HİPOTEZ

\[Alm. = fr. Hypotasez; ing. hypostasis; yun. Hypothesis – təməl, dayanaq, əsas; osm. tr. uknum; tr. dayantı\] - əsas təməl, özünə əsaslandırılan əsas təməl. Əqli nəticələr sistemi; onun vasitəsi ilə bir sıra faktlarla obyektin mövcud olması, hadisənin əlaqə və ya səbəbinin mövcudluğu haqında nəticə çıxarılır; bu nəticəni mütləq səhih nəticə hesab etmək olmaz.
HİPNOZ
HİSS

Значение слова в других словарях