DÜNYADA

z. bax 1. dünyasında; 2. worldwide; ~ məşhur olmaq to be* famous world-wide

DÜNYACA
DÜNYAGÖRMÜŞ

Digər lüğətlərdə