Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti

 • RADİKALİZM

  \ – tədqiq etdiyi mövzunun son səbəb-lərinə, köklərinə qədər enən düşünmə forması. Həyat formalarını, həyat əlaqələrini tənqid edib kökdən dəyişdirm

  Tam oxu »
 • RASİX

  Sağlam, əsaslı, sağlam təməlli. Din fəlsəfəsində rasix çox dərin elmə malik olan bir şəxs kimi qəbul edilir

  Tam oxu »
 • RASİONALİZM

  \ – Akılcılık: əqli biliyə əsaslanan doğruluğun miqyasını hisslərdə deyil, düşünmədə və nəticələrdə görən təlimin ümumi adı

  Tam oxu »
 • RASİONALİZM

  \ – ağıllı – səhih biliyin mənti-qi əlamətləri olan ən ümumilik və zərurilik təcrübədən və onun ümumiləşdirmələrindən əldə edilə bilməz; bunlar yal

  Tam oxu »
 • REAKTOLOGİYA

  \ – yüksək inkişaf etmiş heyvanların və insanın psixikasını xarici təsirlərlə cavabların hesabı məcmusu, cəmi kimi nəzərdən keçirən mexanistik konsep

  Tam oxu »
 • REALİZM

  \ – Gerçekçilik: Düşüncədən və ya bilən subyektdən ayrı, xarici aləmin və obyektlərin varlığını, onlar haq-qında obyektiv məlumatın inkişafını qəbul

  Tam oxu »
 • REALİZM

  \ – incəsənətin obyektiv idraki və estetik-dəyişdirici təbiətini daha dolğun şəkildə təcəssümləşdirən bədii metod

  Tam oxu »
 • REALLIQ

  \ – Həqiqi olan, var olan şeylərin hamısı. Bu mənada həqiqətin şüurdan, düşüncədən asılı olan və olmayan varlıqlar mövcuddur

  Tam oxu »
 • REDUKSİYA

  \ – məntiqdə ikinci, üçüncü yaxud da dördüncü qisim fiqurlardan birinin \ birinci fiqurun dörd bağ-layıcısından birinə geri qaytarması

  Tam oxu »
 • REFLEKSİYA

  \ – idrak inikasını, tədqiqini bildirən təlim.

  Tam oxu »
 • REFORMASİYA

  \ – XVI əsrin birinci yarısında Avropada protestantizmin əsasını qoymuş geniş antifeodal və antikatolik hərəkatı

  Tam oxu »
 • REFORMİZM

  Fəhlə hərəkatında sinfi mübarizənin, sosia-list inqilabı və proletar diktaturasının zəruriliyini inkar edən siyasi cərəyan

  Tam oxu »
 • REQRUTASİYA

  latınca, cəmiyyət üzvlərinin siyasi fəaliy-yətə cəlb olunması.

  Tam oxu »
 • RELYATİVİZM

  \ – insan idrakının nisbiliyi, şərtiliyi və subyektivliyi haqqında idealist təlim.

  Tam oxu »
 • RES

  \ – Res cogitans – düşünən varlıq, nəfsi natiqə, düşünən öz; res extensa – məkan tutan varlıq.

  Tam oxu »
 • RESPUBLİKA

  (latınca republic – ―dövlət işləri, ictimai işlər‖ deməkdir) elə idarəçilik formasıdır ki, burada dövlət başçı-sını seçmək və dəyişdirmək mümkündür

  Tam oxu »
 • RƏY

  \– antik fəlsəfədə səhih bilikdən – həqiqətdən fərqli olaraq səhih olmayan, subyektiv bilik.

  Tam oxu »
 • RİHLƏ

  Hədis axtaran insanların çıxdıqları səyahətlərə verilən addır.

  Tam oxu »
 • RİZA

  Razı olmaq, bəyənmək, icazə vermək. Riza təsəvvüf məqamlarından ən üstün olanıdır. Riza iki cür olur

  Tam oxu »
 • ROMANTİZM

  \ – mədəniyyətin ən müxtəlif sahələrini əhatə etmiş ideya hərəkatı və bədii hərəkat;XIX əsrin əvvəllərində klassisizmi əvəz etmişdir

  Tam oxu »
 • RUH

  \ – bədəni daima canlı qılan, ona həyat verən, yaşadan, lakin maddi olmayan varlıq. Dini fəlsəfədə ruh ölümsüz və insanın əbədi həyatını təmin edən

  Tam oxu »
 • RUH

  \ – Kainatın qanunu. Xüsusilə də stoa fəlsəfəsində kainat, əqli, kainat ruhu, təsir edən canlılıq verən, forma verən, canlandıran ideya

  Tam oxu »
 • SABİT

  fikir \ – şüurun taxılıb qaldığı, xilas ola bilmədiyi və düzəldə bilmədiyi yalnış bir sistem.

  Tam oxu »
 • SAF

  \ – içinə, daxilinə qərib başqa heç bir şey qarışmayan, ari. Tətbiq etməklə əlaqəsi olmayan elmlər. Saf intuisiya \ isə Kantın fəlsəfəyə gətirdiyi bir

  Tam oxu »
 • SAHƏ

  \ – Məkanın ölçülərini ifadə edən xarakteris-tikalardan biri.

  Tam oxu »
 • SAXTALAŞDIRMA

  Nəzəri müddəaların \ təcrübə nəticəsində alınmış emprik dəlillərə tutuşdurulması yolu ilə təkzib edilmələri vasitəsilə onların həqiqi-liyinin yoxlan

  Tam oxu »
 • SANSÜALİZM

  \ – Duyumculuk: Sahib olduğu-muz bütün məluatların əslində bir duyğunun nəticəsi olduğunu, ağıl qanunlarının və fikirlərinin duyğularla əldə edildiy

  Tam oxu »
 • SAY

  \ – bir çoxluğun bir qrupla təyini. Saymaq zamanla əlaqədar bir hadisədir, halbuki sayın özü heç bir xarakterik təyinatı olmadığı halda zaman təyinin

  Tam oxu »
 • SEMANTİKA

  \ Dilçilikdə işlənən termindir. Sözün, ifadənin, qrammatik formanın mənası. Semiotikanın bölməsi.

  Tam oxu »
 • SEMİOTİKA

  \ – bildirmək, xəbər ver-mək məqsədilə istifadə edilən hər növ işarə sistemini və fəaliyyət prosesini tədqiq edən elm

  Tam oxu »
 • SENSUALİZM

  \ – Bütün məlumatların sadəcə hisslərdən qaynaqlandığını, duyğu qavramalarına əsaslandığını irəli sürən təlim

  Tam oxu »
 • SENTİMENTAL

  \ – duyğuların və hisslərin ağır gəlməsi, həddindən artıq bir formada insana təsir etməsi halı.

  Tam oxu »
 • SENTİMENTALİZM

  \.

  Tam oxu »
 • SEPTİSİZİM

  \ – Şüphecilik: Həqiqətin yoxluğu-nu, ağlın qəti bir məlumatı əldə edə bilməyəcəyini, həqiqətin tapılsa belə tam və davamlı bir şübhə içində qalınac

  Tam oxu »
 • SEVGİ

  \ – ümumi olaraq xoşagələn bir şeyə münasibət, ehtirasa qədər vara bilən bur ruh vəziyyəti. Fərqli növləri vardır: qarşı cinsə duyulan sevgi, uşağa-

  Tam oxu »
 • SƏBƏB

  \ - həqiqi səbəb, bir hadisənin ortaya çıxmasında qaynaqlandığı şey, nəyəsə təsir edən, onu əmələ gətirən şey

  Tam oxu »
 • SƏBƏBİYYƏT

  \ –biri \ digərinin \ şərti olan hadisələrin zəruri genetik əlaqəsini ifadə edən fəlsəfi kateqoriya.

  Tam oxu »
 • SƏBƏBİYYƏT

  \ –biri \ digərinin \ şərti olan hadisələrin zəruri genetik əlaqəsiniifadə edən fəlsəfi kateqoriya.

  Tam oxu »
 • SƏBƏBİYYƏT

  \ – səbəblə təsir arasındakı əlaqə. Bu baxışa görə hər hadisənin bir səbəbi vardır ki, bu da səbəbiyyət məsələsidir

  Tam oxu »
 • SƏHİH

  \ – sözün anlatmaq istəyilənə tam qarşılıq olması, tam uyğun düşməsi forması. Ölçünün ölçülənə çox az da olsa bir bölgü aparmadan birəbir uyğun

  Tam oxu »
 • SƏHV

  Səhv halı səkr halının ziddidir. Mənəvi sərxoşluq halından uzaq olmaq, yaxud belə bir sərxoşluğa düşmədən daima ayıq olmaq, təmkin və şüurlu olmaq

  Tam oxu »
 • SƏKR

  mənəvi sərxoşluq halıdır. Mənəvi ayıqlıq və ağıllılıq halı olan səhv halından fərqli olaraq səkr halında sufidə müvəqqəti olaraq özündən keçmə halı

  Tam oxu »
 • SƏMA

  eşitmək, dinləmək deməkdir təsəvvüf terminlərindən biri olan səma şer və ilahilərə qulaq asmaq surəti ilə vəcdə gələrək bəzi hərəkətlər etmək, rəqs e

  Tam oxu »
 • SƏMA

  hədis elmində müəllimin, yaxud təriqət başçısı olan şeyxin öz müridlərinə hədis öyərtdiyi zaman, hədisləri öz yad-daşından, yaxud yazılı bir mənbədə

  Tam oxu »
 • SƏNƏT

  \ - yun. Tekhne ilə eyni mənalı yunan dilində tekhne kəlməsi, məqsədi bir şey ortaya qoyma olan, yaratma olan, doğru bir plana görə istiqamətləndirilm

  Tam oxu »
 • SƏNƏT

  fəlsəfəsi \ – sənəti, sənət incilərini və mənasını fəlsəfi yöndən problem kimi qarşısına qoyan fəlsəfi təlim

  Tam oxu »
 • SXOLASTİKA

  \ – iman ilə elmi, kilsə təlimi ilə Aristotel fəlsəfəsini bir-birinə uyğun formada birləşdirməyə çalışan orta əsrlər fəlsəfəsi

  Tam oxu »
 • SIÇRAYIŞ

  predmetin və ya hadisənin əsaslı keyfiyyət dəyişməsi, kəmiyyət dəyişmələrinin nəticəsində köhnə keyfiy-yətin yeni keyfiyyətə çevrilməsi \

  Tam oxu »
 • SİENTİZM

  = sayəntizm \ – elmlə bağlı olan dünyagörüşü yaxud da elmi düşüncənin təktərəfli dəyərləndirilməsinə deyilir

  Tam oxu »
 • SİLLOGİSTİKA

  sillogistik əqli nəticə haqqında təlim. Aristotel tərəfindən formulə edilmiş tarixən birinci məntiqi de-duksiya sistemidir

  Tam oxu »