LƏVAMI

ləvaihdən sonra gələn nur və təzahür.
LƏVAİH
LƏYAQƏT