Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • PİJAMA

  Bir neçə mənbədə bu sözün ingilis dilinə aid olduğu göstərilib. Məncə, fars sözüdür: pa- “ayaq” deməkdir, camə isə “paltar” (müqayisə et: çamadan=ça­m

  Tam oxu »
 • PİK

  1. ing. peak – ən yüksək nöqtə 2. “Dağ zirvəsi” deməkdir, fransız sözüdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PİLTƏ

  Ərəbcədir, əsli fatil (fitil) kimi olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PİNƏ

  Farscadır “yamaq” deməkdir ( yada sal: pinəçi). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PİNTİ

  Fars sözüdür.

  Tam oxu »
 • PİPLMETR

  ing. people – əhali, xalq + yun. metron – ölçü

  Tam oxu »
 • PİRAMİDA

  Qədim misirlilər, nə qədər qəribə də olsa, həyatlarının, mövcudluqlarının əsası kimi ölümü seçmişdilər

  Tam oxu »
 • PİRARGİRİT

  yun. pyr – od + yun. argyros – gümüş

  Tam oxu »
 • PİRGEOMETR

  yun. pyr – od + yun. geo – Yer + yun. metron – ölçü

  Tam oxu »
 • PİRİ

  Pir sözü ilə bağlıdır, “məsləhət verən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PİRİT

  yun. pyrites lithos – hərf. odçıxaran daş; pyr – od; adı piritin zərbə təsirindən qığılcım verməsi ilə əlaqədardır

  Tam oxu »
 • PİROGEN

  yun. pyr – od + yun. genos – mənşə

  Tam oxu »
 • PİROXLOR

  yun. pyr – od + yun. chloros – sarımtıl-yaşıl; bəzi növlərini közərtdikdə sarımtıl-yaşıl olur

  Tam oxu »
 • PİROKSENLƏR

  yun. pyr – od + yun. xenos – yad, özgə; piroksenləri maqmatik süxurlar üçün yad hesab edən fransız alimi R

  Tam oxu »
 • PİROP

  yun. pyropos – oda bənzər

  Tam oxu »
 • PİSTOLET

  İtaliyada olan Pistoya şəhərinin adı ilə bağlıdır (ilk dəfə burada hazırlanıb). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PİSTON

  Latın sözüdür, “zərbə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PİŞİK

  Farscadır, əsli “muşik”dir, muş (siçan) sözü ilə bağlıdır. Farslar buna qorbe (кошка) və qorbeye-nər (кот) deyirlər

  Tam oxu »
 • PİŞİKÇAYNAĞI

  Ot-bitki növüdür, pişiyin ayağına bənzəyir (rusca buna мимоза дикая deyirlər). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PİŞİKOTU

  Bəzi türk dillərində kədiotu da deyirlər. Türk dillərində pişik yox, kədi işlə­dilib, pişik fars sözüdür (muşik, yəni “siçanyeyən”)

  Tam oxu »
 • PİŞTAXTA

  Piş farsca “qabaq tərəf” deməkdir. Alın farsca pişani (öndə olan) sözü ilə ifadə olunur. Pişani boland “alnı açıq” (hərfən: “alnı yuxarı, üzü ağ”) dem

  Tam oxu »
 • PİY

  Bu, fars dilində pih formasında işlədilir, bizdə semiz kəlməsindən istifadə olunub (sümürmək də bununla qohumdur)

  Tam oxu »
 • PİYADA

  Farsca pa (ayaq) sözü ilə qohumdur. Paye-piyada şiddətləndirmə bildirir. Peydərpey sözü “ardıcıl”, “izbəiz” deməkdir və bu da ayaq (pa) sözü ilə bağlı

  Tam oxu »
 • PİZOLİT

  yun. pisos – noxud + yun. lithos – daş

  Tam oxu »
 • PLAGİAT

  Latın sözüdür, “oğurluq” deməkdir. İndi yalnız elmi ideyaların və s. oğurlan­ması ilə bağlı işlədilir

  Tam oxu »
 • PLAGİOKLAZLAR

  yun. plagios – çəp + yun. klasis – qırılma, sınma

  Tam oxu »
 • PLAN

  lat. planum – müstəvi

  Tam oxu »
 • PLANET

  yun. planetos – gəzən ulduz

  Tam oxu »
 • PLANKTON

  yun. plankton – gəzəyən

  Tam oxu »
 • PLANTASİYA

  lat. plantatio – bitki əkilməsi

  Tam oxu »
 • PLATFORMA

  fr. plat – hamar + lat. forma – görünüş

  Tam oxu »
 • PLATİN

  İspan sözüdür, ilkin mənası “gümüş” deməkdir. İndi məna dəyişib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PLATO

  fr. plat – hamar

  Tam oxu »
 • PLATONİK SEVGİ

  Yunan filosofu Platon müəllimi Sokratın fikir və baxışları əks olunan bir sıra kitabın müəllifidir. Bunların bir çoxu Sokratın kiminləsə dialoqu şəkli

  Tam oxu »
 • PLAYA

  isp. playa – sahil

  Tam oxu »
 • PLEONASTİK

  Yunan sözüdür, hərfi mənası “artıqlıq” deməkdir. Dilçilikdə eyni sözün təkrarını bildirir. Məsələn, qədimdə mən gəlirəm yerinə, mən gəlir mən işlətmiş

  Tam oxu »
 • PLEYADA

  Ulduzlar topasıdır, yunancadır, əfsanəyə görə, Atlant və Pleyenadan olmuş qızların adıdır. Ptolomeyin vaxtında (II əsr) 7 məşhur faciə yazana verilən

  Tam oxu »
 • PLUTONİZM

  qədim yunan əfsanələrində yeraltı dünyanın allahı Plutonun adı ilə

  Tam oxu »
 • PLÜVİOQRAF

  lat. pluvia – yağış + yun. grapho – yazıram

  Tam oxu »
 • PNEUMATOLİZ

  yun. pneuma, pneumatos – əsmə + yun. lysis – parçalanma, həll olunma

  Tam oxu »
 • POÇT

  İtalyan sözüdür. Qədim mənası “at üstündə xəbər aparanlar” deməkdir. Bir atlı müəyyən məsafəni qət edəndə oradakı ikinci atlı onun işini davam etdirir

  Tam oxu »
 • PODKASTİNQ

  ing. iPod – mediaoxucunun ticarət markası + ing. broadcast – yayım

  Tam oxu »
 • PODZOL

  rus. pod – alt + rus. zola – kül

  Tam oxu »
 • POEMA

  Bu söz latınca poetika (bədii sənətkarlıq), poeziya (bədii yaradıcılıq) kəlmə­ləri ilə qohumdur, hərfi mənası “bədii yaradıcılığın məhsulu” deməkdir

  Tam oxu »
 • POLDER

  holl. polders – bəndlə əhatələnmiş quru

  Tam oxu »
 • POLİS1

  Latın sözüdür, politika ilə eyni kökə malikdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti) E.ə. təxminən 450-ci ildə Yunanıstan çoxsaylı şəhər-dövlətlərdən i

  Tam oxu »
 • POMİDOR

  İtalyan sözüdür, hərfi mənası “qırmızı alma” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • POMPADUR

  Keçmiş zamanlarda padşahlar, adətən, çoxarvadlı olurdular. Onlar bundan zövq alır və heç də eyib saymırdılar

  Tam oxu »
 • PORFİR

  yun. porphyreos – tünd-qırmızı

  Tam oxu »
 • PORNOQRAFİYA

  yun. pornos – satılan + yun. grapho – yazıram, təsvir edirəm

  Tam oxu »