Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • SÜBH

  i. morning; dawn, daybreak; ~ tezdən bax sübhdən

  Tam oxu »
 • SÜBHDƏN

  z. at dawn, at daybreak; early in the morning

  Tam oxu »
 • SÜBHƏCƏN

  z. bax sübhədək

  Tam oxu »
 • SÜBHƏDƏK

  z. to / till daybreak / dawn

  Tam oxu »
 • SÜBUT

  i. proof, evidence; agrument; maddeyi- ~ material evidence; ~ etmək to prove (d.); elmi cəhətdən / baxımdan ~ etmək to prove scientifically

  Tam oxu »
 • SÜBUT-DƏLİL

  i. bax sübut

  Tam oxu »
 • SÜBUTSUZ

  I. s. unfounded, groundless; baseless; ~ ittiham unfounded / groundless accusation II. z. baselessly, without adducing any proof

  Tam oxu »
 • SÜBUTSUZ-DƏLİLSİZ

  z. bax sübutsuz II

  Tam oxu »
 • SÜBUTSUZLUQ

  i. failure to prove; ittihamın sübutsuzluğu failure to prove a charge

  Tam oxu »
 • SÜD

  I. i. milk; qatılaşdırılmış ~ condensed milk; qurudulmuş ~ dry / dried milk; ana ~ü mother’s milk; təzə ~ new milk; ◊ tökülmüş ~ üçün ağlamaq to cry o

  Tam oxu »
 • SÜDAŞI

  i. bax südlüsıyıq

  Tam oxu »
 • SÜDÇÜ

  i. milkman*; (qadın) milkwoman*

  Tam oxu »
 • SÜDÇÜLÜK

  s. dairy; ~ sənayesi dairy industry; ~ təsərrüfatı dairy farm

  Tam oxu »
 • SÜDDAŞIYAN

  i. milk carrier

  Tam oxu »
 • SÜDƏBƏNZƏR

  s. milky, milken, milklike

  Tam oxu »
 • SÜDƏCƏR

  s. children born within a short period of time; ~ doğmaq to give* birth to a child every year

  Tam oxu »
 • SÜDƏMƏR

  s. 1. ~ uşaq baby, infant in arms; 2. d.d. greenhorn; raw youth; amer. sucker

  Tam oxu »
 • SÜDXANA

  i. (süd sağılan yer) milk-room; (süd satılan yer) dairy

  Tam oxu »
 • SÜDQABI

  i. milk-jug, milk-can

  Tam oxu »
 • SÜDLƏNMƏK

  f. to start to give* much milk

  Tam oxu »
 • SÜDLƏYƏN

  i. bot. milk-weed

  Tam oxu »
 • SÜDLÜ

  s. milk; milky; ~ şokolad milk chocolate; ~ çörək milk loaf; ~ inək a cow giving much milk; ~ dondurma milky ice-cream

  Tam oxu »
 • SÜDLÜSIYIQ

  i. milk porridge, milk pudding

  Tam oxu »
 • SÜDSATAN

  i. (kişi) milkman*; (qadın) milkwoman*

  Tam oxu »
 • SÜDSÜZ

  s. milkless; (i.s.) without milk

  Tam oxu »
 • SÜFRƏ

  i. 1. table-cloth; 2. meal; ~ açmaq to lay* the table; ~ başında oturmaq to sit* at the table; ~si açıq olmaq to be* hospitable; to keep* open house

  Tam oxu »
 • SÜFRƏLİK

  i. material fit for a table-cloth

  Tam oxu »
 • SÜXUR

  i. rock

  Tam oxu »
 • SÜJET

  i. plot, story; d.d. topic

  Tam oxu »
 • SÜJETLİ

  s. (i.s.) with a plot, (i.s.) having a plot

  Tam oxu »
 • SÜJETSİZ

  s. (i.s.) without a plot; plotless

  Tam oxu »
 • SÜKAN

  i. (gəmidə) rudder; helm; (avtomobildə) (streering) wheel; (velosipeddə) handle-bars pl.; ~ arxasına keçmək (həm müst

  Tam oxu »
 • SÜKANÇI

  i. helmsman*, man* at the wheel; ~ olmaq to be* at the wheel, to be* a helmsman*

  Tam oxu »
 • SÜKANÇILIQ

  i. the profession of a helmsman*; ~ etmək to have* a job of a helmsman*, to work as a helmsman*

  Tam oxu »
 • SÜKUNƏT

  i. 1. peace; silence, stillness, quietness; ~i pozmaq to break* the silence; 2. immobility

  Tam oxu »
 • SÜKUT

  i. 1. silence; hash, quiet, quietness, stillness; ~u saxlamaq to keep* silence; ~u pozmaq to break* the silence; Sükut razılıq əlamətidir at

  Tam oxu »
 • SÜLALƏ

  I. i. dynasty, house; qədim ~ an ancient house; Səfəvilər ~si the House of Safavids; the dynasty of Safavids II

  Tam oxu »
 • SÜLH

  I. i. peace; ədalətli ~ just peace; möhkəm ~ lasting / stable peace; ~ bağlamaq to make* peace; bütün dünyada ~ peace throughout the world; ~ü müdafiə

  Tam oxu »
 • SÜLHPƏRƏST

  s. bax sülhsevər

  Tam oxu »
 • SÜLHPƏRƏSTLİK

  i. bax sülhsevərlik

  Tam oxu »
 • SÜLHPƏRVƏR

  s. bax sülhsevər

  Tam oxu »
 • SÜLHPƏRVƏRLİK

  i. bax sülhsevərlik

  Tam oxu »
 • SÜLHSEVƏN

  s. bax sülhsevər

  Tam oxu »
 • SÜLHSEVƏR

  s. peace-loving, peaceful; ~ xalqlar peace-loving peoples; ~ siyasət peaceful policy

  Tam oxu »
 • SÜLHSEVƏRLİK

  i. peacefulness, peaceableness

  Tam oxu »
 • SÜMSÜK

  i. cadger; beggar

  Tam oxu »
 • SÜMSÜKLÜK

  i. cadging; begging

  Tam oxu »
 • SÜMSÜNMƏK

  f. to cadge; to beg

  Tam oxu »
 • SÜMÜK

  I. i. anat. bone; balıq sümüyü fishbone; bir dəri bir ~ nothing but skin and bones, all skin and bone; sümüyünə qədər islanmaq to get* / to be* drench

  Tam oxu »
 • SÜMÜKLÜ

  s. 1. bony; ~ balıq bony fish; 2. raw-boned; bony; ~ uşaq a bony baby; ~ qadın a bony woman*

  Tam oxu »