Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • ƏMANƏT

  I. i. (saxlanmaq üçün başqasına etibar olunmuş şey, pul və s.) deposit, anything entrusted to smb. for safekeeping; (kassaya qoyulmuş pul) call money;

  Tam oxu »
 • ƏMANƏTÇİ

  i. 1. depositor, one who deposits; 2. bax əmanətdar

  Tam oxu »
 • ƏMANƏTDAR

  i. trustee, depositary; a person entrusted with anything for safekeeping

  Tam oxu »
 • ƏMCƏK

  i. (qadında) breast; (heyvan yelinində məmə) teat, dug; (yelin) udder

  Tam oxu »
 • ƏMCƏKLİ

  s. (i.s.) having breast / teat / mamma / mammary glands, mammalian

  Tam oxu »
 • ƏMDƏK

  i. anat. sinciput

  Tam oxu »
 • ƏMDİRMƏK

  f. bax əmizdirmək

  Tam oxu »
 • ƏMƏK

  I. i. labour, work; ağır ~ toil; brgə ~ team-work; qadın əməyi female labour; qul əməyi slave labour, slavery; zehni ~ mental / brain work; əl əməyi m

  Tam oxu »
 • ƏMƏKÇİ

  I. i. toiler, labourer, worker II. s. working, toiling, labouring; ~ kütlələr working people

  Tam oxu »
 • ƏMƏKDAR

  s. honoured; ~ elm xadimi Honoured Scientist; ~ incəsənət xadimi Honoured Art Worker; ~ idman ustası Honoured Master of Sports; ~ artist Honoured Arti

  Tam oxu »
 • ƏMƏKDAŞ

  i. 1. (iş yoldaşı) associate; (iş şəriki, köməkçisi) collaborator; 2. (bir müəssisənin işçisi) employee, worker; 3

  Tam oxu »
 • ƏMƏKDAŞLIQ

  i. 1. (birgə iş) collaboration; (birgə fəaliyyət) cooperation; 2. (qəzetdə, jurnalda) contribution; ~ etmək 1) to collaborate (with); to co-operate (w

  Tam oxu »
 • ƏMƏKGÜNÜ

  i. work-day

  Tam oxu »
 • ƏMƏKÖMƏNÇİ

  i. bot. mallow, mashmallow

  Tam oxu »
 • ƏMƏKSEVƏN

  s. industrious, diligent, (çox işləyən) hard-working; (çalışqan) assiduous / conscientious

  Tam oxu »
 • ƏMƏKSEVƏNLİK

  i. industriousness, industry; liking for hard work, diligence

  Tam oxu »
 • ƏMƏKSEVƏR

  s. bax əməksevən

  Tam oxu »
 • ƏMƏKSEVƏRLİK

  i. bax əməksevənlik

  Tam oxu »
 • ƏMƏL

  i. 1. action, act, deed; transaction; ağılsız ~ rash action; bəd / çirkin / biabırçı ~ vile / shameful deed, mean action; cürətli ~ bold deed; alçaq ~

  Tam oxu »
 • ƏMƏLBAZ

  I. i. trickster, smart dealer II. s. tricky, trickish; ~ siyasətçi a tricky politician

  Tam oxu »
 • ƏMƏLBAZLIQ

  i. trickery, trickiness

  Tam oxu »
 • ƏMƏLƏGƏLMƏ

  fi. formation; generation; production; yeni sözün ~si the formation of a new word

  Tam oxu »
 • ƏMƏLİ

  s. practical; constructive; ~ fəaliyyət practical activity; ~ iş practical work; ~ təklif constructive proposal

  Tam oxu »
 • ƏMƏLİCƏ

  z. bax əməlli II

  Tam oxu »
 • ƏMƏLİSALEH

  s. upright, honest, honestminded; ~ adam uprighted / honest / honestminded man*

  Tam oxu »
 • ƏMƏLİYYAT

  i. operation; action; hərbi ~ military operation; ~a məruz qalmaq to undergo* operation; mədə ~ı stomach operation; maliyyə ~ı financial operation; ba

  Tam oxu »
 • ƏMƏLLİ

  I. s. proper; (layiqli) decorus; (yaxşı) decent; (mədqbul) tolerable; ~ kitab a proper book; ondan əməli bir cavab ala bilmədik We couldn’t get a tole

  Tam oxu »
 • ƏMƏLLİ-BAŞLI

  s. bax əməlli I

  Tam oxu »
 • ƏMİ

  i. uncle (father’s brother)

  Tam oxu »
 • ƏMİARVADI

  i. aunt, uncle’s wife

  Tam oxu »
 • ƏMİCİ

  s. sucking; ~ tel bot. suker

  Tam oxu »
 • ƏMİQIZI

  i. (first) cousin, daughter of one’s uncle (on the father’s side)

  Tam oxu »
 • ƏMİLMƏK

  f. to be* suckled

  Tam oxu »
 • ƏMİN

  s. 1. (qorxusuz, xətərsiz) safe; ~ yer safe place; 2. (xatircəm, arxayın) sure; ~ olmaq to be* sure, to feel* sure; Mən əminəm ki, o gələcək I am sure

  Tam oxu »
 • ƏMİN-AMANLIQ

  i. 1. tranquility; quiet; calmness; içtimai ~ public quiet / tranquility; ~ yaratmaq to pacify; 2. (sülh) peace; ~ şəraitində in peace, in time of pea

  Tam oxu »
 • ƏMİNƏVƏSİ

  i. second cousin

  Tam oxu »
 • ƏMİNLİK

  i. assurance, assuredness

  Tam oxu »
 • ƏMİOĞLU

  i. (first) cousin, son of one’s uncle (on the father’s side)

  Tam oxu »
 • ƏMİR

  i. emir, emeer, amir, ameer

  Tam oxu »
 • ƏMİRİ

  s. d.d. exellent; first-class, first-rate; (i.s.) of the highest / top quality

  Tam oxu »
 • ƏMİRLİK

  i. emirate, the position / the state / power of on Emir; Birləşmiş Ərəb ~ləri United Arabian Emirates

  Tam oxu »
 • ƏMİŞDİRMƏK

  f. to force to suckle / to nurse; to fed*

  Tam oxu »
 • ƏMİUŞAĞI

  top.i. cousins; the children of one’s uncle

  Tam oxu »
 • ƏMİZDİRMƏK

  f. to suckle (d.), to nurse (d.), to give* suck (to); Bütün məməlilər öz balalarını əmizdirir All mammals suckle their youngs

  Tam oxu »
 • ƏMLAK

  i. property; possessions pl.; içtimai ~ social property; dövlət ~ı State property; şəxsi ~ personal property / possessions

  Tam oxu »
 • ƏMLİK

  i. lamb; ~ kimi lamblike

  Tam oxu »
 • ƏMMA

  i. “but”; Bunun bir əmması var There is a “but” in it; ~ qoymaq to “but”, to cavil, to nag (at), to pick (at), to find* fault (with); to argue (with);

  Tam oxu »
 • ƏMMALI

  s. doubtful, questionable, debatable, disputable, moot; ~ məsələ moot / arguable / debatable question

  Tam oxu »
 • ƏMMAMƏ

  i. turban

  Tam oxu »
 • ƏMMAMƏLİ

  s. turbaned; (i.s.) wearing a turban

  Tam oxu »