Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

 • FAL

  FAL I is. [ fars. ] Tale və bəxtdən xəbər vermək üçün fal açmaq. Qarı dua etməkdən, fal açmaqdan yorulmuş (B

  Tam oxu »
 • FAZA

  FAZA I is. [ yun. ] Mərhələ, dövr. FAZA II is. [ yun. ] tex. Generatorun hər bir sarğı qrupu. Transformatordan kəndə üç faza gəlir

  Tam oxu »
 • FERMA

  FERMA I is. [ fr. ] Kolxoz və sovxozlarda ixtisaslaşdırılmış təsərrüfat. FERMA II is. [ fr. ] tex. Çatı

  Tam oxu »
 • FƏNN

  FƏNN I is. [ ər. ] Elm, bilik. Elmə, fənnə, üdəbayə baxalım nifrət ilə (M.Ə.Sabir). FƏNN II is. [ ər

  Tam oxu »
 • FƏSİL

  FƏSİL I is. [ ər. ] İlin dörd qismindən hər biri. Dəyişdi fəsillər, dolandı illər; Axdı gah bulanıq, gah duru sellər (M

  Tam oxu »
 • FİQUR

  FİQUR I is. [ lat. ] riyaz. Qapalı xətlə məhdudlaşdırılmış düz səthin hissəsi. Bu fiqurun çəkilməsinə on dəqiqə vaxt sərf etdi

  Tam oxu »
 • FİL

  FİL I is. zool. Ən nəhəng, xortumlu heyvan. Hindistandakı fillər istiyə daha dözümlü olurlar. FİL II is

  Tam oxu »
 • FORMA

  FORMA I is. [ lat. ] Xarici görünüş. Onun forması mənə yaxşı təsir bağışlayır. FORMA II is. [ lat. ] Rəsmi paltar (hərbi və mülki xidmətçilər və məktə

  Tam oxu »
 • GƏR

  GƏR I is. bot. Tut ağacının bir növü. Bağban öz bağında gər əkdi bir gün (Aşıq Şəmşir). GƏR II sif. Yoğun

  Tam oxu »
 • GƏRƏK

  GƏRƏK I is. Lazım, zəruri, vacib. Səbr elə, ehtiyat gərək... (S.Vurğun). GƏRƏK II is. modal Ehtimal, arzu, təkid mənalarını ifadə edir

  Tam oxu »
 • GƏZ

  GƏZ I is. Halvaya bənzər Şərq şirniyyatı. Molla Musa gəzdən bir az götürüb ağzına qoyduqdan sonra yenidən söhbətə başladı

  Tam oxu »
 • GƏZMƏK

  GƏZMƏK I f. Seyr etmək, dolanmaq. Əlbəttə, bütün dünyanı gəzmək, görmək yaxşıdır (B.Bayramov). GƏZMƏK II f

  Tam oxu »
 • GİRİŞ

  GİRİŞ I is. Müqəddimə, başlanğıc. Əziz müxtəsər bir giriş sözü söylədi (Ə.Vəliyev). GİRİŞ II is. İctimai yerlərdə içəri girmək üçün yol

  Tam oxu »
 • GÖRMƏK

  GÖRMƏK I f. Müşahidə etmək; rastlaşmaq. Gözümə bir qara keçmiş görünür; Bir qara keçmiş ki, bizdən uzaqdır (S

  Tam oxu »
 • GÖRÜŞ

  GÖRÜŞ I is. Başqa bir şəxslə və ya kütlə ilə söhbət etmək, danışmaq üçün ayrılan vaxt. Bu görüşdən sonra tez-tez professorgilə gedirdim (C

  Tam oxu »
 • GÖY

  GÖY I is. Səma. Göylər qara pərdə çəkdi; Buludlardan öz-özünə (B.Azəroğlu). GÖY II is. Göyərti, tərəvəz

  Tam oxu »
 • GÖYƏRMƏK

  GÖYƏRMƏK I f. Bitkinin yerdən təzəcə göz verməsi. Qayaların qoltuğunda barmaq-barmaq gicitkən göyərir

  Tam oxu »
 • GÖYLÜK

  GÖYLÜK I is. Göy olan yer. Dağların ətəklərindəki göylük ayazıyır, şəklini dəyişirdi (S.Rəhimov). GÖYLÜK II is

  Tam oxu »
 • GUR

  GUR I sif. Toplu. Nəsrullanın iri gözləri yuxusuzluqdan qızarmış, gur saçları səliqəsiz halda alnına tökülmüşdü (Q

  Tam oxu »
 • GÜL

  GÜL I is. Çiçək, qızılgül. Gül – Hafiz divanında şerin təravətidir (B.Azəroğlu). GÜL II f. Müəyyən bir hadisədən aldığı zövq nəticəsində insanın qəhqə

  Tam oxu »
 • GÜLƏBƏTİN

  GÜLƏBƏTİN I is. bot. Çöl bitkisi. Bu yerlərin istiliyinə baxma, güləbətin az bitir buralarda. GÜLƏBƏTİN II is

  Tam oxu »
 • GÜLƏŞ

  GÜLƏŞ I is. idm. İdmanın bir növü. Güləş bir-iki saat davam eləyirdi (Ə.Əylisli). GÜLƏŞ II f. Qurşaq tutmaq

  Tam oxu »
 • GÜLƏŞDİRMƏK

  GÜLƏŞDİRMƏK I f. Qurşaq tutdurmaq. O hər axşam uşaqları güləşdirməmiş getməzdi. GÜLƏŞDİRMƏK II f. Mübahisə etmək; oynatmaq; vuruşdurmaq

  Tam oxu »
 • GÜN

  GÜN I is. Planet, günəş. Gün çeşmədən çəkiləndə, naxır gəlirdi (Ə.Əylisli). GÜN II is. Səhərdən axşama qədər olan vaxt

  Tam oxu »
 • GÜNLÜK

  GÜNLÜK I is. Təyin olunmuş günlərin miqdarı. Körpü olmadığından rayon mərkəzi ilə əlaqəmiz çətinləşirdi, yolumuz bir günlük uzaq düşürdü (S

  Tam oxu »
 • GÜRZƏ

  GÜRZƏ I is. İlanın növlərindən biri. Bu ilan gürzədir. Çox zəhərli ilandır (S.S.Axundov). GÜRZƏ II is

  Tam oxu »
 • HAQQ

  HAQQ I is. [ ər. ] Hüquq, ixtiyar. Odur uşaqları narazı salan; Bu işçi gənclərin haqqını çalan (M.Müşfiq)

  Tam oxu »
 • HAL

  HAL I is. [ ər. ] Vəziyyət. Bizim halımıza tutuldu göylər; Buludlar belini büküb ağladı (M.Müşfiq). HAL II is

  Tam oxu »
 • HAVA

  HAVA I [ ər. ] coğr. Yer atmosferini təşkil edən fiziki qatışıq qazlar. Boğur insan oğlunu; O yerlərin havası (S

  Tam oxu »
 • HAVALI

  HAVALI I sif. Lovğa, özündən razı. Gəzirlər havalı ağalar, bəylər; Çalışır qan-tərdə naxırçı, nökər (Aşıq Ələsgər)

  Tam oxu »
 • HESAB

  HESAB I is. [ ər. ] Haqq, intiqam. Ağlatmaz yandığım cinayət məni; Fəqət tarix səndən alacaq hesab! (M

  Tam oxu »
 • HƏLİM

  HƏLİM I is. Plovun suyu, düyü suyu; şorba. Çörəyi götürməyəcəyik, qoy dustaqlar həlim içsinlər (S.Rəhimov)

  Tam oxu »
 • HƏNA

  HƏNA I is. [ ər. ] Xına, boyaq. Ağzı piyaləsən, gərdəni mina; Nazik əllərində innabı həna (M.P.Vaqif)

  Tam oxu »
 • HƏSİR

  HƏSİR I is. [ ər. ] Şlyapa. Bir rəssam istərəm; onun şəklini çəkə; papağı həsir (R.Rza). HƏSİR II is

  Tam oxu »
 • HİM

  HİM I is. İşarə. Arılar ətrafda him gözləyir, him; Oxusam hamısı mənə qoşular (Ağa Laçınlı). HİM II is

  Tam oxu »
 • HİN

  HİN I is. Quş saxlanılan yer, dam. Kəkliklə dolsa da daşaltı hinlər; O yetim yuvalar inciyib, küsüb (Ağa Laçınlı)

  Tam oxu »
 • HOQQA

  HOQQA I is. [ ər. ] Tiryək çəkmək üçün çaşqalı gil çubuq, qəlyan. HOQQA II is. [ ər. ] Fokus, kələk, hiylə

  Tam oxu »
 • XAL

  XAL I is. İnsan bədənində olan ləkə. Kim bilsin bu mələyin; Bu açmamış çiçəyin; Canında neçə xal var (M

  Tam oxu »
 • XAM

  XAM I is. Dincə qoyulmuş torpaq. Rəfael əlini hələ şumlanmamış geniş xam yerlərə uzatdı və davam etdi (H

  Tam oxu »
 • XAMA

  XAMA I is. Bişirilməmiş südün üzü. Qoca, südün xamasını hamıdan əvvəl nəvəsinə verərdi. XAMA II is. geol

  Tam oxu »
 • XAR

  XAR I is. [ fars. ] Tikan. Gül dibini xara qoydun; Bülbülü ah-zara qoydun (Dastanlar). XAR II sif. [ fars

  Tam oxu »
 • XARİC

  XARİC I is. [ ər. ] Başqa ölkə. Mən evə gələndə qapını atam açdı, xaricdən qayıdandan sonra onun iş yerini dəyişiblər (M

  Tam oxu »
 • XAS

  XAS I is. [ ər. ] Məxsus, aid olma. Astadan, lakin xislətinə xas ciddi ahənglə dilləndi (S.Qədirzadə)

  Tam oxu »
 • XAŞ

  XAŞ I is. Maya. Xaş qoy, xəmir yoğuracağam. XAŞ II is. Başayaq. Yerin məlum, şənbə günü Bürcəligilə getdik xaşa, həftəni vurduq başa (Anar)

  Tam oxu »
 • XƏBƏR

  XƏBƏR I is. [ ər. ] Məlumat. Xəbər var əqlə batan; Xəbər var qara böhtan (R.Rza). XƏBƏR II is. [ ər. ] qram

  Tam oxu »
 • XƏBƏRSİZ

  XƏBƏRSİZ I zərf Xəbəri olmayan, məlumatı olmayan. Mən on yeddi gündür arvad-uşaqdan xəbərsizəm (S.Qədirzadə)

  Tam oxu »
 • XƏRÇƏNG

  XƏRÇƏNG I is. zool. Suda yaşayan heyvanlardan biri. XƏRÇƏNG II is. tib. Xəstəliyin bir növü. Xərçəng şişi kimi iyrənc, eybəcər; Bir azar yaşayır ilikd

  Tam oxu »
 • XƏRƏK

  XƏRƏK I is. Əşyaları bir yerdən başqa yerə daşımaq üçün istifadə olunan alət. Həkim, cərrah kürsüsü, Maştağa, Hövsan yolu; Sanitar maşınları, bir xərə

  Tam oxu »
 • XƏZİNƏ

  XƏZİNƏ I is. [ ər. ] Güllə yeri; sandıq (tüfəngdə). Darağı xəzinəyə basıb çaxmağı hərlədi, gülləni lüləyə verdi (İ

  Tam oxu »
 • XIR

  XIR I is. Çınqıl, əzilmiş xırda daş parçaları. Göytəpə kəndinin ucqarında, xır yolunun üst tərəfində üçotaqlı bir bina var (İ

  Tam oxu »