Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti

 • MAARİFÇİLİK

  \ ictimai-siyasi cərəyan; nüma-yəndələri mövcud cəmiyyətin nöqsanlarını aradan qaldırmağa, həmin cəmiyyətin əxlaq, siyasət və məişətini xeyir-xahlıq,

  Tam oxu »
 • MAGİYA

  \ – ibtidai din formalarından biri; aydın olmayan hadisələr sehirli qüvvələrin təsirinə aid edilir; bu forma insan və heyvanlara, təsəvvürə gətirilə

  Tam oxu »
 • MAHATMA

  \ – 1\] hind mifologiyası və teosofiyasında dünya ruhu; ―ilahi, fövəladə insan‖; 2\] hindistanda görkəmli, xüsusi ehtiram bəslənilən adamların adına

  Tam oxu »
 • MAHAYANA

  \ – budizmin ən böyük \ variantlardan biri.

  Tam oxu »
 • MAHİYYƏT

  \ – varlığın əslini təşkil edən şey. Əsas xüsusiyyət, təməl əsas. mövcud şeyin mənası, bütün digər şeylərdən, bu və ya digər şəraitin təsiri altınd

  Tam oxu »
 • MAXİZM

  bax Max, Empiriokritisizm.

  Tam oxu »
 • MAKROKOZMOS

  Böyük aləm- Kainat: Kainatın hamısı üçün istifadə edilən anlayışdır. Makrokosmos deyəndə insanı xa-ricdən əhatə edən böyük dünya nəzərdə tutulur

  Tam oxu »
 • MAKSİM

  \ - əxlaq ideyası yaxud Kanta görə bir insanın öz istək və fəaliyyətlərini müəyyən etmək üzrə qoyduğu əxlaq ideyası

  Tam oxu »
 • MAKUL

  Aləm: Duyğuları aşan, tək zehin və saf ağıl ilə qav-ranan aləm.

  Tam oxu »
 • MALUL

  Varlığı başqasının varlığından olan hər şeydir.

  Tam oxu »
 • MAN

  \ – ekzis-tensializmin əsas anlayışlarından biri; Haydegger tərəfindən elmə gətirilmişdir.

  Tam oxu »
 • MANDEİZM

  e.ə. I minilliyin ikinci yarısı – eramızın başlanğıcında Cənubi Mesopotamiyada meydana gəlmiş dini təlim

  Tam oxu »
 • MANİXEİZM

  \ Əsasını İranda miladi III əsrdə Mani qoymuşdur, onun yaratdığı yarı fəlsəfi, ideoloji, ictimai təlim

  Tam oxu »
 • MANİLİK

  Zərdüştiliyin, budizmin, xristianlığın, qnostisiz-min və digər təlimlərin təsiri altında yaranmış dini-fəlsəfi təlim

  Tam oxu »
 • MATERİALİZM

  \ – idealizmə əks elmi fəlsəfi cərəyan.

  Tam oxu »
 • MATERİALİZM

  \ – hər növ reallığın hətta ruhi və mənəvi olanların da əsasını maddədə görən, maddədən başqa heç bir şeyin olmadığınl iddia edən dünyagörüşü

  Tam oxu »
 • MATERİYA

  \ – Dekarta görə maddə məkan tutan hər şeydir. Materiya ruhun əksidir. Maddi olanlar ruhi və mənəvi olanlarla eyni mahiyyətdən deyil

  Tam oxu »
 • MATRİARXAT

  \ – ibtidai icma quruluşunun qəbilə təşkilinin forması; istehsalda \ və qəbilə icmasının sosial həyatında \ qadının aparıcı rolu ilə səciyyələnir

  Tam oxu »
 • MEDİTASİYA

  \ – məq-sədi insan psixikasını dərin dalğınlıq vəziyyətinə gətirən əqli fəaliyyət.

  Tam oxu »
 • MEXANİSİZM

  Təbiət və cəmiyyətin inkişafını materiya hərəkətinin mexaniki formasının ən universal hesab olunan və maddi hərəkətin bütün növlərinə şamil edilən q

  Tam oxu »
 • MEXANİZM

  \ – mekanikçilik: Bütün cismani dəyişiklikləri mexaniki hərəkətlərlə açıqlamağa çalışan görüş.

  Tam oxu »
 • MERİTOKRATİYA

  \ – burjua politologiyasında anlayış; şəxsi xidmət və bacarıqları əsaslarında seçilmiş şəxslərdən ibarət hökümət tərəfindən idarə edilən cəmiyyət ifa

  Tam oxu »
 • METAFİZİK

  \ – Fizik ötesi –İlm-i mababdet tabia: ―İlk xəstəliklərin və ilk prinsiplərin elmi‖ deyə tərif olunur

  Tam oxu »
 • METAFİZİKA

  \. Varlığın son təməlləri, özü və anlamı haqqında təlimlər. Aristotelin ilk fəlsəfə adını verdiyi ―bütün var olanlar üçün ortaq ideyalar‖ı araşdı

  Tam oxu »
 • METAQALAKTİKA

  \ – mlrd.-larla qalaktikaların daxil olduğu kosmik sistem.

  Tam oxu »
 • METAMƏNTİQ

  Müasir formal məntiqin sistem və anlayışlarını tədqiq edən nəzəriyyə \.

  Tam oxu »
 • METANƏZƏRİYYƏ

  Tədqiqat predmeti hər hansı digər nəzəriyyə olan nəzəriyyə.

  Tam oxu »
 • METARİYAZİYYAT

  \ – formal sistemlərin və hesablamaların müxtəlif xassələrinin öyrənilməsilə məşğul olan nəzəriyyə.

  Tam oxu »
 • METOD

  \ – bir qayəyə çatmaq üçün izlənilən, tutulan yol. Elmlərdə müəyyən bir nəticəyə qovuşmaq üçün gedilən yol

  Tam oxu »
 • METODOLOGİYA

  \ xüsusilə fəlsəfə və elm sahəsində metod araşdırmaq və yeni üsullar əmələ gətirmək şərtillə ideyaları inkişaf etdirən elm

  Tam oxu »
 • MƏAD

  Axirət dünyası, insanların öldükdən sonra həşr olunduqları yer.

  Tam oxu »
 • MƏBDE

  ideya, prinsip, başlanğıc: İlk olan özündən, başqa şeylərin çıxdığı təməl mənşə, əsl.

  Tam oxu »
 • MƏBDƏ

  Başlanğıc, birinci olan. Özündən başqa şeylərin törədiyi ilkin mənşə.

  Tam oxu »
 • MƏCBURİYYƏT

  \ – olduğundan başqa olmama hallı. Məntiqi riyazi anlamda məcburiyyət. Anlamların və prinsiplərin məntiqi əlaqəsində və nəticələrində olur

  Tam oxu »
 • MƏDƏNİYYƏT

  \– varlığın və şüurun bütün sahələrində bəşəriyyətin predmetləşdirmə \ və predmetsizləşdirmə mədəni irsin mənimsənilməsi\] proseslərin dialektik və

  Tam oxu »
 • MƏDƏNİYYƏT

  Etnoqrafiyada – geniş istifadə olunan anla-yışlardan biri də mədəniyyət terminidir. Bu anlayış öz tətbiq sahə-sindən asılı olaraq müxtəlif mənalarda

  Tam oxu »
 • MƏDƏNİYYƏT

  \ 1. Konkret mənada bədənlə və ruhla əlaqəsi olan müəyyən qabiliyyətləri inkişaf etdirmək, əqli və əxlaqi savaddır

  Tam oxu »
 • MƏFHUM

  \ – obyektlərin yaxud da hadisələrin müştərək xüsusiyyətlərini ehtiva edən və bir müştərək adda cəm edən ümumi kəlmələr

  Tam oxu »
 • MƏFKURƏ

  \ – fikir, məfkurə, qayə, insanı hisslər dünyasının fövqünə çıxaran qayə. 1. Ən yüksək, ən yetişkin həqiqət

  Tam oxu »
 • MƏHƏBBƏT

  \– insanların qarşılıqlı maraq və meyllərinə əsaslanan ünsiyyət və yaxınlıq münasibətlərindən doğan dərin intim hiss

  Tam oxu »
 • MƏXLUQAT

  Yaradılmışlar, Allahdan başqa bütün varlıqlar məxluqat hesab olunur. Çünki yeganə yaradılmayan varlıq Allahdır

  Tam oxu »
 • MƏİŞƏT

  \– cəmiyyət həyatının insanın özünün təkrar istehsalı ilə bilavasitə bağlı mühüm sahələrindən biri; qida məhsulları, paltar, mənzil, istirahət, əy

  Tam oxu »
 • MƏKAN

  \ – daxilində bir cismin ola biləcəyi yerlərin hamısını göstərən termin. Bütün var olanları içərisində ehtiva etdiyi yer

  Tam oxu »
 • MƏQSƏD

  \. Həyata keçirmək məqsədilə qurulan və qovuşmaq istənilən məfhum, şey.

  Tam oxu »
 • MƏN

  \ – türkdilli terminologiyaya aiddir. 1. Şüurlu olaraq özünü başqalarından fərqləndirən, ayıran kəlmə

  Tam oxu »
 • MƏNAFE

  fərdlərin, sosial bliklərin \ hərəkətlərinin sosial davranışını müəyyən edən səbəb.

  Tam oxu »
 • MƏNTİQ

  \ - ərəb dilindəki طٔك \ felinin mim məsdəiridir. Dilimizə hərfi mənada danışma, nitq söyləmə mənalarına uyğun gəlir

  Tam oxu »
 • MƏRASİM

  etnosun müəyyən sosial, ailə və mənəvi həyatı ilə bağlı olan reqlamentli hadisələrdir. Adətlə fərqləndirmək üçün onlar aşağıdakı söz birləşmələri ş

  Tam oxu »
 • MƏSULİYYƏT

  \ – insanın öz fəaliyyətlərini yaxud da öz təsir sahəsinə daxil olan hər hansı bir hadisənin nəticələrini öz boynuna götürməsi

  Tam oxu »
 • MƏZDƏKİLİK

  V əsrin sonunda İranda yaranmış, sonralar Azərbaycanda və bir sıra qonşu ölkələrdə geniş yayılmış dini-fəlsəfi və sosial təlim

  Tam oxu »