oğurlanmaq

f. être volé, -e ; être dérobé, -e (xırda şeylər haqq.) ; être cambriolé, -e (mənzil haqq.) ; être estampé, -e (danış.) ; être ravissé, -e, être kidnappé, -e (adam haqq.) ; être détourné, -e (təyyarə haqq.) ; être plagié, -e (ədəbi əsərlər haqq.)

oğurlamaq
oğurlatdırmaq

Digər lüğətlərdə