OPERASİONALİZM

\[lat. operatio – hərəkət, təsir\] – müasir fəlsəfədə öz təbiəti etibarilə məntiqi pozitivizmin və praqmatiz-min sintezindən ibarət cərəyan.
OLİQARXİYA
OPTİMİZM

Digər lüğətlərdə