Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • SƏADƏT

  i. happiness; luck, good fortune

  Tam oxu »
 • SƏADƏTLİ

  s. happy; fortunate, lucky

  Tam oxu »
 • SƏADƏTSİZ

  s. unhappy; miserable, unfortunate

  Tam oxu »
 • SƏADƏTSİZLIK

  i. unhappiness, misfortune

  Tam oxu »
 • SƏBA

  i. zephyr, a soft gentle wind; ~ yeli a soft gentle morning wind

  Tam oxu »
 • SƏBAT

  i. stability; tenacity-power

  Tam oxu »
 • SƏBATLI

  s. constant, steady, steadfast, staunch (stanch), stable; (adam) persistent; ~ mübariz staunch champion / fighter; ~ dost a constant friend

  Tam oxu »
 • SƏBATLILIQ

  i. steadfastness, staunchness, stableness; ~ göstərmək to display determination / fortitude

  Tam oxu »
 • SƏBATSIZ

  s. unstable, non-persistent; (adam) inconstant; ~ aşiq an inconstant lover

  Tam oxu »
 • SƏBATSIZLIQ

  i. inconstancy, unsteadiness, instability; ~ göstərmək to display inconstancy / unsteadiness

  Tam oxu »
 • SƏBƏB

  i. cause, reason; motive; ~ və nəticə cause and effect; bu və ya digər ~dən for some reason or other; bir şeyin ~i olmaq to be* at the bottom of smth

  Tam oxu »
 • SƏBƏBİYYƏT

  I. i. causality, causation; ~ əlaqəsi / qanunu the law of causality II. s. causal, causative; ~ əlaqəsi causal relationship

  Tam oxu »
 • SƏBƏBKAR

  i. instigator; (mənfi mənada) culprit; cinayətin ~ı committer / perpetrator of a crime; təntənənin ~ı hero of the festivities

  Tam oxu »
 • SƏBƏBKARLIQ

  i. culpability; guilt

  Tam oxu »
 • SƏBƏBLİ

  s. (i.s.) having cause / reason

  Tam oxu »
 • SƏBƏBSİZ

  I. s. causeless, groundless, motiveless II. z. causelessly, without cause / reason / motive; ~ şikayət etmək to complain without cause / reason

  Tam oxu »
 • SƏBƏBSİZLIK

  i. lack of cause / reason / motive; groundlessness

  Tam oxu »
 • SƏBƏT

  i. basket; kağız üçün ~ waste-paper basket; paltar ~i clothes-basket

  Tam oxu »
 • SƏBƏTCİK

  i. little / small basket

  Tam oxu »
 • SƏBƏTÇİ

  i. bax səbəttoxuyan

  Tam oxu »
 • SƏBƏTÇİLİK

  i. the trade of a basket-maker; ~ etmək to be* busy with making and selling baskets

  Tam oxu »
 • SƏBƏTTOXUYAN

  i. basket-maker

  Tam oxu »
 • SƏBİR

  i. patience; endurance; bir kəsin səbrini tükətmək to try smb.’s patience, to exasperate smb.; səbri tükənmək to lose* one’s patience; ~ kasası daşmaq

  Tam oxu »
 • SƏBİR-QƏRAR

  i. bax səbir; ~ı olmamaq to have* no patience, can’t stand / bear*

  Tam oxu »
 • SƏBİRLƏ

  z. patiently, with patience; ◊ Səbirlə halva bişər ey qora, səndən ≅ Everything has its time

  Tam oxu »
 • SƏBİRLİ

  s. patient; tempered, temperate; ~ olmaq to be* patient

  Tam oxu »
 • SƏBİRLİLİK

  i. patience; (dözümlülük) endurance; temperance

  Tam oxu »
 • SƏBİRSİZ

  s. impatient, (i.s.) without patience; ~ olmaq to be* impatient

  Tam oxu »
 • SƏBİRSİZLƏŞMƏK

  f. to be* / to get* impatient

  Tam oxu »
 • SƏBİRSİZLİK

  i. impateince; ~ etmək / göstərmək to express impatience, to display impatience

  Tam oxu »
 • SƏBİRSİZLİKLƏ

  z. impatiently, with impatience; ~ gözləmək to wait impatiently (for); (yaxşı mənada) to look forward to, to wait eagerly

  Tam oxu »
 • SƏBZƏVAT

  i. bax tərəvəz I

  Tam oxu »
 • SƏBZƏVATÇI

  i. bax tərəvəzçi

  Tam oxu »
 • SƏCDƏ

  i. bow; ~ etmək / qılmaq to bow, to bow low; ~ yə gəlmək to come* to bow

  Tam oxu »
 • SƏCDƏGAH

  i. altar

  Tam oxu »
 • SƏCİYYƏ

  i. character; temper; disposition; pis ~ bad temper; möhkəm ~ strong character

  Tam oxu »
 • SƏCİYYƏLƏNDİRİLMƏK

  f. to be* characterized / distinguished

  Tam oxu »
 • SƏCİYYƏLƏNDİRMƏK

  f. to characterize (d.); Bu hərəkət onu səciyyələndirə bilməz This action can’t characterize him / her

  Tam oxu »
 • SƏCİYYƏLƏNMƏK

  f. to be* characterized / distinguished

  Tam oxu »
 • SƏCİYYƏLİ

  s. (i.s.) having typical character / feature

  Tam oxu »
 • SƏCİYYƏVİ

  s. typical; characteristic, distinctive; ~ xüsusiyyət characteristic feature; ~ Azərbaycan yayı a typical Azerbaijani summer; ~ əlamət distinctive sig

  Tam oxu »
 • SƏDA

  i. 1. sound, voice; echo; 2. a piece of news, hearsay; ~ sını almaq to hear* from

  Tam oxu »
 • SƏDAQƏT

  i. loyalty, devotion, faithfulness, fidelity; andına ~ loyalty to one’s oath; ~ göstərmək to be* devoted; to show* / to display faithfulness

  Tam oxu »
 • SƏDAQƏTLƏ

  z. faithfully, loyally, devotedly; ~ söz vermək to promise faithfully; bir kəsə ~ xidmət etmək / göstərmək to serve smb

  Tam oxu »
 • SƏDAQƏTLİ

  s. devoted (to), staunch, faithful (to), loyal (to), true (to); ~ oğul devoted son; ~ dost devoted friend, a staunch friend

  Tam oxu »
 • SƏDAQƏTLİLİK

  i. devotion; faithfulness, staunchness, loyalty, fidelity; ~ göstərmək to show* / to display devotion / faithfulness; to be* devoted

  Tam oxu »
 • SƏDAQƏTSİZ

  s. unfaithful, disloyal; ~ olmaq to be* unfaithful / disloyal

  Tam oxu »
 • SƏDAQƏTSİZCƏSİNƏ

  z. unfaithfully, disloyally

  Tam oxu »
 • SƏDAQƏTSİZLİK

  i. unfaithfulness, disloyalty; ~ göstərmək to show* / to display disloyalty

  Tam oxu »
 • SƏDALI

  s. voiced, sounding; with a voice; ~ hərf vowel

  Tam oxu »