Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

 • MACAR

  MACAR I is. Avropada yaşayan xalqlardan biri. Məhbuslar müəyyən sektorlara bölünmüşdü. Rus sektoru, çex, polyak, rumın, yuqoslav, yəhudi, macar sektor

  Tam oxu »
 • MADDƏ

  MADDƏ I is. [ ər. ] Əşya, materiya. Məhlula ağırlaşdırıcı maddələr qatmaq olar (M.İbrahimov). MADDƏ II is

  Tam oxu »
 • MAHMIZ

  MAHMIZ I is. Çəkmənin dabanındakı dəmir. Kor ata mahmız vursa, xətrinə dəyər (M.Hüseyn). MAHMIZ II is

  Tam oxu »
 • MAL

  MAL I is. Satılmaq üçün çıxarılan hər hansı əşya. Söylənir Şəkinin ipək malları; Quba xalçasının qara xalları (S

  Tam oxu »
 • MALA

  MALA I is. Divara çəkilən cilalı suvaq. Daş daşıyanlardan tutmuş mala çəkənlərə qədər hamı əlindəki işi qoyub mənim üzümə heyran-heyran baxırdı (S

  Tam oxu »
 • MAMA

  MAMA I is. məh. Atanın bacısı, bibi. Mən mamagilə gedirəm. MAMA II is. Uşaq doğuzduran şəfqət bacısı

  Tam oxu »
 • MAMALIQ

  MAMALIQ I is. Bibilik vəzifəsi. Onu görüm mamalıqdan geri qalsın. MAMALIQ II is. Şəfqət bacısı hazırlayan

  Tam oxu »
 • MARKA

  MARKA I is. [ alm. ] Müxtəlif qiymətli poçt və ya gerb işarəsi. Adam var ki, görürsən, marka toplayır (Anar)

  Tam oxu »
 • MARS

  MARS I is. [ lat. ] astr. Planetlərdən birinin adı. İndi raketlər Marsa səyahət edir. MARS II is. [ holl

  Tam oxu »
 • MAT

  MAT I is. [ ər. ] Şahmat oyununda: çıxılmaz vəziyyətdə qalma, uduzma. “Rəqib” də şahı kimi yol tapmayır; mat qalır (R

  Tam oxu »
 • MATERİYA

  MATERİYA I is. [ ing. ] Maddə, maddi aləm. Materiya itmir, bir formadan başqa formaya keçir. MATERİYA II is

  Tam oxu »
 • MAYA

  MAYA I is. [ fars. ] biol. Rüşeym. Əynimiz, başımız kimyalaşsa da; Mayamız, kökümüz saf qalsın barı (B

  Tam oxu »
 • MAZ

  MAZ I is. [ rus. ] Xüsusi quruluşlu kiy; bilyard ağacı. MAZ II is. Bilyard və ya qumar oyununda: uduşa şərik olmaq üçün oyunçunun qoyduğu pula başqası

  Tam oxu »
 • MAZURKA

  MAZURKA I is. [ pol. ] mus. Milli polyak rəqsi. Mazurka rəqsinin gurultusundan; Aynalar titrəmiş, hardadır onlar? (S

  Tam oxu »
 • MƏCAZ

  MƏCAZ I is. [ ər. ] Əhval, kef. Sus, danışıb məcazımı pozma, sədrin sözünü kəsməzlər (S.Rəhman). MƏCAZ II is

  Tam oxu »
 • MƏCLİS

  MƏCLİS I is. [ ər. ] Parlament, İranda və Türkiyədə qanunverici orqan. MƏCLİS II is. [ ər. ] İctimai yığıncaq; qonaqlıq, ziyafət

  Tam oxu »
 • MƏXRƏC

  MƏXRƏC I is. [ ər. ] fon. Danışıq üzvlərinin fəaliyyəti nəticəsində formalaşan hər səsin əmələ gəlmə yeri, artikulyasiya

  Tam oxu »
 • MƏNLİK

  MƏNLİK I is. Heysiyyət, ləyaqət. Mən bütün mənliyimi, bütün həyat və səadətimi yolunda fəda etməyə hazıram (H

  Tam oxu »
 • MƏNSƏB

  MƏNSƏB I is. [ ər. ] Yüksək vəzifə, böyük məqam. Mənsəbə, şöhrətə, pula həvəs də; Ömürlük yox olur bizim ölkədə (S

  Tam oxu »
 • MƏNSUR

  MƏNSUR I is. [ ər. ] ədəb. Nəsr ilə yazılmış əsər. Son zamanlar mənsur əsərlərə daha çox meyil vardır

  Tam oxu »
 • MƏNZİL

  MƏNZİL I is. [ ər. ] Yaşayış yeri, otaq. Ata, neçə pillədir; Yerdən bizim mənzilə? (R.Rza). MƏNZİL II is

  Tam oxu »
 • MƏRƏKƏ

  MƏRƏKƏ I is. [ ər. ] Qalmaqal, döyüş, dava. Bacım olsaydı, gör nə mərəkəydi (Anar). MƏRƏKƏ II is. [ ər

  Tam oxu »
 • MƏSƏLƏ

  MƏSƏLƏ I is. riyaz. Həll olunası əməliyyat. Məsələnin həlli. MƏSƏLƏ II is. Plovun üstünə qoyulan xuruş

  Tam oxu »
 • MƏST

  MƏST I is. [ fars. ] Evdə geyilən yüngül ayaqqabı. Qafar kişi, sən kimlərə məst tikirsən? – Məsti cırılanlara, başına dönüm (N

  Tam oxu »
 • MƏZƏ

  MƏZƏ I is. [ fars. ] İçki ilə bərabər yeyilən şey, çərəz. Kimi qəhvə, kimi şokolad, təyyarəçi də çaxırla məzə istədi (Çəmənzəminli)

  Tam oxu »
 • MİL

  MİL I is. [ ər. ] İynə. Qayda budur: mil salınar əyri baxan gözlərə (S.Vurğun). MİL II is. [ ər. ] Xətlər, cizgilər

  Tam oxu »
 • MİLLİ

  MİLLİ I sif. [ ər. ] Millətə məxsus, yerli. Qoydu qolbağını tez milli fonda; Yatdı səngərlərə cəbhə boyunda (M

  Tam oxu »
 • MİN

  MİN I say 999-dan sonra gələn rəqəm. Səyriyir dodağı, qaçır bənizi; Alnında min acı fəlakət izi (S.Vurğun)

  Tam oxu »
 • MİNA

  MİNA I is. [ fr. ] Su və ya yer altına qoyulan iri mərmi. Gül-çiçək yerinə, bülbül, yaxşı bax; Minalar əkilib indi çöllərə (B

  Tam oxu »
 • MİSRİ

  MİSRİ I is. [ ər. ] mus. Aşıq mahnı yaradıcılığı formalarından biri. Ə, bir “Misri” çal, qılınc oynat, nərə çək

  Tam oxu »
 • MİZ

  MİZ I is. [ fars. ] Stol. Cavanlar yazı stolunun qabağındakı dəyirmi mizin dalında üzbəüz oturdular (M

  Tam oxu »
 • MÖHÜR

  MÖHÜR I is. [ fars. ] Peçat, damğa. Möhür də ondadır, qol da ondadır (H.Arif). MÖHÜR II is. [ fars. ] din

  Tam oxu »
 • MÜXTƏSƏR

  MÜXTƏSƏR I is. [ ər. ] qram. Sadə cümlənin bir növü. Baş üzvlərdən ibarət olan sadə cümlələrə müxtəsər cümlə deyilir

  Tam oxu »
 • MÜRƏKKƏB

  MÜRƏKKƏB I is. [ ər. ] Yazı yazmaq üçün işlədilən rəng. Qurumuş mürəkkəb qabına samovarın qırnasından su süzüb, bir kitabın arasından qələmi tapıb çıx

  Tam oxu »
 • NƏ I əvəz. Sual əvəzliyi. Ah, nə deyim, nə ad verim bu aləmdə mən sana (S.Vurğun). NƏ II ədat Sual mənasında

  Tam oxu »
 • NƏR

  NƏR I is. [ fars. ] Dəvənin erkəyi. NƏR II is. sif. [ fars. ] İgid, cəsur, qəhrəman. Atam kimi nər kişi ağlayanda, Yaqub ağlaya bilməzdimi? (Ə

  Tam oxu »
 • NƏTİCƏ

  NƏTİCƏ I is. [ ər. ] Yekun, son, axır. Hər mövsüm bir mövsümün; Nəticəsindən doğar (M.Müşfiq). NƏTİCƏ II is

  Tam oxu »
 • NİŞAN

  NİŞAN I is. [ fars. ] İşarə, qeyd. Nişan aldım, kaman atdım; Dəydi oxum daşa, könül (M.Müşfiq). NİŞAN II is

  Tam oxu »
 • NİŞANLAMAQ

  NİŞANLAMAQ I f. İşarə etmək, qeyd etmək. Kəndə gəlmək üçün hündür çinar ağacını nişanlamışdım (Ə.Əylisli)

  Tam oxu »
 • NİŞANLI

  NİŞANLI I sif. Adaxlanmış (oğlan və ya qız). Nişanlı qız-oğlan barədə bir söz deyə bilmərəm (S.Qədirzadə)

  Tam oxu »
 • NÖVBƏ

  NÖVBƏ I is. [ ər. ] Sıra. Növbə anasına çatanda hər ikisi bir anlığa duruxsundu (M.İbrahimov). NÖVBƏ II is

  Tam oxu »
 • NÜSXƏ

  NÜSXƏ I is. [ ər. ] Yazılı bir şeydən çıxarılan surətlərdən hər biri. Əmr verin hər idarəyə bir nüsxə göndərim (S

  Tam oxu »
 • O

  O I əvəz. Üçüncü şəxsin təki. O II əvəz. İşarə məqsədi ilə işlədilir

  Tam oxu »
 • OBYEKT

  OBYEKT I is. [ lat. ] fəl. Maddi aləmin insan fəaliyyətində dərk edilən əşyaları. OBYEKT II is. [ lat

  Tam oxu »
 • OBYEKTİV

  OBYEKTİV I is. [ lat. ] fiz. Optik cihazın qabaq şüşəsi və ya şüşələri. Fotoaparatın obyektivini toz basmışdı

  Tam oxu »
 • OCAQ

  OCAQ I is. Od yanan yer. Arzum budur: yuvam olsun əbədi; Ocağımın bir də odu sönməsin (H.Billuri). OCAQ II is

  Tam oxu »
 • OX

  OX I is. tar. Silah. Ox kimi süzüb darılığa doğru uçdu (İ.Şıxlı). OX II is. Mehvər. Çarxın biri var, o biri yoxdur

  Tam oxu »
 • OXŞAMAQ

  OXŞAMAQ I f. Bənzəmək. Su gəlir lülə-lülə; Dost gəlir gülə-gülə; Dostumun göyçək üzü; Oxşayır qızılgülə (Ə

  Tam oxu »
 • OXU

  OXU I is. Qiraət. Tələbələr oxu zalında seminara hazırlaşırdılar. OXU II f. Oxumaq. Əvvəl dərsini oxu, sonra kinoya gedərsən

  Tam oxu »
 • OTARMAQ

  OTARMAQ I f. Yedizdirmək, yemləmək. Baharın quzuları güneyə dağılışıb otlayırdı. OTARMAQ II f. dan. Kələk gəlmək, aldatmaq

  Tam oxu »