LƏDÜNNİ

elm – ilham yolu ilə qazanılan bilik.
LAQEYDLİK
LƏVAİH