Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

 • İÇ

  İÇ I is. Hər hansı bir şeyin daxili. Şam kimi sakit durur; Şam tək içində yanır (B.Vahabzadə). İÇ II is

  Tam oxu »
 • İXTİYAR

  İXTİYAR I is. [ ər. ] Haqq, hüquq. Kimin ixtiyarı, kimin pulu var; Tökülüb hər yandan gəldi “qonaqlar” (O

  Tam oxu »
 • İKİBAŞLI

  İKİBAŞLI I sif. İki başı olan. Unutmadıq ikibaşlı qartal çarı; Çəkdi bizi gah aşağı, gah yuxarı (M.Müşfiq)

  Tam oxu »
 • İKİÜZLÜ

  İKİÜZLÜ I sif. Hər iki tərəfində üzü olan. İkiüzlü daş güzgü ona anasından yeganə yadigar idi. İKİÜZLÜ II sif

  Tam oxu »
 • İNCİ

  İNCİ I is. Mirvari, dürr. Dedin ki, bihudə axtarmasınlar; İncini dəryada, dənizdə, şair (B.Azəroğlu)

  Tam oxu »
 • İŞLƏMƏ

  İŞLƏMƏ I is. Əl işi, bəzək, ornament. Qədim işləmələrə o yeni həyat verir, onları yenidən xalqa qaytarır (“Qobustan”)

  Tam oxu »
 • İŞLƏMƏK

  İŞLƏMƏK I f. İş görmək, fəaliyyət göstərmək. Bir ay nə işlədik, nə donluq aldıq; Qəpik-quruşsuz avara qaldıq (S

  Tam oxu »
 • İT

  İT I is. Ev heyvanlarından birinin adı. Yatıb arabanın kölgəsində it; Mırıldayır, bu mənim kölgəmdir, eşit (S

  Tam oxu »
 • İY

  İY I is. Qoxu. İyi çəkən burun, darı dənləyən qulaqlar (R.Rza). İY II is. Mil, ox. Arvad dükcəni iydən çıxardıb, üstünə sacayaq qoydu ki, gecə iyə ili

  Tam oxu »
 • KAFEDRA

  KAFEDRA I is. [ yun. ] Auditoriyalarda mühazirəçi və ya məruzəçi üçün hündür yer. Məruzəçi yavaş-yavaş kafedraya qalxdı

  Tam oxu »
 • KAFTAR

  KAFTAR I is. [ fars. ] zool. Goreşən, xırda şeylərlə qidalanan yırtıcı. Musa kişi isə bu söhbətlərə gah sükut içində, gah böyük həyəcanla qulaq asaraq

  Tam oxu »
 • KAR

  KAR I is. [ fars. ] İş. Bəsdir oxudun, az qala canın tələf oldu; Bu kardan əl çək (M.Ə.Sabir). KAR II is

  Tam oxu »
 • KEÇİCİ

  KEÇİCİ I sif. Müvəqqəti, ötəri, ötüb-keçən. Yox, Cəlal, bu qədər hissə qapılmaq; Gəncliyin keçici hissidir, ancaq (S

  Tam oxu »
 • KEÇİNMƏK

  KEÇİNMƏK I f. Yaşamaq, yola getmək. Orada telefonsuz, kitabxanasız necə keçinərəm... (S.Qədirzadə). KEÇİNMƏK II f

  Tam oxu »
 • KEÇİRMƏK

  KEÇİRMƏK I f. Aşırmaq, addatmaq. O bizi başqa sinif otağına keçirdi və biz hər şeyi təzədən başladıq (Anar)

  Tam oxu »
 • KEÇİRTMƏK

  KEÇİRTMƏK I f. Saxlamaq. Kəbirlinski, nahaq zəhmət çəkmisən, – dedi. – Dublyajı keçirtdik sabaha (Anar)

  Tam oxu »
 • KEÇMƏK

  KEÇMƏK I f. Ötmək, ötüb keçmək, gəlib getmək. Qacar ayaqladı böyük İranı, Tiflisi odlara qaladı, keçdi! (S

  Tam oxu »
 • KƏF

  KƏF I is. [ fars. ] Köpük, xörəyin üzündə əmələ gələn maddə. Qazan daşdı, kəfin al; Qaynadıqca kəfin al (Bayatı)

  Tam oxu »
 • KƏFGİR

  KƏFGİR I is. [ fars. ] Xörəyin köpüyünü yığmaq, aş çəkmək üçün alət. Anam əlindəki kəfgirlə iri tavada qovurduğu əti qurdalayıb sözünə əlavə etdi (S

  Tam oxu »
 • KƏM

  KƏM I is. [ fars. ] Yox; əskik, nöqsan. Eh, oğul, dünyada mən taleyi kəm; Qırx il at belində mürgüləmişəm (S

  Tam oxu »
 • KƏRƏ

  KƏRƏ I sif. Əridilməmiş yağ. Hərdən Bəyxanım qarı bir tikə lavaşın içində Qubada qoz boyda kərə yağ gətirib həyətdən keçəndə verərdi (Ə

  Tam oxu »
 • KƏSMƏ

  KƏSMƏ I is. Parçanın bir növü. Haqq nəzərin Ələsgərdən kəsmədi; Yar qəddinə yaraşanlar kəsmədi (Aşıq Ələsgər)

  Tam oxu »
 • KƏSMƏK

  KƏSMƏK I f. Doğramaq, bölmək. Yavaş ol, ay kişi, paraları elə kəsirsən ki, elə bil hər biri bir qoçdur (N

  Tam oxu »
 • KİLKƏ

  KİLKƏ I is. Kətan, yun və s. təmizlənərkən qalan qırıntı. Yundan qalan kilkəni bir yerə yığ. KİLKƏ II is

  Tam oxu »
 • KİMİ

  KİMİ I əvəz. Konkret olmayan şəxsin və ya başqa əşyaların qeyrimüəyyənliyini bildirir. Kimi dərz daşıyır, kimi sovruq sovurur, kimi bostan suvarırdı –

  Tam oxu »
 • KİP

  KİP I is. Topa, yığın, qalaq. Meşədən bir kip odun gətirdi. KİP II sif. Sıx, möhkəm. Kip örtülü pəncərədən keçib; Saçlarımı qarışdırır az qala (F

  Tam oxu »
 • KOMA

  KOMA I is. Ev, daxma. Atasını öldürdülər, komasını yıxdılar (R.Rza). KOMA II is. Topa, yığılmış torpaq, ot, kol

  Tam oxu »
 • KÖÇ

  KÖÇ I is. Düşərgə, arandan dağa, dağdan arana getmə. Qoyunun üçü gəldi; Dolandı köçü gəldi (Bayatı). KÖÇ II f

  Tam oxu »
 • KÖK

  KÖK I is. Ağacın rişəsi. Ağaclar kök üstə qalxır, yüksəlir; Meyvənin şirəsi rişədən gəlir (B.Vahabzadə)

  Tam oxu »
 • KÖKLƏMƏK

  KÖKLƏMƏK I f. Musiqi alətlərinin sazlanması. Bir də tələbələrdən birisi tarı köklədi, çəpik qalxdı (Çəmənzəminli)

  Tam oxu »
 • KÖPÜK

  KÖPÜK I is. Bişirilən şeyin üzündə əmələ gələn qabarcıqlar. Dilbər mürəbbənin köpüyünü yığmaq üçün kəfgir gətirdi

  Tam oxu »
 • KRAN

  KRAN I is. [ holl. ] Lülək. Burada krandan su şırıltı ilə axırdı (Q.İlkin). KRAN II is. [ alm. ] Ağırlıq qaldıran mexanizm

  Tam oxu »
 • KÜLÇƏ

  KÜLÇƏ I is. Filiz qırıntısı. Aslan qranit külçəsi kimi ağır və güclü idi (M.İbrahimov). KÜLÇƏ II is. Çörək, bayram çörəyi

  Tam oxu »
 • KÜLFƏT

  KÜLFƏT I is. [ ər. ] Ailə, oğul-uşaq. Nə lazım qardaş, kasıb adamam, bir sürü külfət sahibiyəm (N.Vəzirov)

  Tam oxu »
 • KÜLLÜ

  KÜLLÜ I sif. Kül olan, küllənmiş. Gördüyün küllü kömbədir; bazara çıxıb qoğal olub (Ata. sözü). KÜLLÜ II sif

  Tam oxu »
 • KÜNDƏ

  KÜNDƏ I is. [ fars. ] Yaymaq və yastıqlanmaq üçün müxtəlif ölçülərdə kəsilmiş və girdə şəklə salınmış xəmir parçası

  Tam oxu »
 • KÜP

  KÜP I is. Gildən hazırlanmış böyük su qabı. Küpə girməyən üzüm sirkə olmaz (Ata. sözü). KÜP II is. Balta, bel və s

  Tam oxu »
 • KÜRƏ

  KÜRƏ I is. [ fars. ] Ocaq. O saat sinəsi dəmirçi kürəsi kimi yanmağa başladı (Dastanlar). KÜRƏ II is

  Tam oxu »
 • KÜRƏK

  KÜRƏK I is. Avar çəkmək üçün alət. Oğlan tez kürəkləri buraxıb onu qolları arasına aldı (S.Qədirzadə)

  Tam oxu »
 • KÜRƏKLİ

  KÜRƏKLİ I sif. Kürəyi enli. Mən uzun boylu, enli kürəkli komendantımızın yanına gedib, Güləbətinin dediklərini ona danışdım (M

  Tam oxu »
 • KÜRSÜ

  KÜRSÜ I is. [ ər. ] Bir neçə pilləli oturacaq, taxt, stul. Amma necə deyərlər, kürsüyə çıxmaq bir ayıb, kürsüdən düşmək iki ayıb (Anar)

  Tam oxu »
 • KÜRÜ

  KÜRÜ I is. Balıq, badımcan və s.-nin içində olan yeməli toxumlar. Masanın üstündə buğlanan çay, təzə təndir çörəyi, bal, yağ, kürü, qaymaq yan-yana dü

  Tam oxu »
 • KÜT

  KÜT I is. Təndirin divarından odun üstünə düşmüş çörək. Xəmrəmiz arvadlardan olmasa, çörəyimiz küt gedər (Ə

  Tam oxu »
 • KÜTLƏ

  KÜTLƏ I is. [ ər. ] Əməkçi xalq, əhali. Bir yerdə toplanmış həyəcanlı kəndli kütləsi qızğın seldən pis olur (M

  Tam oxu »
 • QABAQ

  QABAQ I is. bot. Balqabaq. Qarpız, qovun və xiyar cinsindən olub, sarımtıl bostan bitkisidir. Sonra bibim haradansa bir ovuc qabaq toxumu tapdı, bir n

  Tam oxu »
 • QABAQLIQ

  QABAQLIQ I is. Qadınların alınlarına vurduqları qızıl, gümüş və s.-dən bəzək. QABAQLIQ II is. Qabaq əkilmiş yer

  Tam oxu »
 • QABAR

  QABAR I is. Çox sürtülməkdən, toxunmaqdan, əzilməkdən suluqlamış, yaxud döyənək olmuş yer. Ayaqlarım yolunda qat-qat qabar bağlamış (R

  Tam oxu »
 • QABARMAQ

  QABARMAQ I f. Qabar əmələ gəlmək, qabar olmaq. Var ol, bala, yorulsa da, qabarsa da əl; Bir daş üstə bir daş qoya hər insan (Ə

  Tam oxu »
 • QABLAMA

  QABLAMA I is. Qulpsuz və ya qulplu qapağı olan kiçik mis qab. Tamaşa xala bir qablama isti süd töküb stola qoydu (M

  Tam oxu »
 • QAC

  QAC I is. Düşmən, zidd, əks. Mən cəhalətlə əzəldən qac idim (S.Rüstəm). QAC II is. məh. Yer sulamaq üçün qazılan kiçik arx

  Tam oxu »