Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • PIÇ-PIÇ

  i. ~ etmək / danışmaq to speak* in a whisper

  Tam oxu »
 • PIÇILDAMAQ

  f. to whisper (d.); bir kəsin qulağına ~ to whisper in smb.’s ear

  Tam oxu »
 • PIÇILDAŞMAQ

  f. to whisper to one another

  Tam oxu »
 • PIÇILTI

  i. whisper

  Tam oxu »
 • PIRILDAMAQ

  f. to flitter

  Tam oxu »
 • PIRILDAŞMAQ

  f. to flitter together

  Tam oxu »
 • PIRILTI

  i. flitter

  Tam oxu »
 • PIRPIZ

  i. shock-head, sloven

  Tam oxu »
 • PIRPIZLANMAQ

  f. bax pırpızlaşmaq

  Tam oxu »
 • PIRPIZLAŞMAQ

  f. to become* / to get* tousled, to become* / to get* dishevelled

  Tam oxu »
 • PIRPIZLI

  s. dishevelled, tousled; ~ saç dishevelled / tousled hair

  Tam oxu »
 • PIRTLAMAQ

  f. to rush out, to spring* from; qapıdan pırtlayıb çıxmaq d.d. to rush out from the door; haradansa pırtlamaq d

  Tam oxu »
 • PIRTLAŞDIRILMAQ

  f. to be* entangled / tousled

  Tam oxu »
 • PIRTLAŞDIRMAQ

  f. to entagle (d.), to tousle (d.)

  Tam oxu »
 • PIRTLAŞIQ

  i. tangled; tousled; (həm də məc.) intricate, involved; ~ məsələ intricate question

  Tam oxu »
 • PIRTLAŞMAQ

  f. to become* / to get* tangled, to become* / to get* involved, to get* / become* tousled

  Tam oxu »
 • PIRTLATMAQ

  f. to cause smth. to spring* from / out

  Tam oxu »
 • PISILDAMAQ

  f. to puff

  Tam oxu »
 • PISPISI

  i. zool. beetle

  Tam oxu »
 • PİANİNO

  i. piano (pl. -os); ~ çalmaq to play the piano

  Tam oxu »
 • PİANİNOÇALAN

  i. piano-player, pianist

  Tam oxu »
 • PİANİNOÇU

  i. bax pianoçu

  Tam oxu »
 • PİANO

  i. bax pianino

  Tam oxu »
 • PİANOÇU

  i. pianist, piano-player; pianiste

  Tam oxu »
 • PİANOÇULUQ

  i. the profession of a pianist

  Tam oxu »
 • PİÇ

  i. screw; dayaq ~i stop screw; qaldırıcı ~ jack screw

  Tam oxu »
 • PİÇAÇAN

  i. screw-driver; turnscrew

  Tam oxu »
 • PİÇBURAN

  i. bax piçaçan

  Tam oxu »
 • PİJAMA

  I. i. pyjamas pl.; amer. pyjamas; kişi ~sı men’s pyjamas II. s. attr. pyjama; ~ dəsti pyjama set

  Tam oxu »
 • PİK

  i. coğ. peak

  Tam oxu »
 • PİKET

  i. picket; ~ təşkil etmək to place / to post pickets

  Tam oxu »
 • PİKETÇİ

  i. picketer

  Tam oxu »
 • PİQMENT

  i. pigment

  Tam oxu »
 • PİQMENTASİYA

  i. pigmentation

  Tam oxu »
 • PİQMENTSİZ

  s. pigmentless; (i.s.) without pigment

  Tam oxu »
 • PİQMENTSİZLİK

  i. the state or quality of being without pigment / pigmentless

  Tam oxu »
 • PİLƏ

  i. 1. raw silk; 2. cocoon

  Tam oxu »
 • PİLƏK

  i. scale

  Tam oxu »
 • PİLƏKLİ

  s. scaly, (i.s.) with scales; ~ qolbağı scaly bracelet

  Tam oxu »
 • PİLLƏ

  i. 1. step, footstep; ~lərlə yuxarı çıxmaq to go* up the steps; ~lərlə aşağı düşmək / enmək to go* down the steps; 2

  Tam oxu »
 • PİLLƏ-PİLLƏ

  z. step by step, gradually

  Tam oxu »
 • PİLLƏKAN

  i. stairs, staircase: dolama ~ spiral / winding staircase; ~la yuxarı qalxmaq to go* upstairs; ~la aşağı düşmək / enmək to go* downstairs

  Tam oxu »
 • PİLLƏLİ

  s. stepped; graduated, graded

  Tam oxu »
 • PİLOT

  i. pilot; birici dərəcəli ~ first-class pilot

  Tam oxu »
 • PİLOTAJ

  i. flying, pilotage

  Tam oxu »
 • PİLOTKA

  i. side-cap, field-cap

  Tam oxu »
 • PİLTƏ

  i. 1. (lampa üçün) wick; 2. (partlayıcı maddələr üçün) fuse; 3. tib. (yaraya qoyulan) tampon; wad

  Tam oxu »
 • PİNƏ

  i. bax yamaq

  Tam oxu »
 • PİNƏÇİ

  i. cobbler

  Tam oxu »
 • PİNƏÇİLİK

  i. trade of a cobbler; ~ etmək to be* a cobbler, to work as a cobbler

  Tam oxu »