Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti

 • VACİB

  \ – dəlil cəhətindən fərz qədər qəti olmayan, lakin yerinə yetirilməsi yenə vacib olan ibadətlərdir. Qurban kəsmək vacibdir, ancaq fərz deyil

  Tam oxu »
 • VARLIQ

  \ - Şüurdan asılı olmayaraq mövcud olan obyektiv aləmin, materiyanı ifadə edən fəlsəfi anlayış. Fəlsəfənin əsas anlayışlarından biri, ilk dəfə Parmen

  Tam oxu »
 • VASİTƏ

  (ing. Mean; tr. Araç) vasitə sözünün anlamları çoxdur. Ərəb mənşəlidir. Vəsət sözündən törəmişdir

  Tam oxu »
 • VERBALİZM

  \ – sözəbasma, sözlərlə oynama, Əsas məqsədi və məramı olmadan sözlər söyləmək. Yaxud da kiminsə bilmədiyi mövzuda boşuna sözlər söyləyib, çərənçilik

  Tam oxu »
 • VƏCD

  \ – Cezbe-İstiğrak-Kendinden geçme: Allahla birləşmə duyğusu içində özündən keçmək. Vəcd – sufilərə məxsus haldır

  Tam oxu »
 • VƏHM

  \ – insanın bir inancı və yaxud öz xəyalında qurduğu bir fikri, həqiqətə uyub-uymadığına əhəmiyyət vermədən israrla müdafiə etmək, yaxud var olmayan

  Tam oxu »
 • VƏRDİŞ

  \ - Bir şeyə alışmış olma vəziyyəti, xasiyyət; daxili və xarici təsirlərlə hərəkət və davranışların təkrarlanılması, həmişə eyni şəkildə reallaşması n

  Tam oxu »
 • VƏZİFƏ

  \ – etməyə məcbur olduğumuz, etməmiz lazım olan şey, əxlaqi məsuliyyət olduğumuz şey. Vəzifələrə qarşı məcburiyyət hissi

  Tam oxu »
 • VƏZİYYƏT

  \ – ümumiyyətlə müəyyən bir zaman kəsiyində, müəyyən bir məkanda müəyyən bir ortamda olma. Bir insanın ətrafı ilə konkret əlaqəsi

  Tam oxu »
 • VİTALİZM

  \ Baş verənləri fiziki, kimyəvi baxımdan deyil, əksinə xüsusi bir həyatda qalma amalı, ideyası ilə açıqlayan fəlsəfi təlim

  Tam oxu »
 • VOLYUNTARİZM

  \ – əqlə və biliyə deyil, əslində istəyə, iradəyə üstünlük verən, mənəvi hadisələrin və bilik prosesinin əsasında əsas olaraq iradəni görən fəlsəfi

  Tam oxu »
 • VULQAR MATERİALİZM

  \ – XIX əsrin ortalarında materializmin əsas prinsiplərini bayağılaşdıran və kobudlaşdıran fəlsəfi cərəyan

  Tam oxu »
 • YADDAŞ

  \ - orqanizmin xarici aləm və öz daxili vəziyyəti haqqında informasiyanı sonradan həyat fəaliyyəti prosesində istifadə etmək üçün saxlamaq və yenidə

  Tam oxu »
 • YAXŞI

  \ – geniş mənada işə yarayan, özünə uyğun, doğru görülmüş, təbiətinə uyğun, istənməyə dəyərli olan

  Tam oxu »
 • YAKARI

  Dua, təmənni, yalvarış, dilək. Bəzən dilimizdə yalvarmaq, yaxarmaq sözü də işlənir ki, mənşəcə türk mənşəlidir, yakarmak kəliməsindən törəmişdir

  Tam oxu »
 • YALAN

  şeylərin əsl vəziyətini təhrif edən fikir, mülahizə.

  Tam oxu »
 • YALNIŞ

  \ – doğru olmayan, formal düşünmə qaydalarına uyğun gəlməyən. Düşünülən şeylə uyğun gəlməyən.

  Tam oxu »
 • YAMAN

  1- Müthiş, dehşetli, etki ve beceri bakımından fövqəladə 2- pis, fəna, üzücü. Misal üçün, o kəs yaman adam idi, yəni üstün məziyyətlərə sahib

  Tam oxu »
 • YANILMA

  gerçəkliyin illuziyalı dərk edilməsi; hər bir mövcud anda ictimai-tarixi praktikanın məhdudluğu ilə şərtlənir

  Tam oxu »
 • YARADICILIQ

  insan fəaliyyətinin keyfiyyətcə yeni maddi və mənəvi sərvətlər yaradan prosesi. Yaradıcılıq sayəsində insan özünün əqli qabiliyyətlərini, mənəvi key

  Tam oxu »
 • YASA

  \ Yasa, kanun, nizam, qaidə, yasaq

  Tam oxu »
 • YASUT

  \ şərəf, ləyaqət, heysiyyət. Müasir dilimizdə demək olar ki, işlənmir.

  Tam oxu »
 • YAŞAM

  həyat, ömür, dirilik. Misal üçün, yaşamını bitirmək.

  Tam oxu »
 • YAŞUK

  işıq, şua, fövqəl, aşmış.

  Tam oxu »
 • YAZGAN

  Yazan, yazıcı, taleyi, qədəri təyin edən. Əski zamanlarda, qədim oğuzlarda Tanrının ad ve sifətlərındən hesab olunurdu

  Tam oxu »
 • YAZGI

  1- Yazı, qədər, müqəddərat, alın yazısı 2- Tanrısal, ilahi. Daha çox yazı kimi dilimizdə işlənir. Misal üçün; Tanrıdan yazısı belə imiş

  Tam oxu »
 • YESUKEN

  \ – \ Yasa, yasaq, qadağan olunmuş.

  Tam oxu »
 • YESUKEN

  \ – \ Yasa, yasaq, qadağan olunmuş.

  Tam oxu »
 • YETİ

  \ – qabiliyyət, bacarıq. Yetkin, kamil, olgun, bacarıqlı. Dilimizdə işlənən yetişkin sözünün insanın uşaqlıq çağından sonrakı qabiliyyətlərini və ba

  Tam oxu »
 • YETKİ

  \ – üzərinə götürülən məsuliyyət, məharət, işi başa çatdıra bilmək qabiliyyəti deməkdir. Bəzən vəzifə səlahiyyətlərinin sərhəddləri, izn, icazə mən

  Tam oxu »
 • YƏD

  \ - əl, qol. Ərəbcə bir kəlmədir. Dini fəlsəfi ədəbiyyatda bəzən zor güc, qüvvət kimi də verilir. Yəd-i beyza isə dini qissələrdə Musa Peyğəmbərin m

  Tam oxu »
 • YƏQİN

  \ – hər hansı bir informasiyanın, bir qənaətin şübhəyə salmadan təsdiq etməsi halı. Bu mənada düşüncənin heç bir yanılma qayğısı olmadan bir qənaət

  Tam oxu »
 • YƏQİN

  elm əl-yəqin - ağıl və nəqlin, nəzər və xəbərin ifadə etdiyi biliyə deyilir. eyn əl-yəqin – hissin, xarici təcrübə və müşahidənin verdiyi bilikdir

  Tam oxu »
 • YƏS

  \ – ərəbcədən keçmədir. Uğursuzluq, məyusluq anlamındadır. Dilimizdə işlədilən –ölən insanın ölümü üçün qeyd edilən mərasimi ifadə edən yas kəlimə

  Tam oxu »
 • YIĞINAK

  \ – Toplum, kütlə. Sözün kökündə işlənən anlamda indidə söz və ifadələr mövcuddur. Misal üçün, Nə yığışıbsınız buraya? cümləsində olduğu kimi

  Tam oxu »
 • YIĞINCAQ

  \ – ümumi, sosial qayda, toplumun mənimsəyib tətbiq etdiyi qanunla

  Tam oxu »
 • YIRGA

  \ – məsud, xoşbəxtlik dolu.

  Tam oxu »
 • YIRTINÇÜ

  \ – Dünya, kainat.

  Tam oxu »
 • YISUN

  \ – \ Doğa, təbiət, yaşıllıq.

  Tam oxu »
 • YONAT

  \ – Tam, əksiksiz, qüsursuz.

  Tam oxu »
 • YONAT

  \ – Tam, əksiksiz, qüsursuz.

  Tam oxu »
 • YÖNDƏM

  \ – \ Üsul, tərz, təamül, töreye, adət-ənənələrə uygun formada olan.

  Tam oxu »
 • YUMLU

  \ – xoşbəxt, müqəddəs, mübarək, huzurlu.

  Tam oxu »
 • YUMUŞ

  \ – \ 1- Söz, öyüd, nəsihət 2- Əmir, fərman, buyruq 3- Müjdə, müjdəli xəbər 4- Yumuq, yumulmuş, yumruq

  Tam oxu »
 • YUVANÇ

  \ – təsəlli, ümid

  Tam oxu »
 • YÜĞNÜK

  \ – əməli saleh, təmiz

  Tam oxu »
 • YÜKNÜ

  \ – Secde, səcdədə olan, ibadət əsnasında olan.

  Tam oxu »
 • ZAMAN

  \ – fəlsəfə termini olaraq zaman olub, keçən, dəyişmə və müddətlilik forması. Ərəbcədən gəlmədir. Kök hərfləri zəmənə \ dir

  Tam oxu »
 • ZƏLALƏT

  \ – doğru yoldan yəni hidayət yolundan uzaqlaşmaq, yoldan azmaq deməkdir.

  Tam oxu »
 • ZƏRDÜŞTİLİK

  Azərbaycan, İran, Orta Asiya, Əfqanıstan və Ön Asiyanın bir sıra digər vilayətlərində yayılmış qədim dövr erkən orta əsrlərinin ən mühüm dinlərindən

  Tam oxu »