oxu »
 • POLDER

  holl. polders – bəndlə əhatələnmiş quru

  Tam oxu »
 • POLİS1

  Latın sözüdür, politika ilə eyni kökə malikdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti) E.ə. təxminən 450-ci ildə Yunanıstan çoxsaylı şəhər-dövlətlərdən i

  Tam oxu »
 • POMİDOR

  İtalyan sözüdür, hərfi mənası “qırmızı alma” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • POMPADUR

  Keçmiş zamanlarda padşahlar, adətən, çoxarvadlı olurdular. Onlar bundan zövq alır və heç də eyib saymırdılar

  Tam oxu »
 • PORFİR

  yun. porphyreos – tünd-qırmızı

  Tam oxu »
 • PORNOQRAFİYA

  yun. pornos – satılan + yun. grapho – yazıram, təsvir edirəm

  Tam oxu »
 • PORSUQ

  Dilimizdə porsumaq sözü var, cismin boz rəngə çalarlığını bildirir. Porsuq sözünün də boz kəlməsi ilə bağlı olması haqqında fikir söyləmək mümkündür

  Tam oxu »
 • PORT

  lat. portus – liman, körpü

  Tam oxu »
 • PORTVEYN

  1100-cü ildə  Douro çayının mənsəbində Portuqaliya adlı dövlət yarandı. Ölkənin adının kökü çay mənsəbində romalılar tərəfindən salınmış yaşayış məskə

  Tam oxu »
 • POTA

  Bəzi iri heyvanların balasına pota deyirlər. Mənbələrdə bu söz “bala”, “dəvə balası” kimi şərh olunub

  Tam oxu »
 • POTAMOLOGİYA

  yun. potamos – çay + yun. logos – elm, təlim

  Tam oxu »
 • PÖRTMƏK

  Qaqauz dilində örtlenmek sözü ruscaya “жечь”,” палить” kimi tərcümə olunub. Güman edirəm ki, pörtmək və ört (od) sözləri qohumdur

  Tam oxu »
 • PÖTƏKƏ

  Pötüyə kimi də işlədilir. Pətək sözü ilə qohumdur. Qədim mənası “qab”, “kisə”, “evcik” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • PÖTPÖTÜ

  Dialektlərdə pörtmək, pətənək, pötüyə, pötəkə kimi müxtəlif formalarda işlədilir. Mənası “quşun mədəsi” deməkdir

  Tam oxu »
 • PRAVOSLAVLIQ

  yun. orthodoxos – düzgün təlim sözünün slavyan dillərində kalkası

  Tam oxu »
 • PREFEKT

  Latın sözüdür, “müavin”, “müvəkkil”, “nümayəndə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PREFEKTURA

  lat. preafectura – rəhbərlik edən

  Tam oxu »
 • PREFERENSİYA

  lat. praeferentia – üstün tutmaq

  Tam oxu »
 • PRERİ

  lat. pratum – çəmən

  Tam oxu »
 • PRESS-TUR

  lat. presso – sıxıram, təzyiq edi­rəm + lat. torno – ümumiləşdirirəm

  Tam oxu »
 • PREZİDENT

  Latın sözüdür, hərfi mənası “prezidiumda oturan” deməkdir. İndi dövlət rəhbəri anlamında işlədilir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • PRİNT-SERVER

  ing. printer – çapçı + ing. se­r­ver – xidmətçi

  Tam oxu »
 • PROFESSOR

  Alman sözüdür və professiya kəlməsi ilə kökdaşdır. Mənası “öz peşəsi, tədris etdiyi fənn barədə açıq məlumat verən” deməkdir

  Tam oxu »
 • PROFİL

  fr. profil < lat. filum – cizgi, xətt

  Tam oxu »
 • PROKSİ-SERVER

  ing. proxy – səlahiyyət ve­rilmiş + ing. server – xidmətçi

  Tam oxu »
 • PROQNOZLAŞDIRMA

  yun. prognosis – qabaqcadan görmək

  Tam oxu »
 • PROLETARİAT

  Roma respublikasının mövcudluğunun ilk mərhələsində yüksək dövlət vəzifələrini tuta biləcək tanınmış əsilzadə ailələrinin üzvləri özlərini patrisi adl

  Tam oxu »
 • PROLÜVİ

  lat. proluo – axınla aparıram

  Tam oxu »
 • PROLÜVİUM

  lat. proluo – axınla aparıram

  Tam oxu »
 • PROMİL

  lat. pro mille – hər minə

  Tam oxu »
 • PROSES

  Latın sözüdür, hərfi mənası “irəliyə hərəkət” deməkdir. İndi “dəyişmə” an­lamına uyğun məna bildirir, bu isə təkcə irəliyə deyil, geriyə də hərəkət ol

  Tam oxu »
 • PROTEROZOY

  yun. proteros – ən erkən + yun. zoe – həyat

  Tam oxu »
 • PROTESTANTLAR

  Orta əsrlərdə Qərbi Avropada yeganə rəsmi din katolisizm idi. Hamı tərəfindən qəbul olunmuş doktrina ilə razılaşmayanlar kafir elan edilirdilər

  Tam oxu »
 • PROTESTANTLIQ

  lat. protestatio – etiraz

  Tam oxu »
 • PROTOJURNALİSTİKA

  yun. protos – birinci

  Tam oxu »
 • PSAMMİTLƏR

  yun. psammites – qumlu < psammos – qum

  Tam oxu »
 • PSEFİTLƏR

  yun. psephos – çaydaşı, çaqıl

  Tam oxu »
 • PSEVDO...

  yun. pseudos – yalan

  Tam oxu »
 • PSEVDOMORFOZ

  yun. pseudos – yalan + yun. morphe – forma, görünüş

  Tam oxu »
 • PSİXOAKUSTİKA

  yun. psyche – ruh + yun. akustikos – eşidilən

  Tam oxu »
 • PSİXOANALİZ

  Yunancadır, sıxışdırılıb şüurdan uzaqlaşdırılan halətlərin meydana çıxarılması və təhlili yolu ilə xəstəliyin (nevrozun) müəyyən edilməsi, eləcə də mü

  Tam oxu »
 • PSİXROMETR

  yun. psychros – soyuq + yun. metreo – ölçürəm

  Tam oxu »
 • PSİLOMELAN

  yun. psilos – hamar, çılpaq + yun. melas, melanos – qara

  Tam oxu »
 • PUÇUR

  “Puçur-puçur tər tökür” deyirik. Tər ağac puçuruna oxşadığı üçün belə işlə­dirik. Sözün əsli burcaq kimi olub (türkmənlərdə indi də işlədilir)

  Tam oxu »
 • PUD

  Funt sözünün təhrif olunmuş formasıdır, mənası “ağırlıq” deməkdir. Alman (bəzilərinə görə isə ingilis) sözüdür

  Tam oxu »
 • PUXTƏLƏŞMƏ

  Püxtə farsca “bişirən” anlamını verən pəz (müqayisə et: aşpaz –aşbişirən) sözü ilə bağlıdır, məsdər forması poxtən sözüdür

  Tam oxu »