Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • PDF

  ing. Portable Document Format – «daşınan sənəd formatı» ifadəsinə daxil olan sözlərin baş hərflərindən ibarət abreviatura

  Tam oxu »
 • PEÇENEQ

  Bu sözü bacanaq kəlməsi ilə bağlayırlar. Peçeneqlər 915-1034-cü illərdə Rusiyanın cənubunda at oynatmışlar

  Tam oxu »
 • PEDO…

  yun. pedon – torpaq, süxur

  Tam oxu »
 • PEDOSFER

  yun. pedon – torpaq, süxur + yun. sphaira – kürə

  Tam oxu »
 • PEXŞTEYN

  alm. pechstein – qatran daşı

  Tam oxu »
 • PEQMATİT

  yun. pegma, pegmatos – bəndetmə, əlaqə

  Tam oxu »
 • PELAGİAL

  yun. pelagos – dəniz

  Tam oxu »
 • PELİTLƏR

  yun. pelos – gil

  Tam oxu »
 • PEMZA

  lat. pumex – köpük

  Tam oxu »
 • PENCƏK

  İngilis sözüdür. Jaket sözünün dəyişmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PENDİR

  Farscadır. Onu hazırlamaq üçün mayadan (quzunun və ya buzovun qursağı, bal, buğda, yumurta qarışdırılır, içində qaynamış su olan küpəyə salınır və bir

  Tam oxu »
 • PENEPLEN

  lat. paene – təxminən + ing. plain – düzənlik

  Tam oxu »
 • PENTAQON

  İngiliscə “beşbucaqlı” deməkdir. ABŞ-da binadır. (Zahirən beş bucağı var.) Bizdəki beşmərtəbə kimidir

  Tam oxu »
 • PERİDOTİT

  fr. peridot – peridot və ya olivin

  Tam oxu »
 • PERİFRAZ

  yun. peri – ətraf + yun. phrasis – ifadə

  Tam oxu »
 • PERİHELİ

  yun. peri – yaxın + yun. helios – Günəş

  Tam oxu »
 • PERİKLAZ

  yun. periklasis – sındırma, əymə; adı periklazın laylanma qabiliyyəti ilə əlaqədardır

  Tam oxu »
 • PERQAMENT

  İsgəndəriyyə şəhərinin vaxtilə dünyanın mədəniyyət mərkəzinə çevrilməsinin əsas səbəblərindən biri onun olduqca əlverişli coğrafi mövqeyi, əsas papiru

  Tam oxu »
 • PERLİT

  fr. perle – mirvari

  Tam oxu »
 • PERMAFROST

  ing. permafrost – daimi donuşluq

  Tam oxu »
 • PEŞKƏŞ

  Bu, fars sözüdür (əsli: piş və keş), hərfi mənası “hədiyyəni qabağına (piş) çək­mək (keş), qabağına çıxarmaq” deməkdir

  Tam oxu »
 • PEŞQURD

  Qərb dialektlərində taxılın ilk biçilmə dövrü belə adlanır. Bəzən bunu biç+quruq kimi izah edirlər. Əslində, fars sözüdür və pişxord şəklində olub, “з

  Tam oxu »
 • PEŞOY1

  Farsca peşkəl sözündəndir,onlarda “испражняться” anlamında peşkəl ən­daxtən (su üstə çıxmaq) işlədilir

  Tam oxu »
 • PETROQRAFİYA

  yun. petros – daş + yun. grapho – yazıram

  Tam oxu »
 • PEYDA

  “Peyda oldu” deyirik. Peyda farsca “görünmə” anlamı ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PEYDƏR

  Farsca əsli paydar kimidir, “daimi” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PEYDƏRPEY

  Farscadır, “addım-addım”, “izbəiz” deməkdir. Bizdə “müntəzəm”, “daimi” mənalarında işlədilir. Qərb dialektlərində çox işlədilir

  Tam oxu »
 • PEYĞƏMBƏR

  Farscadır, əsli peyğambər kimidir. Peyğam “məktub”, “məlumat”, “xə­bər” anlamını bildirir. Peyğəmavər “xəbər gətirən”, Peyğəmbər “elçi” deməkdir

  Tam oxu »
 • PEYİN

  Farscadır (əsli: pehen), bizdə qonuz (müq.et: qonuzqurdu, yəni dozanqurdu) işlədilib. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • PEYKAN

  Farscadır, “oxun ucluğu” deməkdir. Peykar “döyüş” anlamında işlədilir. Peyk (uçan) sözü ilə qohumdur

  Tam oxu »
 • PEYMAN

  Farscadır. “Müqavilə”, “bağlaşma”, “razılıq” deməkdir (əhd-peyman de­yirlər). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PEYSƏR

  Fars mənşəlidir, “boyunun arxa tərəfi” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PEYVƏND

  Fars sözüdür, peyvəstən (calamaq) məsdəri ilə qohumdur. Peyvəstə feili sifətdir, “calanmış” deməkdir, peyvəndgah farsca “oynaq” (сустав) anlamını əks

  Tam oxu »
 • PƏHRİZ

  Əsli pərhiz kimidir, farsca pərhixtən (özünü dayandırmaq, yəni yeməmək) məsdəri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • PƏL QOYMAQ

  Feil “badalaq gəlmək”, “mane olmaq” və s. mənalarında işlədilir. Pəl (pal) sözünün mənalarından biri “dil” deməkdir

  Tam oxu »
 • PƏLBAŞ

  Qaynaqlarda rus dilinə косоязычный kimi tərcümə olunub. Yəqin ki, pəltək sözü ilə qohumdur. Pəltək isə pəlyok (dili yox) kəlməsinin təhrifindən törəyi

  Tam oxu »
 • PƏLƏNG

  Alınma sözdür, bizdə onun yerinə qaplan sözündən istifadə edilib, görünür, qapmaq feili ilə bağlı sözdür

  Tam oxu »
 • PƏLTƏK

  1. Pəl sözünün bir mənası “dil” demək olub. Pəl qatmaq ifadəsi də sözlə (dillə) işə mane olmaq deməkdir

  Tam oxu »
 • PƏNAH

  Farsca “sığınacaq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PƏNCƏLİ

  Semantik baxımdan zərbəli ilə qohumdur. Əlinin zərbəsi (pəncəsi) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PƏNCƏRƏ

  Fars sözüdür: pənc və ara (beş gözü olan) kəlmələrindən əmələ gəlib. Pəncə sözü də bununla bağlıdır, əldə barmağın beş olması zəminində belə adlanıb

  Tam oxu »
 • PƏPƏ

  Əppək sözünün uşaq nitqindəki formasıdır, amma tədqiqarçıların heç biri həmin sözün türk mənşəli olduğunu qeyd etməyib

  Tam oxu »
 • PƏR

  Farsca pəridən (uçmaq) feili ilə bağlıdır, “qanad” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PƏRAKƏNDƏ

  Fars mənşəlidir. Para (hissə) və kündə (kəsilmiş) hissələrindən iba­rətdir, “dağınıq” anlamında işlədilir

  Tam oxu »
 • PƏRƏST

  Farsca “sitayiş edən”, “sevən” deməkdir, pərstidən (bərk sevmək) məsdəri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • PƏRƏSTİŞ

  Fars sözüdür, məsdər forması pərstidən (bərk sevmək) sözüdür, pərəst (yerlipərəst..) sözü ilə eyni kökə malikdir

  Tam oxu »
 • PƏRİ

  Farsca “məlakə” deməkdir, ərəbcə buna huri deyirlər. Pərivəş “pəri üzlü” (vəş ərəbcə “üz”, “sifət”, “sayağı” deməkdir) anlamını verir

  Tam oxu »
 • PƏRİNİSƏ

  “Pəri kimi gözəl qadın” deməkdir. Pəri məlakədir, Nisə ərəbcə “qadın” de­məkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PƏRİRUX

  El arasında pərnux variantı da var, “pəri üzlü” deməkdir (müq.et: Rüx-sarə). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PƏRQU

  Pər sözünün mənası farsca “qanadın altında olan yumşaq tük”dür. Pərqu “qu tükü” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »