LƏVAİH

ilk zühur edən nur parıltıları.
LƏDÜNNİ
LƏVAMI