Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti

 • KABALA

  \ – yəhudilərin yazılı olaraq qorunub saxlanan dini ayinləri və qanunları özündə əks etdirən qanunnamələrlə birlikdə ağızdan – ağıza keçən dini buyru

  Tam oxu »
 • KAİNAT

  \- ənənəvi anlayışda maddi aləm, maddi obyektlərin, materiyanın keyfiyyətcə müxtəlif formalarının bütün məcmusu

  Tam oxu »
 • KAMAL

  i əvvəl \ – özünü təzahürlərində reallaşdıran öz, maddəyə forma verən, imkanı gerçəyə çevirən təsirli ideya

  Tam oxu »
 • KAOS

  \: kainatın bir nizama girmədən əvvəlki, şəkildən məhrum olan qarışıq vəziyyətini ifadə edər.

  Tam oxu »
 • KAPİTALİZM

  \ – ictimai-iqtisadi formasiya.

  Tam oxu »
 • KASTA

  portuqalca nəsil və qəbilə mənasındadır.

  Tam oxu »
 • KATARSİS

  \ – qədim yunan estetikasında anlayış.

  Tam oxu »
 • KATEQORİYA

  \ – Aritotetlə görə kateqoriya var olanın üzərindəki dəyişiklik formalardır və on kateqoriya mövcuddur

  Tam oxu »
 • KEYFİYYƏT

  \ – Nitelik: Bir şeyin quruluşunu göstərən, bir obyekti özünün var olduğu kimi edən xüsusiyyət. Keyfiyyət - nəyinsə yaxşı və ya pis olma xüsusiyyə

  Tam oxu »
 • KƏMİYYƏT

  \ – Nicelik: Ölçülüb sayıla bilən böyüklük.

  Tam oxu »
 • KİBERNETİKA

  \ – Əsasını informatikanın təşkil etdiyi idarə-etmənin tədqiq edildiyi sahədir. Bir başqa deyimlə, geniş texnologiyaların tətbiq olunduğu, həyatı mexa

  Tam oxu »
 • Koqito erqo sum

  \ – düşünürəm, demək ki varam.

  Tam oxu »
 • KOMMUNİKASİYA

  siyasi sistemlə mühit arasında qarşılıqlı fəaliyyət.

  Tam oxu »
 • KOMMUNİZM

  \ – bütün insanların bərabərliyi və bərabər haqlılığı daxilində ―hamıya vacibiyyatı‖.

  Tam oxu »
 • KOMPROMİS

  sl mənası qarşılıqlı məğlubiyyət olmasına baxmayaraq, bu söz hal-hazırda sülh bağlamaq üçün razılığa gəlmək anlamında işlədilir

  Tam oxu »
 • KONDİSİONALİZM

  \ – səbəb anla-yışını şərtlər \ kompleksi anlayışı ilə əvəz edən fəlsəfi təlim.

  Tam oxu »
 • KONFORMİZM

  \ – hər cür uyğunlaşmanı, şeylərin mövcud vəziyyətini, hakim rəyləri və s. passivcəsinə qəbul etməyi bildirən anlayış

  Tam oxu »
 • KONKORDAT

  latınca razılıqlı olmaq mənasındadır. Məsələn Vatikanla başqa bir dövlət arasında həmin ölkədə katolik kilsənin fəaliyyətinin müəyyən edən razılaşmal

  Tam oxu »
 • KONKRET

  \ – müəyyən bir zamanda müəyyən bir yerdə ortaya çıxan, təbii, müşahidə edilə bilən, əllə tutula bilən, hiss edilən yaxud da işarə ilə qavranılan

  Tam oxu »
 • KONKRET

  bax Abstrakt və konkret.

  Tam oxu »
 • KONSEKVENSİAL

  \ – etik nəzəriyyələrin bir tipi; burada əməlin əxlaqi qiyməti bu əməlin səbəbləri və ümumi əxlaqi prinsipləri nəzərə alınmadan onun praktiki nəticəl

  Tam oxu »
 • KONSEPT

  \ – ifadə edilmiş zehni obraz, ümumi fikir, anlayış \, məntiqi semantikada adın mənası.

  Tam oxu »
 • KONSEPTUALİZM

  \ - Küllülərin yəni İnsan-Heyvan kimi mücərrəd anlayışların bir təsəvvür olmaları baxımından, özlərini düşünən zehində onların gerçək varlıqları

  Tam oxu »
 • KONSTRUKTİV

  Metod \ – elmi nəzəriyyələrin deduktiv qurulması üsullarından biri \[deduktiv metod

  Tam oxu »
 • Konvensionalizm

  \ – fəlsəfi konsepsiyaya görə elmi anlayışlar və nəzəri fikirlər öz əsasları etibarı ilə alimlər arasındakı sazişin məhsuludur

  Tam oxu »
 • KONVERSİYA

  \ – məntiqdə hər hansı bir prinsipdə köklə ona aid olan təyinlərin yerlərini dəyişməsidir. Misal üçün, Hər insan canlıdır

  Tam oxu »
 • KONYUNKSİYA

  \ – məntiqi bağlayıcı ―və‖nin köməyi ilə \ birləşən iki mülahizədən mürəkkəb bir mülahizənin əmələ gətirən məntiqi əməliyyat

  Tam oxu »
 • KOORDİNASİYA

  \. Eyni sıradakı şey və obyektlərin bir-birinin yanında olması, eyni nizamda dayanması; eyni təsnifatda olan iki və yaxud da daha çox anlamın bir arad

  Tam oxu »
 • KOSMOQONİYA

  \ – səma cisimləri və sistemlərinin mənşəyi və inkişafının öyrənən elm sahəsi.

  Tam oxu »
 • KOSMOLOGİYA

  \ – astronomiyanı bölməsi, bütöv əlaqəli tam kimi kainat haqqında və bu tamın bir hissəsi kimi kainatın astronomik müşahidələrlə əhatə olunan bütü

  Tam oxu »
 • KOSMOPOLİTİZM

  \ – vətənpərvərlik hisslərindən, milli mədəniyyət və ənənələrdən ―bəşər nəslinin birliyi‖ naminə imtina edilməsinə çağıran burjua təlimi

  Tam oxu »
 • KOSMOS

  \ – kainat, bütövlükdə aləm və bir tam kimi Yer, Günəş sistemi, bizim qalaktika və bü-tün qalaktikalarda daxil olmaqla hərəkət edən materiyanın b

  Tam oxu »
 • KOZMOGONİ

  \ Aləmin oluşu-Tekevvün-ü aləm: Aləmin necə təşəkkül edib meydana gəldiyini şərh etməyə çalışan nəzəriyyə

  Tam oxu »
 • KOZMOLOJİ

  \ – Alem bilgisi: Kainatı idarə edən ümumi qanunları araşdıran elm.

  Tam oxu »
 • KÖVN

  \: Aləmin doğuşu.

  Tam oxu »
 • KREASİONİZM

  \ – dün-yanın, canlı və cansız təbiətin vahid yaradıcılıq əməli ilə yaradıl-ması haqqında idealist təlim

  Tam oxu »
 • KRİTERİYA

  \ – ayırma və ittiham etmə vasitəsi, doğrunu səhvdəm ayırd etmək üçün bir vasitə.

  Tam oxu »
 • KRİTİSİZM

  \. İnsan biliyinin sərhəddi üzərində fəlsəfi şüuru və bu şüurun oyanıq tutulması. Kantda əql və biliyin sərhəddini və imkanlarını təyin etmək şərti

  Tam oxu »
 • KÜLLİ

  \ – Tümel: Bütün aləmə şamil olan. Ümumi olan. Külli – bütün şeylərin əslinə aid olan, ümumi olan, bütün olanlara aid olan

  Tam oxu »
 • KÜTLƏ

  \ – sosial – psixoloji anlam olaraq öz daxilində bölünməmiş, ya gəlib keçici hissiyatında yaxud da bir xarici gücün təsiriylə bir bütün əmələ gət

  Tam oxu »
 • QABİLİYYƏT

  \– geniş mənada fərdin davranışını tənzim edən və onun həyat fəaliyyətini şərtləndirən psixi xüsu-siyyəti

  Tam oxu »
 • QANUN

  \ – hadisələrin mühüm daxili və sabit əlaqəsi olub, onların müəyyən qaydada dəyişilməsini şərt-ləndirir

  Tam oxu »
 • QAVRAYIŞ

  \ – hər hansı bir dərk edilənin mahiyyətinin birbaşa qavranılması. Kantda isə idrak növlərinin eyni bir məcrada birləşməsinə deyilirdi

  Tam oxu »
 • QAYDA

  \

  Tam oxu »
 • QEYRİ

  müəyyən \. 1.Sonu harda bitəcəyi naməlum olan, sonlu və ya sonsuz olduğu bilinməyən şey.

  Tam oxu »
 • QƏBİLƏ

  \ – insanların ibtidai icmalarda iqtisadi münasibətlər zəminində meydana gəlmiş və qan qohumluğu əlaqələrinə əsaslanan birlik forması

  Tam oxu »
 • QƏDƏR

  \ – ərəb-islam fəlsəfəsində müxtəlif mənalarda işlədilən termin; islamın erkən dövründə ilahi buyruq, qüdrət, qis-mət mənasında, VIII əsrin əvvəllə

  Tam oxu »
 • QƏRAR

  \. – aralarında bir seçim etmə məcburiyyəti olan imkanlardan birini seçmək fəaliyyəti və bu fəaliyyətin nəticəsi yaxud da insan həyatının ayrı-ayrı mu

  Tam oxu »
 • QNOSEOLOGİYA

  \. Bilik haqqında təlim. Yunan dilində gnosis kəlməsi əslində episteme sözü ilə eyni mənada işlənir

  Tam oxu »
 • QNOSTİKLƏR

  \ – dini-fəlsəfi cərəyanın Xristian teologiyasını Qədim Şərqin dinləri ilə, həmçinin neoplatonizm və pifaqorçuluqla birləşdirən nümayəndələri

  Tam oxu »