Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

 • TAB

  TAB I is. [ fars. ] Güc, qüvvət. Bir ay idi ki, fabrikdən qovulmuşdum, yeni iş tapmaq mümkün deyil idi, aclıq da məni tabdan salmaqda idi (Çəmənzəminl

  Tam oxu »
 • TAĞ

  TAĞ I is. [ ər. ] Bostan bitkilərinin gövdəsi. Addadı zimistan, gəldi növbahar; Şamamanın tağı yaşıldır, yaşıl (Aşıq Ələsgər)

  Tam oxu »
 • TAXTA

  TAXTA I is. [ fars. ] Tikinti materialı: yonulmuş, hamarlanmış ağac. Yükü taxta-şalban, torpaqdı, daşdı (Ə

  Tam oxu »
 • TALA

  TALA I is. Meşənin qırılmış və ya əkilmiş biçənək yeri. Nağılda gördüyüm cin-şeytan kimi; Talada çəyirtkə hoppanıb-düşər (Ağa Laçınlı)

  Tam oxu »
 • TAM

  TAM I is. [ ər. ] Dad. Bəs yeyəndə xörəyin dadından, tamından, ədasından heç hiss etmədiniz ki, bu bişmiş o bişmişlərdən deyil, ev bişmişidir (C

  Tam oxu »
 • TAMBUR

  TAMBUR I is. [ fr. ] Dəmiryolu vaqonlarında örtülü meydança. Onlar vaqonun tamburunda durub söhbət edirdilər

  Tam oxu »
 • TAR

  TAR I is. [ ər. ] mus. Azərbaycan simli musiqi aləti. Dostumun əlində bir sızlayan tar; Səpirdi ətrafa şəffaf dalğalar (M

  Tam oxu »
 • TAS

  TAS I is. [ ər. ] Tabaq kimi qab. Hava qaralcaq qapını kilidləyib, tası taxtapuşa çıxardı (S.Qədirzadə)

  Tam oxu »
 • TAVA

  TAVA I is. Qızartmaq üçün yararlı qab. Əlində balaca tava tutmuş Şölə ərinin qızınıb qurtarmağını gözləyirdi (M

  Tam oxu »
 • TAVAN

  TAVAN I is. [ fars. ] Tab, güc, zor. Ah, Bəhlul Danəndə! Bəhlul Danəndə! Nə tab qaldı; Nə tavan məndə (R

  Tam oxu »
 • TAVAR

  TAVAR I is. Mal. Misri qılınc bağlamışam belimə; Tərlanların tavarına gəlmişəm (“Koroğlu”). TAVAR II sif

  Tam oxu »
 • TAY

  TAY I is. Eşq bazarının aləmində mənəm həmmalı; Almışam çiynimə qəm yüklərini tay kimi (Ə.Vahid). TAY II is

  Tam oxu »
 • TAYFA

  TAYFA I is. [ ər. ] Qəbilə, nəsil. Deyirlər ki, onlar çox qəribə bir tayfa imişlər (M.İbrahimov). TAYFA II is

  Tam oxu »
 • TƏBİƏT

  TƏBİƏT I is. [ ər. ] Varlıq, maddi aləm. Təbiət varlığı əlində oynadır; Ruzgarlar qudurmuş, səmalar əsəbi

  Tam oxu »
 • TƏHƏR

  TƏHƏR I is. [ fars. ] Üsul, yol, qayda, cür. Məsələni bu təhər həll etmək lazımdır. TƏHƏR II is. [ fars

  Tam oxu »
 • TƏK

  TƏK I say Yalqız. Rüfət oturubdur otağında tək; Gözləyir Xatirə indi gələcək (Ə.Kürçaylı). TƏK II say Bir

  Tam oxu »
 • TƏMİZ

  TƏMİZ I sif. Səliqəli. Üst-başım həmişə təmiz olar (S.S.Axundov). TƏMİZ II sif. Saf; namuslu; doğru. Əhməd çox təmiz adamdır, onun əvəzi yoxdur

  Tam oxu »
 • TƏMSİL

  TƏMSİL I is. [ ər. ] Satirik və nəsihətamiz məzmunlu, kiçik həcmli mənzum əsər. Lafonten öz təmsillərini ancaq bərk yağış yağan vaxt yazarmış

  Tam oxu »
 • TƏN

  TƏN I is. [ fars. ] Bədən, əndam. Həmi bir can, bir tənin; Çox şükür sənə ey xuda! Olmadıq biz əğyarə fəda (Ü

  Tam oxu »
 • TƏNG

  TƏNG I is. [ fars. ] Cana gətirmə, canını boğazına yığma, incitmə, bezmə. Mən onun əlindən təngə gəlmişəm

  Tam oxu »
 • TƏPMƏK

  TƏPMƏK I f. Qazmaq, belləmək. O, yeri həmişə səhər tezdən təpərdi. TƏPMƏK II f. Vurmaq, geri vermək. Nə yava söyləyirsən, ay gədə! Başına at təpibdir

  Tam oxu »
 • TƏR

  TƏR I is. [ fars. ] Dərialtı vəzilərin ifraz etdiyi maye. Tər üz-gözündə qanına qarışmışdı (C.Bərgüşad)

  Tam oxu »
 • TƏRƏKƏMƏ

  TƏRƏKƏMƏ I is. Köçəri həyat sürən etnik qrupun adı. Aran tərəkəmələri qoyunlarını oraya, yaylağa apararlar (N

  Tam oxu »
 • TƏRK

  TƏRK I is. [ ər. ] Buraxma, qoyub getmə, vaz keçmə. Tutmuşam əyilməz bayrağını bərk; Ölsəm də etmərəm səngərini tərk (S

  Tam oxu »
 • TƏRLƏMƏK

  TƏRLƏMƏK I f. Tər tökmək. İlin hər fəslində tərləyirəm. TƏRLƏMƏK II f. Xərcləmək, ödəmək. Ay yoldaş, bir az tərləmək lazım gəlir, sənə havayı iş görmü

  Tam oxu »
 • TƏRS

  TƏRS I sif. İnad, höcət. Həm ürəyi yumşaqdır, sadədir, həm də tərsdir (M.İbrahimov). TƏRS II sif. O biri üzü

  Tam oxu »
 • TƏRZ

  TƏRZ I is. [ ər. ] qram. Fellə ifadə olunan hərəkətin məna hüdudu. Azərbaycan dilində də felin tərz kateqoriyası vardır

  Tam oxu »
 • TƏSİRLİ

  TƏSİRLİ I sif. [ ər. ] Effektiv, təsiri olan, əsər edən. Emilya Mahmudova “Evimizə gəlin gəlir” mahnısını çox təsirli şəkildə ifa etdi

  Tam oxu »
 • TƏSİRSİZ

  TƏSİRSİZ I sif. [ ər. ] Təsiri olmayan, əsər etməyən. Onun dedikləri təsirsiz deyil, təsirli idi. TƏSİRSİZ II sif

  Tam oxu »
 • TƏSNİF

  TƏSNİF I is. [ ər. ] Bölmə, ayırma. Dilimizdəki nitq hissələrini leksikqrammatik mənalarına, morfoloji əlamətlərinə və sintaktik vəzifələrinə görə təs

  Tam oxu »
 • TƏTİL

  TƏTİL I is. [ ər. ] Kütlə tərəfindən işin dayandrılması. TƏTİL II is. [ ər. ] Məktəblilərin istirahət vaxtı

  Tam oxu »
 • TƏYİN

  TƏYİN I is. [ ər. ] Müəyyən etmə, müəyyənləşdirmə. Ancaq onun quşu vurduğunamı, yoxsa Əhmədin əlindən almasınamı peşman olduğunu təyin etmək çətin idi

  Tam oxu »
 • TİK

  TİK I is. [ fr. ] tib. Əzələlərin, başın, çiynin və s. qeyri-ixtiyari olaraq atmasından ibarət əsəb xəstəliyi

  Tam oxu »
 • TİKİLMƏK

  TİKİLMƏK I f. Paltarı hazırlamaq; bina qurmaq. Günəşin üzünə baxdı otaqlar; Evimiz tikildi, bitdi müxtəsər (M

  Tam oxu »
 • TİN

  TİN I is. İki küçənin kəsişdiyi yer. Qoy tində qoçular gözləsin bizi; Belə bir zamanda getmək olarmı? (Ə

  Tam oxu »
 • TİR

  TİR I is. [ fars. ] Dirək, ağac. Allahın var, evi də dağıt, sök tirlərini sat (Ə.Əylisli). TİR II is

  Tam oxu »
 • TİTRƏK

  TİTRƏK I is. bot. Azərbaycanda bitki adlarından biri. TİTRƏK II sif. Əsən, təlaşlı. O, titrək səslə danışırdı

  Tam oxu »
 • TOX

  TOX I sif. Yeyib doymuş. Heç bir zaman qarınlarını tox, ehtiraslarını soyumuş görməyəcəklər (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • TOXUMAQ

  TOXUMAQ I f. Hörmək. Qohumlar verdiyi quzu yunundan; Boyalıbutalı corab toxuyur (Ağa Laçınlı). TOXUMAQ II f

  Tam oxu »
 • TOXUNMAQ

  TOXUNMAQ I f. Hörülmək. Bu yun corablar qəşəng toxunub. TOXUNMAQ II f. Dəymək, təmas etmək. Ona toxunmasın o soyuq əllər; Mənim sarayımdır yüksək əməl

  Tam oxu »
 • TON

  TON I is. [ yun. ] mus. Avaz, səs. Hafiz Sədirzadə “Bayatı Şiraz” muğamını son dərəcədə sərbəst və lirik tonla ifa etdi

  Tam oxu »
 • TOP

  TOP I is. hərb. Silah. Atılır dağların başından toplar; Bomboş daraqlarla dolmuş akoplar (S.Rüstəm). TOP II is

  Tam oxu »
 • TOPLAMA

  TOPLAMA I is. Yığma, toplanış. Pambıq toplanışı mövsümündə Sona 500 ton məhsul toplamışdı. TOPLAMA II is

  Tam oxu »
 • TOPLAMAQ

  TOPLAMAQ I f. Bir yerə yığmaq, bir yerə sığışdırmaq. Dünyada faydalı, dəyərli nə var; Toplamaq istədim yeri düşəndə (O

  Tam oxu »
 • TOPLU

  TOPLU I sif. hərb. Topu olan. Toplu qoşunlar qabağa hərəkət etdilər. TOPLU II sif. qram. Varlığın çoxluğunu bildirən

  Tam oxu »
 • TOPUQ

  TOPUQ I is. Ayaqda olan çıxıntı. Daldan atılan daş topuğa dəyər (Ata. sözü). TOPUQ II is. Tutulma, dolaşma

  Tam oxu »
 • TOR

  TOR I is. Balıq və başqa heyvanları tutmaq üçün hörülmüş, toxunmuş şəbəkə, zənbil. TOR II is. Tələ, hiylə, kələk

  Tam oxu »
 • TOZ

  TOZ I is. Xırda qum dənəcikləri. Külək tozu qaldırar; Layla körpəm, a layla (R.Rza). TOZ II is. bot. Ağacın bir növü

  Tam oxu »
 • TRAP

  TRAP I is. [ holl. ] Təyyarə və gəmidə pilləkən, nərdivan. Trapla hündür bir qadın enirdi (Anar). TRAP II is

  Tam oxu »
 • TROMB

  TROMB I is. [ yun. ] tib. Qan damarında əmələ gələn qan laxtası. TROMB II is. [ ital. ] coğr. Atmosferin burulğanlı, çox güclü, şaquli hərəkəti, xortu

  Tam oxu »