Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti

 • NAFİ

  Olmaq – boş olmaq, mənasız gəlmək.

  Tam oxu »
 • NAİTİVİZM

  İdrakın mistik-dini xarakteri haqqında idealist təlim; təlimdə həqiqət realist-məntiqi yolda və ya diskursiv qay-dada deyil, guya qəflətən heç bir haz

  Tam oxu »
 • NAMUS

  Fərd tərəfindən özünün ictimai əhəmiyyətini, dəyərini dərk etməsini və bu dəyərin cəmiyyət tərəfindən qəbul edilməsi anlarını özünə daxil edən əxla

  Tam oxu »
 • NATURA

  \ – 1.Hər bir var olan şeyin sırf özünü təşkil edən şey yaxud struktur. 2.Insanın əsasını qoyduğu sistemlər, formalarla \ əksliklər içərisində öz-öz

  Tam oxu »
 • NATURALİZM

  \ – hər şeyi təbiətə əsaslandıraraq tədqiq edən dünyagörüşü. Təbiətə verilən anlam baxımından fərqli anlamlar verir

  Tam oxu »
 • NATÜRİZM

  \ – Təbiətpərəstlik: Dinin başlan-ğıcında Günəş, Ay, Ulduzlar və Od kimi təbii varlıqlarla Fırtına kimi təbiət hadisələrindən eşidilən qorxu və gözlə

  Tam oxu »
 • NECƏLİK

  \

  Tam oxu »
 • NEÇƏLİK

  \ – ölçülə bilən, azalıb çoxala bilən böyüklük, necə, nə qədər, nə böyüklükdə– kimi sualların qarşılığı

  Tam oxu »
 • NEQATİV

  \ – pozitiv olmayan, pozitivin əksi, neqativ enerji, neqativ rəy və s.

  Tam oxu »
 • NEMƏT

  \– müsbət sərvəti ifadə etmək üçün fəlsəfədə işlədilən ən geniş anlayış.

  Tam oxu »
 • NEOPOZİTİVİZM

  XX əsr fəlsəfəsinin cərəyanlarından biri, poztivizmin müasir forması.

  Tam oxu »
 • NƏFS

  i Natika: Düşünən və düşündüyünu söyləyən nəfs,ruh.

  Tam oxu »
 • NƏFY

  \ – irəli sürülən bir tezisi tanımamaq.

  Tam oxu »
 • NƏHV

  Ərəb dilinin qrammatikasına verilən addır.

  Tam oxu »
 • NƏSİL

  \ – ümumi olaraq eyni illərdə doğulan və eyni zəmanənin şərtlərini və beləcə bir-birinə bənzəyən sıxıntıları, taleləri yaşamış, oxşar tapşırıqlarla m

  Tam oxu »
 • NƏSİL

  Sosial həyatın ən mühüm anlayışlarından biridir. Nəsil öz mənşəyini vahid bir əcdaddan götürən qan qohumlarının ittifaqıdır

  Tam oxu »
 • NƏTİCƏ

  \- verilən səbəblərdən çıxarılan hökmlər. Əgər səbəblər doğrudursa nəticələri də çox zaman doğru olur

  Tam oxu »
 • NƏZARƏT

  bu termin sufi terminologiyasında orijinal adı ilə ―mürakəbə‖ adlanır. Nəzarət Allah-təaladan qullara istiqamət-lənən bir hal olduğu kimi, qulun da ö

  Tam oxu »
 • NƏZƏRİ

  \ – nəzəriyyə ilə bağlı olan, teorik düşünmə ilə biliyə yönələn şey.

  Tam oxu »
 • NƏZƏRİYYƏ

  \ – gerçəkliyin bu və ya digər ―fraqmenti, parçası‖ haqqında səhih, dürüst birliyin ümumi-ləşdirilmiş sistemi; həmin parçanı təşkil edən obyektləri

  Tam oxu »
 • NİFRƏT

  \ – nəyəsə istiqamətlənmiş hiss. Kiminsə pisliyini istəməyə istiqamətlənmiş hiss. Yox etmə istəyinə varan bir xatırlama

  Tam oxu »
 • NİHİLİZM

  \ – ümumi olaraq var olan dəyərlərə, görüşlərə, sistemə qarşı çıxan, heç bir dəyər tanımayan görüşlərə verilən addır

  Tam oxu »
 • NİKBİNLİK

  \ – ümumiyyətlə hər şeyi yaxşı tərəfindən görmə, hər vəziyyətdə yaxşı bir çıxış yolu uman dünyagörüşü

  Tam oxu »
 • NİRVANA

  \ – budizmin \ dini fəlsəfəsinin əsas anlayışı; bir növ ―xilas‖ mənasını ifadə edir. İnsanın ruhi meyllərinin yüksək halını, son məqsədini bildirir

  Tam oxu »
 • NİTQ

  \ – insanların bir-biri ilə ünsiyyətindən, bu və ya digər dilin vasitəsilə onun öz fikirlərinin ifadə etməsindən və başqalarına çatdırılmasından ibar

  Tam oxu »
 • NİZAM

  \. Bəzi elementlərin daxilində hər birinin müəyyən bir yeri olan bir birlik qurmaq şərtilə az yaxud da çox sağlam bir formada bir yerə sığışması

  Tam oxu »
 • NOMİNALİZM

  \ – orta əsr fəlsəfəsində cərəyan; anlayışları ayrı-ayrı predmetlərin adı hesab etmişdir.

  Tam oxu »
 • NOMİNALİZM

  \ – İsimcilik: Ümumi fikirlərin və küllülərin nə zehində, nə zehnin xaricində, özündən və ya təcrübənin məhsulu olaraq olmadıqlarını, onların bir

  Tam oxu »
 • NOOSFER

  \ – planetimizin şüurlu insan fəaliyyəti ilə əhatə olunmuş sahəsi.

  Tam oxu »
 • NORMA

  \ – 1. Günahlandırma və dəyərləndirmənin özünə görə həyata keçirildiyi meyar. Tabe edilməsi vacib olan qayda, qanun

  Tam oxu »
 • NOUMEN

  \ – fenomenin əksinə olaraq yal-nız ağılda dərk edilən mahiyyəti ifadə edən termin. Hisslər vasitə-silə dərk olunmayan, sırf əqllə qavranılan deməkdir

  Tam oxu »
 • NOUS

  Aləmi tənzim edən və maddi olmayan mebde prinsip.

  Tam oxu »
 • NOUS

  \ – Kainatı sistemləşdirən və qeyri maddi olan ideya. İnsanın ən yüksək bacarığı.

  Tam oxu »
 • NÖV

  \ – bir-birindən törəyən və filoloji baxımdan əqraba olan canlı varlıqlar elementi. Öz daxilin-də bir forma olan və üzərində cins terminin olduğu mən

  Tam oxu »
 • NÜBÜVVƏT

  Peyğəmbərlik. İslam dininə etiqad edən müsəlmanların iman əsaslarından biri də peyğəmbərlərə imandır

  Tam oxu »
 • NÜFUZ

  müəyyən keyfiyyətlərinə, xidmətinə görə hər hansı bir şəxsin, baxışlar sisteminin və ya təşkilatın hamı tərəfindən etiraf edilən nüfuzu

  Tam oxu »
 • NÜMAYİŞ

  \ – önə sürülən bir müdafiənin həqiliyini məntiqi metodla göstərmək, nəticənin doğruluğunu göstərmək üçün, doğru olaraq məlum olan yaxud da doğru

  Tam oxu »
 • NYAYA

  \ – qədim hind fəlsəfəsinin ortodoksal sistemlərindən biri.

  Tam oxu »
 • NYU

  realizm \ – zəmanəmizdə Kembricdə ortaya çıxan hər şeyi metafizik formada yorumlayan, baxışlarının böyük əksəriyyətinin metafizik idealizmdən qaynaql

  Tam oxu »
 • NYUKANTİZM

  \ – XIX əsrdə fəlsəfəni çökməkdən qurtarmaq üzrə xüsusilə də bilik tənqidçisi baxımından Kanta istiqamətlənən tədqiqatlar

  Tam oxu »
 • OBYEKT

  \ bax sub-yekt və obyekt.

  Tam oxu »
 • OBYEKTİV

  \ – obyektlə əlaqəsi olan, onunla həmahəng olan. Fərdin şəxsi görüşündən asılı olmayan. Yaxud ümumiyyətlə hər növ düşüncə tərzinə uyğun gələn

  Tam oxu »
 • OBYEKTİVLİK

  \ – fəl-səfi mövqe; buna görə fəlsəfi idrak tədqiqatı tənqidi qiymətlən-dirməyə, dəyərlər haqqında mülahizələr söyləmək səviyyəsinə çatdırmağa qadir

  Tam oxu »
 • OKKAZİONALİZM

  \ – ruhun və bədənin qarşılıqlı təsirinin izah olunmazlığını aradan qaldırmağa çalışan XVII əsr dini-idealist doktrinası

  Tam oxu »
 • OKKULTİZM

  \ – dünyada fövqəltəbii, elmi tədqiqata müyəssər olmayan fenomenlərin və qüvvələrin mövcudluğunu qəbul edən və onlara qarşılıqlı təsir üçün \ ―əm

  Tam oxu »
 • OLİQARXİYA

  \ – bir neçə nəfərin suverenliyi, dövlət gücünün az saylı şəxslərin yaxud da ailələrin əldə olduğu dövlət forması

  Tam oxu »
 • OPERASİONALİZM

  \ – müasir fəlsəfədə öz təbiəti etibarilə məntiqi pozitivizmin və praqmatiz-min sintezindən ibarət cərəyan

  Tam oxu »
 • OPTİMİZM

  bax. Nikbinlik

  Tam oxu »
 • ORQANON

  \ – hərfi mənası vasitə, alət deməkdir. Aristotelin məntiqlə əlaqədar işlərin hamısına verilən ad. Lakin Aristotel sırf məntiq mənasında analitik term

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜ

  predmetin və hadisənin keyfiyyət və kəmiyyət müəyyənliyinin üzvi vəhdətini ifadə edən fəlsəfi kateqoriya

  Tam oxu »