Словарь омонимов азербайджанского языка

 • TƏRƏKƏMƏ

  TƏRƏKƏMƏ I is. Köçəri həyat sürən etnik qrupun adı. Aran tərəkəmələri qoyunlarını oraya, yaylağa apararlar (N

  Полностью »
 • TƏRK

  TƏRK I is. [ ər. ] Buraxma, qoyub getmə, vaz keçmə. Tutmuşam əyilməz bayrağını bərk; Ölsəm də etmərəm səngərini tərk (S

  Полностью »
 • TƏRLƏMƏK

  TƏRLƏMƏK I f. Tər tökmək. İlin hər fəslində tərləyirəm. TƏRLƏMƏK II f. Xərcləmək, ödəmək. Ay yoldaş, bir az tərləmək lazım gəlir, sənə havayı iş görmü

  Полностью »
 • TƏRS

  TƏRS I sif. İnad, höcət. Həm ürəyi yumşaqdır, sadədir, həm də tərsdir (M.İbrahimov). TƏRS II sif. O biri üzü

  Полностью »
 • TƏRZ

  TƏRZ I is. [ ər. ] qram. Fellə ifadə olunan hərəkətin məna hüdudu. Azərbaycan dilində də felin tərz kateqoriyası vardır

  Полностью »
 • TƏSİRLİ

  TƏSİRLİ I sif. [ ər. ] Effektiv, təsiri olan, əsər edən. Emilya Mahmudova “Evimizə gəlin gəlir” mahnısını çox təsirli şəkildə ifa etdi

  Полностью »
 • TƏSİRSİZ

  TƏSİRSİZ I sif. [ ər. ] Təsiri olmayan, əsər etməyən. Onun dedikləri təsirsiz deyil, təsirli idi. TƏSİRSİZ II sif

  Полностью »
 • TƏSNİF

  TƏSNİF I is. [ ər. ] Bölmə, ayırma. Dilimizdəki nitq hissələrini leksikqrammatik mənalarına, morfoloji əlamətlərinə və sintaktik vəzifələrinə görə təs

  Полностью »
 • TƏTİL

  TƏTİL I is. [ ər. ] Kütlə tərəfindən işin dayandrılması. TƏTİL II is. [ ər. ] Məktəblilərin istirahət vaxtı

  Полностью »
 • TƏYİN

  TƏYİN I is. [ ər. ] Müəyyən etmə, müəyyənləşdirmə. Ancaq onun quşu vurduğunamı, yoxsa Əhmədin əlindən almasınamı peşman olduğunu təyin etmək çətin idi

  Полностью »
 • TİK

  TİK I is. [ fr. ] tib. Əzələlərin, başın, çiynin və s. qeyri-ixtiyari olaraq atmasından ibarət əsəb xəstəliyi

  Полностью »
 • TİKİLMƏK

  TİKİLMƏK I f. Paltarı hazırlamaq; bina qurmaq. Günəşin üzünə baxdı otaqlar; Evimiz tikildi, bitdi müxtəsər (M

  Полностью »
 • TİN

  TİN I is. İki küçənin kəsişdiyi yer. Qoy tində qoçular gözləsin bizi; Belə bir zamanda getmək olarmı? (Ə

  Полностью »
 • TİR

  TİR I is. [ fars. ] Dirək, ağac. Allahın var, evi də dağıt, sök tirlərini sat (Ə.Əylisli). TİR II is

  Полностью »
 • TİTRƏK

  TİTRƏK I is. bot. Azərbaycanda bitki adlarından biri. TİTRƏK II sif. Əsən, təlaşlı. O, titrək səslə danışırdı

  Полностью »
 • TOX

  TOX I sif. Yeyib doymuş. Heç bir zaman qarınlarını tox, ehtiraslarını soyumuş görməyəcəklər (M.İbrahimov)

  Полностью »
 • TOXUMAQ

  TOXUMAQ I f. Hörmək. Qohumlar verdiyi quzu yunundan; Boyalıbutalı corab toxuyur (Ağa Laçınlı). TOXUMAQ II f

  Полностью »
 • TOXUNMAQ

  TOXUNMAQ I f. Hörülmək. Bu yun corablar qəşəng toxunub. TOXUNMAQ II f. Dəymək, təmas etmək. Ona toxunmasın o soyuq əllər; Mənim sarayımdır yüksək əməl

  Полностью »
 • TON

  TON I is. [ yun. ] mus. Avaz, səs. Hafiz Sədirzadə “Bayatı Şiraz” muğamını son dərəcədə sərbəst və lirik tonla ifa etdi

  Полностью »
 • TOP

  TOP I is. hərb. Silah. Atılır dağların başından toplar; Bomboş daraqlarla dolmuş akoplar (S.Rüstəm). TOP II is

  Полностью »
 • TOPLAMA

  TOPLAMA I is. Yığma, toplanış. Pambıq toplanışı mövsümündə Sona 500 ton məhsul toplamışdı. TOPLAMA II is

  Полностью »
 • TOPLAMAQ

  TOPLAMAQ I f. Bir yerə yığmaq, bir yerə sığışdırmaq. Dünyada faydalı, dəyərli nə var; Toplamaq istədim yeri düşəndə (O

  Полностью »
 • TOPLU

  TOPLU I sif. hərb. Topu olan. Toplu qoşunlar qabağa hərəkət etdilər. TOPLU II sif. qram. Varlığın çoxluğunu bildirən

  Полностью »
 • TOPUQ

  TOPUQ I is. Ayaqda olan çıxıntı. Daldan atılan daş topuğa dəyər (Ata. sözü). TOPUQ II is. Tutulma, dolaşma

  Полностью »
 • TOR

  TOR I is. Balıq və başqa heyvanları tutmaq üçün hörülmüş, toxunmuş şəbəkə, zənbil. TOR II is. Tələ, hiylə, kələk

  Полностью »
 • TOZ

  TOZ I is. Xırda qum dənəcikləri. Külək tozu qaldırar; Layla körpəm, a layla (R.Rza). TOZ II is. bot. Ağacın bir növü

  Полностью »
 • TRAP

  TRAP I is. [ holl. ] Təyyarə və gəmidə pilləkən, nərdivan. Trapla hündür bir qadın enirdi (Anar). TRAP II is

  Полностью »
 • TROMB

  TROMB I is. [ yun. ] tib. Qan damarında əmələ gələn qan laxtası. TROMB II is. [ ital. ] coğr. Atmosferin burulğanlı, çox güclü, şaquli hərəkəti, xortu

  Полностью »
 • TUR

  TUR I is. [ fr. ] Bir dövrə rəqs, oyun. Son tur ərəfəsində təxirə salınmış bir oyun maraq doğurmuşdur

  Полностью »
 • TURŞU

  TURŞU I is. kim. Aldehidlərin oksidləşməsi nəticəsində alınan maye. Sirkə turşusu. TURŞU II is. Duza qoyulmuş xiyar, kələm, pomidor və s

  Полностью »
 • TUŞ

  TUŞ I is. [ alm. ] mus. Musiqi alətləri ilə çalınan qısa təbrik musiqisi. TUŞ II is. [ alm. ] Bilyard oyununda: bilmədən, təsadüfən şara toxunma

  Полностью »
 • TUT

  TUT I is. bot. Meyvəsi yeməli və şirin olan ağac növü. Tut kölgəsində; Bardaş qurmuşdu; Bostançı Qara (M

  Полностью »
 • TUTMAQ

  TUTMAQ I f. Saxlamaq, yapışmaq. Tutdu nəbzin təbib onun dərhal; “Nə demişsən?” – deyə edincə sual (M

  Полностью »
 • TUTULMAQ

  TUTULMAQ I f. Yaxalanmaq, həbs olunmaq. Atam tutulmuşdu, mühakimə ediləcəkdi (M.İbrahimov). TUTULMAQ II f

  Полностью »
 • TÜMƏN

  TÜMƏN I is. [ fars. ] Pul vahidi. Bir əmliyin bir tümənə satılı; Necoldu dövlətin, malların, dağlar! (Aşıq Ələsgər)

  Полностью »
 • TÜND

  TÜND I sif. Acı, bərk (çay). İndi də dalbadal tünd çay içməsi, çörək yeməməsi göstərirdi ki, Göyçək doğrudan da möhkəm acıqlanıbdır (Ə

  Полностью »
 • TÜTÜN

  TÜTÜN I is. Papiros üçün hazırlanmış məmulat. Ananov kağıza tütün bükənlər; Qurtardı tənbəki, saman qalmadı (Aşıq Ələsgər)

  Полностью »
 • UC

  UC I is. Son, axır. Gözlə ha gözlə, gözlə ha gözlə, axırda dəstənin ucu açıldı (“Koroğlu”). UC II qoşma Ötrü, görə

  Полностью »
 • UÇQUN

  UÇQUN I is. Dağın sürüşməsi. Görürsən bir anda dağ dərəsində; Uçqunlar özgə bir həyat yaradır (M.Araz)

  Полностью »
 • UÇMAQ

  UÇMAQ I f. Havada qanadla getmək. Durma, uç göylərə, pərvazına heyranam, uç! (S.Rüstəm). UÇMAQ II f. Yıxılmaq, dağılmaq, sökülmək

  Полностью »
 • UÇUQ

  UÇUQ I sif. Xarab olmuş, dağılmış. Bu uçuq binanın həyət-bacası Lenaya çoxdan, lap balaca vaxtlarından tanış idi (S

  Полностью »
 • UD

  UD I is. [ ər. ] bot. Hindistanda bitən və yandırıldıqda xoş iyi verən ağac adı. UD II is. [ ər. ] mus

  Полностью »
 • USTA

  USTA I is. [ ər. ] Sənətkar, ustad, öz işini bilən. Ramazan öz işinin ustasıdır. USTA II zərf [ ər. ] Cəld; ağıllı

  Полностью »
 • UZANMAQ

  UZANMAQ I f. İstirahət etmək, yatmaq. İşığı söndürüb yatağa uzandı, amma yata bilmədi (D.Dəmirli). UZANMAQ II f

  Полностью »
 • ÜNSÜR

  ÜNSÜR I is. [ ər. ] Bir şeyin tərkib hissəsi. ÜNSÜR II is. [ ər. ] Yabançı, yad, özgə

  Полностью »
 • ÜSKÜK

  ÜSKÜK I is. Tikiş zamanı barmağa geyilən alət, oymaq. ÜSKÜK II is. Pətək, daraq. Bir üskük bal bütün şanın keyfiyyətini özündə cəmləşdirmirmi?

  Полностью »
 • ÜTÜ

  ÜTÜ I is. Paltarı qaydaya salan alət. Başqa qadınlar paltar yuyur, ütü çəkir, tikiş tikir, patefon oxudub kef edirdilər (Ə

  Полностью »
 • ÜZ

  ÜZ I is. Sifət, bəniz. Aç üzün, yox tikanı insanın; Arı sancar üzün, pətəkdən qaç! (M.Ə.Möcüz). ÜZ II is

  Полностью »
 • ÜZƏNGİ

  ÜZƏNGİ I is. Yəhərdə ayaq qoyulan yer. Yəhərə çəkilən bu cüt üzəngi; Baxın, oxşamayır biri-birinə (Ə

  Полностью »
 • ÜZLÜ

  ÜZLÜ I sif. Üzü qəşəng olan. Məni xəbər alsa gül üzlü canan; Salam deyərsiniz yara, buludlar (B.Azəroğlu)

  Полностью »