Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti

 • QABİLİYYƏT

  \– geniş mənada fərdin davranışını tənzim edən və onun həyat fəaliyyətini şərtləndirən psixi xüsu-siyyəti

  Tam oxu »
 • QANUN

  \ – hadisələrin mühüm daxili və sabit əlaqəsi olub, onların müəyyən qaydada dəyişilməsini şərt-ləndirir

  Tam oxu »
 • QAVRAYIŞ

  \ – hər hansı bir dərk edilənin mahiyyətinin birbaşa qavranılması. Kantda isə idrak növlərinin eyni bir məcrada birləşməsinə deyilirdi

  Tam oxu »
 • QAYDA

  \

  Tam oxu »
 • QEYRİ

  müəyyən \. 1.Sonu harda bitəcəyi naməlum olan, sonlu və ya sonsuz olduğu bilinməyən şey.

  Tam oxu »
 • QƏBİLƏ

  \ – insanların ibtidai icmalarda iqtisadi münasibətlər zəminində meydana gəlmiş və qan qohumluğu əlaqələrinə əsaslanan birlik forması

  Tam oxu »
 • QƏDƏR

  \ – ərəb-islam fəlsəfəsində müxtəlif mənalarda işlədilən termin; islamın erkən dövründə ilahi buyruq, qüdrət, qis-mət mənasında, VIII əsrin əvvəllə

  Tam oxu »
 • QƏRAR

  \. – aralarında bir seçim etmə məcburiyyəti olan imkanlardan birini seçmək fəaliyyəti və bu fəaliyyətin nəticəsi yaxud da insan həyatının ayrı-ayrı mu

  Tam oxu »
 • QNOSEOLOGİYA

  \. Bilik haqqında təlim. Yunan dilində gnosis kəlməsi əslində episteme sözü ilə eyni mənada işlənir

  Tam oxu »
 • QNOSTİKLƏR

  \ – dini-fəlsəfi cərəyanın Xristian teologiyasını Qədim Şərqin dinləri ilə, həmçinin neoplatonizm və pifaqorçuluqla birləşdirən nümayəndələri

  Tam oxu »
 • QNOSTİSİZM

  \ – İnsanla Tanrı arasındakı əlaqəni spekulyativ biliklərlə bağlayan təlimlər.

  Tam oxu »
 • QRUP

  \ – bir-birilə az və ya çox dərəcədə bağlılığı, əlaqəsi olan toplu. İctimai elmlərdən olan sosiologiyanın geniş istifadə olunan bir termini, qrup, qru

  Tam oxu »
 • QURAN

  \– Müsəlmanların müqəddəs kitabı.

  Tam oxu »
 • QÜDRƏT

  \ – fiziki güclə əlaqələndirilməyən ruhi, mənəvi və təsiredici güc.

  Tam oxu »
 • QÜRBİYYƏT

  Tanrı dərgahına yaxınlıq məqamıdır.

  Tam oxu »
 • QÜVVƏ

  \ - Güç:Hərəkətə keçirən təsirli qüvvət.

  Tam oxu »
 • LAQEYDLİK

  \ – müəyyən hallara, vəziyyətlərə, çıxan hadisələrə heç bir reaksiya verməmək.

  Tam oxu »
 • LƏDÜNNİ

  elm – ilham yolu ilə qazanılan bilik.

  Tam oxu »
 • LƏVAİH

  ilk zühur edən nur parıltıları.

  Tam oxu »
 • LƏVAMI

  ləvaihdən sonra gələn nur və təzahür.

  Tam oxu »
 • LƏYAQƏT

  şəxsiyyətin nüfuzu haqqında təsəvvürü ifadə edən əxlaqi şüur anlayışı, etikanın insanın öz-özünə və cəmiyyətin fərdə əxlaqi münasibətini ifadə e

  Tam oxu »
 • LİBERALİZM

  \ – Hamı üçün fikir, düşüncə azadlığı tanınmasının vacib olduğu görüşünü müdafiə edən, müstəqil düşünməyə bağlı dünyagörüşü

  Tam oxu »
 • LİBERLİZM

  cəryanı fransız maarifçiləri və filosofları (J.J.Russo, Didro, Lametri ), ingilis filosofları (C.Lokk, T

  Tam oxu »
 • LİBİDO

  \ – Freyd tərəfindən fəlsəfəyə, psixoloji psixoanalitik ədəbiyyta gətirilmiş və seksual meyli, seksual ehtiras dərəcəsini, məhəbbət instinktini, psixi

  Tam oxu »
 • LOBBİÇİLİK

  (―Lobbi‖ – ingilis parlamentinin dəhlizi belə adlanır, buraya insanlar deputatlara qeyri-rəsmi təsir göstərmək üçün gəlirdilər) ictimai şüurda birm

  Tam oxu »
 • LOGİSİZM

  Riyaziyyatın əsaslandırılmasında başlıca cərə-yanlardan biri; bütün riyaziyyatı məntiqə müncər etməyə səy göstərir

  Tam oxu »
 • LOGİSTİKA

  məntiqi hesablamaların ilkin adı. Leybnits çox vaxt riyazi məntiqdən L. Kimi bəhs etmişdir.

  Tam oxu »
 • LOQOS

  \ – Yunan dilindəki ilkin mənası söz, sonralar isə düşüncə, fikir, anlam, əql kimi mənaları da ehtiva etmişdir

  Tam oxu »
 • LÖVH

  i məhfuz – hifz olunan lövhə. Tanrı dərgahında olan bu böyük lövhənin üzərinə olmuş və olacaq hər şey yazılmışdır

  Tam oxu »
 • MAARİFÇİLİK

  \ ictimai-siyasi cərəyan; nüma-yəndələri mövcud cəmiyyətin nöqsanlarını aradan qaldırmağa, həmin cəmiyyətin əxlaq, siyasət və məişətini xeyir-xahlıq,

  Tam oxu »
 • MAGİYA

  \ – ibtidai din formalarından biri; aydın olmayan hadisələr sehirli qüvvələrin təsirinə aid edilir; bu forma insan və heyvanlara, təsəvvürə gətirilə

  Tam oxu »
 • MAHATMA

  \ – 1\] hind mifologiyası və teosofiyasında dünya ruhu; ―ilahi, fövəladə insan‖; 2\] hindistanda görkəmli, xüsusi ehtiram bəslənilən adamların adına

  Tam oxu »
 • MAHAYANA

  \ – budizmin ən böyük \ variantlardan biri.

  Tam oxu »
 • MAHİYYƏT

  \ – varlığın əslini təşkil edən şey. Əsas xüsusiyyət, təməl əsas. mövcud şeyin mənası, bütün digər şeylərdən, bu və ya digər şəraitin təsiri altınd

  Tam oxu »
 • MAXİZM

  bax Max, Empiriokritisizm.

  Tam oxu »
 • MAKROKOZMOS

  Böyük aləm- Kainat: Kainatın hamısı üçün istifadə edilən anlayışdır. Makrokosmos deyəndə insanı xa-ricdən əhatə edən böyük dünya nəzərdə tutulur

  Tam oxu »
 • MAKSİM

  \ - əxlaq ideyası yaxud Kanta görə bir insanın öz istək və fəaliyyətlərini müəyyən etmək üzrə qoyduğu əxlaq ideyası

  Tam oxu »
 • MAKUL

  Aləm: Duyğuları aşan, tək zehin və saf ağıl ilə qav-ranan aləm.

  Tam oxu »
 • MALUL

  Varlığı başqasının varlığından olan hər şeydir.

  Tam oxu »
 • MAN

  \ – ekzis-tensializmin əsas anlayışlarından biri; Haydegger tərəfindən elmə gətirilmişdir.

  Tam oxu »
 • MANDEİZM

  e.ə. I minilliyin ikinci yarısı – eramızın başlanğıcında Cənubi Mesopotamiyada meydana gəlmiş dini təlim

  Tam oxu »
 • MANİXEİZM

  \ Əsasını İranda miladi III əsrdə Mani qoymuşdur, onun yaratdığı yarı fəlsəfi, ideoloji, ictimai təlim

  Tam oxu »
 • MANİLİK

  Zərdüştiliyin, budizmin, xristianlığın, qnostisiz-min və digər təlimlərin təsiri altında yaranmış dini-fəlsəfi təlim

  Tam oxu »
 • MATERİALİZM

  \ – idealizmə əks elmi fəlsəfi cərəyan.

  Tam oxu »
 • MATERİALİZM

  \ – hər növ reallığın hətta ruhi və mənəvi olanların da əsasını maddədə görən, maddədən başqa heç bir şeyin olmadığınl iddia edən dünyagörüşü

  Tam oxu »
 • MATERİYA

  \ – Dekarta görə maddə məkan tutan hər şeydir. Materiya ruhun əksidir. Maddi olanlar ruhi və mənəvi olanlarla eyni mahiyyətdən deyil

  Tam oxu »
 • MATRİARXAT

  \ – ibtidai icma quruluşunun qəbilə təşkilinin forması; istehsalda \ və qəbilə icmasının sosial həyatında \ qadının aparıcı rolu ilə səciyyələnir

  Tam oxu »
 • MEDİTASİYA

  \ – məq-sədi insan psixikasını dərin dalğınlıq vəziyyətinə gətirən əqli fəaliyyət.

  Tam oxu »
 • MEXANİSİZM

  Təbiət və cəmiyyətin inkişafını materiya hərəkətinin mexaniki formasının ən universal hesab olunan və maddi hərəkətin bütün növlərinə şamil edilən q

  Tam oxu »
 • MEXANİZM

  \ – mekanikçilik: Bütün cismani dəyişiklikləri mexaniki hərəkətlərlə açıqlamağa çalışan görüş.

  Tam oxu »