Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • PÖHRƏ

  i. shoots, verdure; young growth; yaz ~si shoots in spring, spring shoots

  Tam oxu »
 • PÖHRƏLƏMƏK

  f. to shoot*

  Tam oxu »
 • PÖHRƏLƏNMƏK

  f. to shoot*; Ağaclar yazda pöhrələnir Trees shoot in spring

  Tam oxu »
 • PÖHRƏLİK

  i. brushwood, undergrowth, thicket

  Tam oxu »
 • PÖRTLƏDİLMİŞ

  fs. scalded, stewed; ~ cücə stewed chicken

  Tam oxu »
 • PÖRTLƏMƏK

  f. to scald (d.); to stew (d.); ət ~ to scald meat; tərəvəz ~ to stew vegetable

  Tam oxu »
 • PÖRTLƏNMƏK

  f. to become* / to get* scalded / stewed

  Tam oxu »
 • PÖRTMƏK

  f. 1. to grow* / to get* red in face; (şaxtadan) to redden; (həyəcandan) to flush; (utanmaqdan) to blush; utancaqlıqdan ~ to blush with shame; tükləri

  Tam oxu »
 • PRAKTİK

  s. practical; ~ fəaliyyət practical activity; ~ məşğələ practical training; ~ iş practical work; ~ adam practical man*; ~ məsələ practical question; ~

  Tam oxu »
 • PRAKTİKA

  i. practice; ~da in practice; Bu həkimin praktikası böyükdür This doctor has a large practice; Nəzəriyyə praktikasız faydasızdır Theory without practi

  Tam oxu »
 • PRAKTİKANT

  i. probationer; student engaged in practical work

  Tam oxu »
 • PRAKTİKUM

  i. practical work

  Tam oxu »
 • PRAPORŞİK

  i. (in tsarist army) ensign, warrant officer (in Russian army)

  Tam oxu »
 • PRAPORŞİKLİK

  i. the job / post of a warrant officer

  Tam oxu »
 • PRAVOSLAV

  I. i. Orthodox, orthodox believer; member of the Orthodox Church II. s. orthodox; ~ kilsəsi Greek / Orthodox Church

  Tam oxu »
 • PRAVOSLAVLIQ

  I. i. orthodoxy II. s. ~ həftəsi Orthodoxy Sunday; ~ bayramı feast of Orthodox

  Tam oxu »
 • PREDİKAT

  i. fəls., qram. predicate

  Tam oxu »
 • PREDİKATİV

  s. qram. predicative; ~ üzv predicative (member)

  Tam oxu »
 • PREDİKATİVLİK

  i. predicativity

  Tam oxu »
 • PRESS

  i. bax məngənə

  Tam oxu »
 • PREZİDENT

  I. i. president; ABŞ prezidenti President of the USA, US President II. s. presidential; ~ seçkisi presidential election; ~ seçiciləri kollegiyası amer

  Tam oxu »
 • PREZİDENTLİK

  i. 1. presidency; 2. presidentship

  Tam oxu »
 • PREZİDİUM

  i. presidium; iclasın ~u presidium of the meeting

  Tam oxu »
 • PRİMUS

  i. primus, primus-stove

  Tam oxu »
 • PRİNSİP

  i. principle; ~inə sadiq qalmaq to stick* to one’s principles

  Tam oxu »
 • PRİNSİPAL

  s. (i.s.) of principle; (i.s.) based on principle, (i.s.) guided by principle; ~ adam man of principle; ~ məsələ question of principle, fundamental qu

  Tam oxu »
 • PRİNSİPALLIQ

  i. adherence to principle(s)

  Tam oxu »
 • PRİNSİPLİ

  s. (i.s.) of principle, (i.s.) guided by principle; ~ adam a man* of principle

  Tam oxu »
 • PRİNSİPLİLİK

  i. bax prinsipiallıq

  Tam oxu »
 • PRİNSİPSİZ

  s. unprincipled, unscrupulous; ~ adam unprincipled man*, man* without scruples / principles, a man with no scruples

  Tam oxu »
 • PRİNSİPSİZLİK

  i. unscrupulousness, absence of principle

  Tam oxu »
 • PRİSTAV

  i. tar. police-officer

  Tam oxu »
 • PRİSTAVLIQ

  i. the job / post of a police-officer

  Tam oxu »
 • PROBKA

  i. 1. (butulka və s. üçün) cork; (şüşədən olan) stopper; (ağacdan və metaldan) plug; 2. (nəqliyyatın hərəkətində) traffic jam, blocking; 3

  Tam oxu »
 • PROBKAAÇAN

  i. corkscrew

  Tam oxu »
 • PROBKALAMAQ

  f. to stop up (d.), to cork up (d.); to stopper (down) (d.)

  Tam oxu »
 • PROBKALATDIRMAQ

  f. bax probkalatmaq

  Tam oxu »
 • PROBKALATMAQ

  f. to ask / to cause smb. to cork (d.) / to stopper (d.)

  Tam oxu »
 • PROBLEM

  i. problem; işsizlik ~i the problem of unemployment; ~ həll etmək to solve a problem

  Tam oxu »
 • PROBLEMATİK

  s. problematic (al); ~ məsələ problematical question / matter

  Tam oxu »
 • PROBLEMATİKA

  i. problems pl

  Tam oxu »
 • PROBLEMATİKLİK

  i. problematical character

  Tam oxu »
 • PROFESSİONAL

  I. i. professional II. s. ~ rəssam professional painter; ~ siyasi xadim professional politician; ~ və həvəskar aktyor qrupu professional and amateur c

  Tam oxu »
 • PROFESSOR

  i. professor; ingilis dili ~u professor of English

  Tam oxu »
 • PROFESSORLUQ

  i. professorship

  Tam oxu »
 • PROFESSURA

  i. professorate

  Tam oxu »
 • PROFİL

  i. profile; (yandan görünüş) side-view; ~dən in profile

  Tam oxu »
 • PROJEKTOR

  I. i. searchlight, projector II. s.: ~ batareyası hərb. searchlight battery

  Tam oxu »
 • PROKAT

  i. hire; bir şeyi ~a vermək to let* smth. (out) on hire; bir şeyi ~a götürmək to take* smth. on hire

  Tam oxu »
 • PROKUROR

  i. public prosecutor; baş ~ procurator-general; prosecutor-general

  Tam oxu »