Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti

 • İBADİLİK

  \ – İbadiyyə. xaricilikdə ən mötədil təriqət. Həzrət - i Əli zamanında ortaya çıxan Xaricilərin bir qoludur

  Tam oxu »
 • İCMA

  \– ibtidai-icma quruluşunun əsas iqtisadi özəyi; istehsal vasitələri üzərində ictimai mülkiyyətə, kişilər və qadınlar arasında, yaşlılar və uşaqlar

  Tam oxu »
 • İCTİHAD

  \ – \ ciddi-vəhd var gücü ilə çalışmaq səy göstərmək dinin əsaslarını bilən din alimlərinin, qazilərin dinin əsasları olan Qurani Kərimə və peyğəmbə

  Tam oxu »
 • İDEA

  \ – Fikir-Misal: Platonda dəyişməyən öz, əşyanın ilk nümunələri. Dilimizdə ideya sözü geniş içlənmək-dədir, misal üçün: ağlıma bir ideya gəldi, ya

  Tam oxu »
 • İDEAL

  \ – həqiqətdə real əsası olmayıb, ancaq düşüncədə qurulan, dizayn edilən şey. Yaxud da düşüncə ilə qavranıla bilən

  Tam oxu »
 • İDEALIZM

  \ – fikirçilik-təsəvvürçülük: ideallıq, bir ideyaya bağlanmış olan və bu ideyadan fayda güdmədən bağlı qalan, düşüncənin əsl həqiqət olduğunu, b

  Tam oxu »
 • İDENTİFİKASİYA

  \ identikləş-irmə - müəyyən əlamətləır əsasında müxtəlif obyektlərin eyniy-yətinin müəyyən edilməsi

  Tam oxu »
 • İDEOLOGİYA

  siyasi, hüquqi, əxlaqi, estetik, dini-fəlsəfi baxışlar və ideyalar sistemi.

  Tam oxu »
 • İDEYA

  \ – ―Məna‖, ―əhəmiyyət‖ və ―mahiyyəti‖ ifadə edən, təfəkkür və varlıq kateqoriyaları ilə sıx bağlı olan fəlsəfi termin

  Tam oxu »
 • İDİ

  \ 1- Tanrı, Rəbb, sahib, əfəndi 2- Tanrısal, Tanrıdan gelen, mübarek, kutlu.

  Tam oxu »
 • İDİKUT

  idi+Kut...Kut sahibi, Tanrıdan gələn, Tanrıya yaxın, Tanrıya bənzər, Tanrı tərəfindən məsul tutulmuş və s

  Tam oxu »
 • İDOLA

  \. F.Bekonun ―Yeni orqanon‖ əsərində istifadə etdiyi anlam. Insanın təbiətində yerləşən yaxud da sonradan qaznılmış olan və əsl biliyə mane olan prins

  Tam oxu »
 • İDRAK

  \– nəyəsə diqqəti yönəldib, onun mahiyyətinə varmaq; nəyinsə şüurlu surətdə fərqinə varmaqdır. İnsanların yaradıcılıq fəaliyyətinin ictimai-tarixi pr

  Tam oxu »
 • İFRAT

  (ər. إفشاد ) – daha çox, həddindən artıq, lazımi səviyyədən çox. Sözün kökündə ərəbcədə ―fərd‖ kəlməsi mövcuddur

  Tam oxu »
 • İXLAS

  imanın forması, ixlaq, qurtulma, pisliklərdən arınma. Öz imanına heç nəyi qarışdırmamaq, bidət yollara və vasitələrə baş vurmamaq, riyakarlıq etmədən,

  Tam oxu »
 • İXTİLAF

  mübahisə, yaxud fikirlərin bir-birinə zidd olması. Hər hansı dini məsələdə fikir ayrılıqlarından doğan məsələ və problem

  Tam oxu »
 • İXTİYARİ

  iradənin istək və arzusuna uyğun olaraq.

  Tam oxu »
 • İQTİDA

  (ər. إلزذاء ) – uymaq, tabe olmaq, dini – fəlsəfi terminologiyada hər hansı bir müctəhidin, yaxud məzhəb şeyxinin dini əqidəsinə uymaq və bundan irəl

  Tam oxu »
 • İLHAM

  \– insanın müxtəlif növ yaradıcılıq fəaliyyəti göstərməsi üçün xüsusi əlverişli olan halı. Ezoterik bilik növlərindən biridir

  Tam oxu »
 • İLHAM

  (os.tr. ilham; ru. Вдохновение; ing. inspiration, enthusiasm; fr. Inspiration; ər. إنهاو ) – ilham. Ezoterik bilik növlərindən biri olub, Allah-təala

  Tam oxu »
 • İLLUZİYA

  \ – gerçəkliyin təhrif olunmuş qavranılması. İllüziya göz aldadıcı, olanı həqiqət kimi göstərməkdir

  Tam oxu »
 • İMAMENTLİK

  bu və ya digər predmetə, hadisə və ya pro-sesə daxilən mahiyət mənasına görə aid olan xassə \.

  Tam oxu »
 • İMAN

  \ – Bir şeyi etimadla doğru qəbul etmə halı; bu mənada; kifayət qədər vacibliyi olmayan; dəqiq olmayan bir şeyi doğru qəbul etmək; əqllə ümumi bir də

  Tam oxu »
 • İMKAN

  \ – olmasına şərait yaranan, müəyyən fərziyyələrlə başverməsi fərz edilən şey. Ərəbcədən dilimizə axtarılan bu kəlmə ىِٓ felinin IV babda olan أ ىِْٓ

  Tam oxu »
 • İMMANENT

  \- bir şeyin xaricinə çıxmanın əksi; osm. tr. mündemiç; ər. ذِٕ جِ \] -

  Tam oxu »
 • İMMANENT

  (os.tr. mündemiç; ər. ي ذُيج ; ing. Immanent; tr. içte bulunan) – Allahı aləmin içində, aləmlə birlikdə qəbul edən fəlsəfi görüş

  Tam oxu »
 • İMMATERYALİZM

  \ – qeyri-maddilik. Materi-alizmin ziddi olan bu görüş, aləmin öz-özünə təsəvvürlərimiz və fikir-lərimiz xaricində bir həqiqəti olmadığını irəli su

  Tam oxu »
 • İMMORALİZM

  \ - əxlaqi dəyərlərə, adət ənənələrə və ideyalara qarşı qeydsizlik, fikir verməmək. Ümumiyyətlə əxlaqi dəyərləri və ideyaları qəbul etməmək, onlarla m

  Tam oxu »
 • İMPERATİV

  \ prinsip, şərt, əmr. Kanta görə fərdi ideyaların \ qarşısına qoyulan obyektiv keçərli və hər hansı bir fəaliyyətin vacibliyini dilə gətirən əxlaqi pr

  Tam oxu »
 • İMPRESSİONİZM

  \ – fəlsəfədə ancaq duyğu müşahidələri və hissləri həqiqi olaraq qəbul edən əlsəfi təlim.

  Tam oxu »
 • İMZA

  \ – bir başqa şeyi göstərən, bir şeyi anladan, dilə gətirən şey, idrak ediliyi zaman əslində başqa bir məfhumu xəyalımızda canlandıran şey

  Tam oxu »
 • İNAM

  \ – xüsusilə də dini mənada hər hansı bir bağlılıqdan ortaya çıxan güvən. Tanrıya qarşı hiss edilən ucsuz-bucasız etimad hissi

  Tam oxu »
 • İNAN

  İman, inanç, 2- qayda, əqidə 3- əmniyyət, ehtiyat.

  Tam oxu »
 • İNCƏSƏNƏT

  ictimai şüurun və insan fəaliyyətinin spesifik forması, gerçəkliyin bədii obrazlarda əks olunması, inikası, aləmin mənimsənilməsinin mühüm üsullar

  Tam oxu »
 • İNDETERMİNİZM

  \ – qeyri-müəyyənlik, determinizmin ziddi olan bir fəlsəfi görüşdür.1. Ümumi olaraq səbəbiyyət qaydasına bağlı olmayaraq bir səbəbə bağlı olmayan h

  Tam oxu »
 • İNDİVİDUALİZM

  \. Ümumiyyətlə hamıya olmayıb əslində tək şəxsə üstünlük verən və ona istinad edən görüş, düşüncə şəklidir

  Tam oxu »
 • İNDUKSİYA

  \ əqlinəticələrin tiplərindən biri və tədqiqat metodu.

  Tam oxu »
 • İNFORMASİYA

  \ – müəyyən xəbərlər, hər hansı məlumatların, biliklərin məcmusu.

  Tam oxu »
 • İNFORMASİYA

  \ – Komputerə daxil edilən, onda saxlanılan yaxud istehsal olunan bilik, məlumat. Mənşəcə ingilis sözüdür

  Tam oxu »
 • İNİKAS

  \ – inikas xassəsini, onun məzmunu və formalarını, dinamikasını, idrak prosesində rolunu öyrənən nəzəriyyə

  Tam oxu »
 • İNİTSİYASİYA

  Sinfi quruluşa qədərki cəmiyyətin həyatında initsiyasiyalar (təqdis adətləri) böyük rol oynayırdı (latınca ―initsiare‖-başlamaq)

  Tam oxu »
 • İNKAR

  \ – Materialist dialektikada inkar inkişafın zəruri cəhəti, şeylərin keyfiyyətcə dəyişməsinin şərti kimi nəzərdən keçirilir \

  Tam oxu »
 • İNKİŞAF

  \ – maddi və ideal obyektlərin geriyə dönməz və istiqamətli olması ilə səciyyələnən qanunauyğunluq keyfiyyət dəyişməsi

  Tam oxu »
 • İNQİLAB

  \ qaləbə \. 1. Daimi ictimai sistemi dəyişdirmə və yenidən formalaşdırma; yavaş inkişafda olan dünyanın ziddinə ictimai həyatda və siyasi vəziyyətdə

  Tam oxu »
 • İNNEİZM

  \ – fitrətçilik: Sonradan qazanılmış olanın ziddi olan, yəni fitri doğuştan olan. İnsanda xarakterik xüsusiyyətlərin fitrətdən onunla bərabər doğulma

  Tam oxu »
 • İNSAN

  \– tarixi prosesin, Yer üzərində maddi və mənəvi mədəniyyətin inkişafının subyekti, həyatın digər formaları ilə genetik bağlı olan və bu formalardan

  Tam oxu »
 • İNSAN

  \ - əqli olan canlı varlıq. Bir tərəfdən canlı varlıqlar, heyvanlar aləminin bir üzvü, növü. Digər tərəfdən isə onu keçən bir varlıq, qamətli yüru

  Tam oxu »
 • İNSTİNKT

  \ –heyvan növünün bütün nümayəndələrində ortaya çıxan və həyatın mühafizə edilməsinə yarayan şüursuz fəaliyyətə və davranış formasına deyilir

  Tam oxu »
 • İNSTRUMENTALİZM

  \ - Düşünmə formalarının, qaydaların, məntiq və əxlaq formalarının yalnız həyatın müxtəlif şərtlərinə uyğun əmələ gəlmə vasitələri Amerika filosofu

  Tam oxu »
 • İNTEQRASİYA

  Etnik proseslərin xarakterini müəyyənləş-dirmək üçün əksər hallarda inteqrasiya, konsolidasiya və assimil-yasiya kimi latın terminlərindən istifadə

  Tam oxu »