Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

 • HAQQ

  HAQQ I is. [ ər. ] Hüquq, ixtiyar. Odur uşaqları narazı salan; Bu işçi gənclərin haqqını çalan (M.Müşfiq)

  Tam oxu »
 • HAL

  HAL I is. [ ər. ] Vəziyyət. Bizim halımıza tutuldu göylər; Buludlar belini büküb ağladı (M.Müşfiq). HAL II is

  Tam oxu »
 • HAVA

  HAVA I [ ər. ] coğr. Yer atmosferini təşkil edən fiziki qatışıq qazlar. Boğur insan oğlunu; O yerlərin havası (S

  Tam oxu »
 • HAVALI

  HAVALI I sif. Lovğa, özündən razı. Gəzirlər havalı ağalar, bəylər; Çalışır qan-tərdə naxırçı, nökər (Aşıq Ələsgər)

  Tam oxu »
 • HESAB

  HESAB I is. [ ər. ] Haqq, intiqam. Ağlatmaz yandığım cinayət məni; Fəqət tarix səndən alacaq hesab! (M

  Tam oxu »
 • HƏLİM

  HƏLİM I is. Plovun suyu, düyü suyu; şorba. Çörəyi götürməyəcəyik, qoy dustaqlar həlim içsinlər (S.Rəhimov)

  Tam oxu »
 • HƏNA

  HƏNA I is. [ ər. ] Xına, boyaq. Ağzı piyaləsən, gərdəni mina; Nazik əllərində innabı həna (M.P.Vaqif)

  Tam oxu »
 • HƏSİR

  HƏSİR I is. [ ər. ] Şlyapa. Bir rəssam istərəm; onun şəklini çəkə; papağı həsir (R.Rza). HƏSİR II is

  Tam oxu »
 • HİM

  HİM I is. İşarə. Arılar ətrafda him gözləyir, him; Oxusam hamısı mənə qoşular (Ağa Laçınlı). HİM II is

  Tam oxu »
 • HİN

  HİN I is. Quş saxlanılan yer, dam. Kəkliklə dolsa da daşaltı hinlər; O yetim yuvalar inciyib, küsüb (Ağa Laçınlı)

  Tam oxu »
 • HOQQA

  HOQQA I is. [ ər. ] Tiryək çəkmək üçün çaşqalı gil çubuq, qəlyan. HOQQA II is. [ ər. ] Fokus, kələk, hiylə

  Tam oxu »
 • XAL

  XAL I is. İnsan bədənində olan ləkə. Kim bilsin bu mələyin; Bu açmamış çiçəyin; Canında neçə xal var (M

  Tam oxu »
 • XAM

  XAM I is. Dincə qoyulmuş torpaq. Rəfael əlini hələ şumlanmamış geniş xam yerlərə uzatdı və davam etdi (H

  Tam oxu »
 • XAMA

  XAMA I is. Bişirilməmiş südün üzü. Qoca, südün xamasını hamıdan əvvəl nəvəsinə verərdi. XAMA II is. geol

  Tam oxu »
 • XAR

  XAR I is. [ fars. ] Tikan. Gül dibini xara qoydun; Bülbülü ah-zara qoydun (Dastanlar). XAR II sif. [ fars

  Tam oxu »
 • XARİC

  XARİC I is. [ ər. ] Başqa ölkə. Mən evə gələndə qapını atam açdı, xaricdən qayıdandan sonra onun iş yerini dəyişiblər (M

  Tam oxu »
 • XAS

  XAS I is. [ ər. ] Məxsus, aid olma. Astadan, lakin xislətinə xas ciddi ahənglə dilləndi (S.Qədirzadə)

  Tam oxu »
 • XAŞ

  XAŞ I is. Maya. Xaş qoy, xəmir yoğuracağam. XAŞ II is. Başayaq. Yerin məlum, şənbə günü Bürcəligilə getdik xaşa, həftəni vurduq başa (Anar)

  Tam oxu »
 • XƏBƏR

  XƏBƏR I is. [ ər. ] Məlumat. Xəbər var əqlə batan; Xəbər var qara böhtan (R.Rza). XƏBƏR II is. [ ər. ] qram

  Tam oxu »
 • XƏBƏRSİZ

  XƏBƏRSİZ I zərf Xəbəri olmayan, məlumatı olmayan. Mən on yeddi gündür arvad-uşaqdan xəbərsizəm (S.Qədirzadə)

  Tam oxu »
 • XƏRÇƏNG

  XƏRÇƏNG I is. zool. Suda yaşayan heyvanlardan biri. XƏRÇƏNG II is. tib. Xəstəliyin bir növü. Xərçəng şişi kimi iyrənc, eybəcər; Bir azar yaşayır ilikd

  Tam oxu »
 • XƏRƏK

  XƏRƏK I is. Əşyaları bir yerdən başqa yerə daşımaq üçün istifadə olunan alət. Həkim, cərrah kürsüsü, Maştağa, Hövsan yolu; Sanitar maşınları, bir xərə

  Tam oxu »
 • XƏZİNƏ

  XƏZİNƏ I is. [ ər. ] Güllə yeri; sandıq (tüfəngdə). Darağı xəzinəyə basıb çaxmağı hərlədi, gülləni lüləyə verdi (İ

  Tam oxu »
 • XIR

  XIR I is. Çınqıl, əzilmiş xırda daş parçaları. Göytəpə kəndinin ucqarında, xır yolunun üst tərəfində üçotaqlı bir bina var (İ

  Tam oxu »
 • XIRSIZ

  XIRSIZ I sif. Xırı olmayan. Yağışlı havada xırsız yolla maşınların hərəkəti çətinləşir. XIRSIZ II sif

  Tam oxu »
 • XOR

  XOR I is. mus. Səslə oxuyanların böyük ansamblı. O vaxtın axşam çağları sanki böyük bir xor idi (Ə.Əylisli)

  Tam oxu »
 • XURUŞ

  XURUŞ I is. [ fars. ] Plova əlavə edilən qara. O, aşı masanın üstünə qoydu. Sonra xuruşunu gətirdi (Anar)

  Tam oxu »
 • İÇ

  İÇ I is. Hər hansı bir şeyin daxili. Şam kimi sakit durur; Şam tək içində yanır (B.Vahabzadə). İÇ II is

  Tam oxu »
 • İXTİYAR

  İXTİYAR I is. [ ər. ] Haqq, hüquq. Kimin ixtiyarı, kimin pulu var; Tökülüb hər yandan gəldi “qonaqlar” (O

  Tam oxu »
 • İKİBAŞLI

  İKİBAŞLI I sif. İki başı olan. Unutmadıq ikibaşlı qartal çarı; Çəkdi bizi gah aşağı, gah yuxarı (M.Müşfiq)

  Tam oxu »
 • İKİÜZLÜ

  İKİÜZLÜ I sif. Hər iki tərəfində üzü olan. İkiüzlü daş güzgü ona anasından yeganə yadigar idi. İKİÜZLÜ II sif

  Tam oxu »
 • İNCİ

  İNCİ I is. Mirvari, dürr. Dedin ki, bihudə axtarmasınlar; İncini dəryada, dənizdə, şair (B.Azəroğlu)

  Tam oxu »
 • İŞLƏMƏ

  İŞLƏMƏ I is. Əl işi, bəzək, ornament. Qədim işləmələrə o yeni həyat verir, onları yenidən xalqa qaytarır (“Qobustan”)

  Tam oxu »
 • İŞLƏMƏK

  İŞLƏMƏK I f. İş görmək, fəaliyyət göstərmək. Bir ay nə işlədik, nə donluq aldıq; Qəpik-quruşsuz avara qaldıq (S

  Tam oxu »
 • İT

  İT I is. Ev heyvanlarından birinin adı. Yatıb arabanın kölgəsində it; Mırıldayır, bu mənim kölgəmdir, eşit (S

  Tam oxu »
 • İY

  İY I is. Qoxu. İyi çəkən burun, darı dənləyən qulaqlar (R.Rza). İY II is. Mil, ox. Arvad dükcəni iydən çıxardıb, üstünə sacayaq qoydu ki, gecə iyə ili

  Tam oxu »
 • KAFEDRA

  KAFEDRA I is. [ yun. ] Auditoriyalarda mühazirəçi və ya məruzəçi üçün hündür yer. Məruzəçi yavaş-yavaş kafedraya qalxdı

  Tam oxu »
 • KAFTAR

  KAFTAR I is. [ fars. ] zool. Goreşən, xırda şeylərlə qidalanan yırtıcı. Musa kişi isə bu söhbətlərə gah sükut içində, gah böyük həyəcanla qulaq asaraq

  Tam oxu »
 • KAR

  KAR I is. [ fars. ] İş. Bəsdir oxudun, az qala canın tələf oldu; Bu kardan əl çək (M.Ə.Sabir). KAR II is

  Tam oxu »
 • KEÇİCİ

  KEÇİCİ I sif. Müvəqqəti, ötəri, ötüb-keçən. Yox, Cəlal, bu qədər hissə qapılmaq; Gəncliyin keçici hissidir, ancaq (S

  Tam oxu »
 • KEÇİNMƏK

  KEÇİNMƏK I f. Yaşamaq, yola getmək. Orada telefonsuz, kitabxanasız necə keçinərəm... (S.Qədirzadə). KEÇİNMƏK II f

  Tam oxu »
 • KEÇİRMƏK

  KEÇİRMƏK I f. Aşırmaq, addatmaq. O bizi başqa sinif otağına keçirdi və biz hər şeyi təzədən başladıq (Anar)

  Tam oxu »
 • KEÇİRTMƏK

  KEÇİRTMƏK I f. Saxlamaq. Kəbirlinski, nahaq zəhmət çəkmisən, – dedi. – Dublyajı keçirtdik sabaha (Anar)

  Tam oxu »
 • KEÇMƏK

  KEÇMƏK I f. Ötmək, ötüb keçmək, gəlib getmək. Qacar ayaqladı böyük İranı, Tiflisi odlara qaladı, keçdi! (S

  Tam oxu »
 • KƏF

  KƏF I is. [ fars. ] Köpük, xörəyin üzündə əmələ gələn maddə. Qazan daşdı, kəfin al; Qaynadıqca kəfin al (Bayatı)

  Tam oxu »
 • KƏFGİR

  KƏFGİR I is. [ fars. ] Xörəyin köpüyünü yığmaq, aş çəkmək üçün alət. Anam əlindəki kəfgirlə iri tavada qovurduğu əti qurdalayıb sözünə əlavə etdi (S

  Tam oxu »
 • KƏM

  KƏM I is. [ fars. ] Yox; əskik, nöqsan. Eh, oğul, dünyada mən taleyi kəm; Qırx il at belində mürgüləmişəm (S

  Tam oxu »
 • KƏRƏ

  KƏRƏ I sif. Əridilməmiş yağ. Hərdən Bəyxanım qarı bir tikə lavaşın içində Qubada qoz boyda kərə yağ gətirib həyətdən keçəndə verərdi (Ə

  Tam oxu »
 • KƏSMƏ

  KƏSMƏ I is. Parçanın bir növü. Haqq nəzərin Ələsgərdən kəsmədi; Yar qəddinə yaraşanlar kəsmədi (Aşıq Ələsgər)

  Tam oxu »
 • KƏSMƏK

  KƏSMƏK I f. Doğramaq, bölmək. Yavaş ol, ay kişi, paraları elə kəsirsən ki, elə bil hər biri bir qoçdur (N

  Tam oxu »