Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti

 • ZAMAN

  \ – fəlsəfə termini olaraq zaman olub, keçən, dəyişmə və müddətlilik forması. Ərəbcədən gəlmədir. Kök hərfləri zəmənə \ dir

  Tam oxu »
 • ZƏLALƏT

  \ – doğru yoldan yəni hidayət yolundan uzaqlaşmaq, yoldan azmaq deməkdir.

  Tam oxu »
 • ZƏRDÜŞTİLİK

  Azərbaycan, İran, Orta Asiya, Əfqanıstan və Ön Asiyanın bir sıra digər vilayətlərində yayılmış qədim dövr erkən orta əsrlərinin ən mühüm dinlərindən

  Tam oxu »
 • ZƏRURİYYƏT

  \– prosesin əsasında bunun ayrı-ayrı formalarının münasibətini ifadə edən fəlsəfi kateqoriyalar.

  Tam oxu »
 • ZİDD

  \ – Aralarında kəsişmələrin ortaya çıxması, birinin digərini inkar etməsi, misal üçün ağ – qara, işıq – qaranlıq və s

  Tam oxu »
 • ZİDDİYYƏT

  \ – hər bir inkişafın, hərəkətin daxili mənbəyini ifadə edən kateqoriya.

  Tam oxu »
 • ZİKİR

  \ – hərfi mənada xatırlamaq, yadda saxlamaq de-məkdir. Kökü ərəbcədəki zəkərə \ felindən gəlir. Sufi zikir edərək daima Allahı yadda saxlayar və bunu

  Tam oxu »